You are here

Seznam knih s popisem

Zde najdete abecední seznam knih z naší sborové knihovny, seřazeno podle autorů. Pro zapůjčení použijte předchozí stránku knihovny.

Abeln, Reinhard: Co dělá člověka člověkem. Kdybych však neměl lásku...

Autoři ukazují ve své knize na možnost, kterou má každý člověk: nabídnout jinému člověku porozumění, pochopení a lásku.

Ackermann, Michael: Biggi. Žena z uličky lásky.
Kniha je pravdivým svědectvím bývalé prostitutky. Vypráví o tom, jak se dostala do uličky lásky v Hamburku a na drogovou scénu i to, jak se dostala odtamtud. Představuje naději, že i pro tyto ženy existuje "cesta ven".

Ackermann, Michael: Rocky. Muž v masce.

Příběh bývalého vězně, násilníka, narkomana, rockera a hudebníka  z Hamburku.

Alexanderová, Myrna: Hle, váš Bůh. Biblické studium Božích vlastností pro dnešní ženu.
Jednotlivé lekce knihy jsou pozváním k objevování Božího charakteru a vlastností, jako je: dobrota, láska, milosrdenství, moudrost, neměnnost, spravedlnost, svatost, svrchovanost, věrnost, vševědoucnost, všemohoucnost…

Al-Sainová, Johanna: Bojovala jsem za Alláha. Příběh ženy hledající pravdu.
Johanna vyrostla v německé rodině, ovlivněné křesťanstvím. K zármutku rodičů se připojila l muslimské komunitě a stala se z ní horlivá, aktivní muslimka. Vzala si za muže velmi přísného muslima. Spojovala je láska i oddanost Alláhovi. Postupem doby se Johanna ocitá v životní krizi, která vyústí v obrácení se k Ježíši Kristu. Přílohy přinášejí čtenáři některé informace o světě islámu.

Anderson, Jean: Dobrý start do školy. Jak můžete připravit vašemu dítěti dobrý vstup do školy.

Anderson, Ken: Smělý jako beránek.
Pastor Samuel Lamb a čínská podzemní církev.

Anderson, Neil: Hledání pramene. První setkání s Božím slovem.
Příběh manželů Neila a Carol Andersonových, kteří jako překladatelé Wycliffovy misie strávili se svými čtyřmi dětmi více než dvacet let v jedné vesnice na Nové Guineji, aby přeložili Bibli do folopštiny.

Anderson, Neil T.: Vítězství nad temnotou.
Autor ve své knize ukazuje, že problémy lze přemoci tím, že poznáme, kým jsme v Kristu. Zabývá se mj. naší identitou, životem v plnosti Ducha, Božími vodítky pro život víry, jak se vyrovnat s citovým zraněním z minulosti a s odmítnutím ve svých vztazích.

Anderson, Neil T.: Vysvobození z pout.
Kniha je určena lidem, kteří hledají vysvobození z duchovních pout, i těm, kteří se jim v tom snaží pomoci.

Anderson, Peter: A Guide to Christian Growth.
Průvodce křesťanským růstem.

Andrew: Pašerákem ve službách Nejvyššího.
Příběh holandského misionáře, který v dobách železné opony neohroženě pašoval duchovní literaturu do komunistických zemí. Jeho aktivita se posléze rozšířila na Čínu, Vietnam a další oblasti Asie. Bratr Andrew také brzy začal s návštěvami Afriky, Kuby, Střední a Jižní Ameriky. Počet zemí, kde takto podporoval křesťany nakonec přesáhl číslo šedesát.

Angus, Stuart: Sex, AIDS a vztahy.

Ankeeberg, John: The Facts on the New Age Movement.
Odpovědi na 30 nejčastějších otázek ohledně hnutí New Age.

Arnold, Clinton: Síly temnoty. Mocnosti a síly v listech apoštola Pavla.
Studie zkoumá řeckořímské a židovské pohledy na působení duchovních mocností a sil a jejich vlivu na člověka. Poté se zaměřuje na výklad konkrétních míst v listech apoštola Pavla, které se těmito otázkami zabývají.
ARTHUR, Kay. Jak studovat svou Bibli.
Průvodce induktivní metodou studia Bible klade důraz na to, že Písmo vykládá Písmo. Pomůže vám uvidět v Bibli nové skutečnosti, souvislosti a významy, které při čtení snadno uniknou.
 
Austin-Sparks, T.: Kříž Ježíše Krista a jeho význam pro celý vesmír.
Úvahy o kříži a církvi Ježíše Krista.

Bainton, Roland H.: Martin Luther.
Životopis Martina Luthera (10.11.1483 - 18.2.1546), představitele německé reformace a zakladatele protestantismu.

Banti, Enrico: Moderná veda a starokresťanské vyznanie viery.
Autor se zamýšlí nad obsahem vyznání víry ve světle současného vědeckého poznání.

Barclay, William: Radujte se v Pánu vždycky. Výklad listu Filipským.

Barclay, William: Směřujte vzhůru. Výklad listu Koloským.

Barna, George: Transforming children into spiritual champions.
Duchovní výchova dětí v církvi.

Bárta, Jan: Příběhy pro celý nový rok.
Šest příběhů o novém roce, sluníčku a dětech od ledna do června. Pro menší děti.

Bašus, Bedřich: Po meči a po přeslici. Příspěvek k historii církve.
Na osudech řadových rodin sledujeme historii církve od vydání tolerantního patentu po dnešek.

Baxter, Terry: Biblická strategie duchovního boje.
Zkrácený záznam přednášky z roku 1996 v níž autor shrnuje základní biblické principy vedoucí k úplné svobodě v Kristu. Čtyři úrovně démonického působení, tři strategie vedení duchovního boje, popis a biblické zdůvodnění působení pevností, duchovní svázanost, deset kroků ke svobodě.

Beach, Nancy: An hour on sunday. Creating moments of transformation and wonder.
Kniha o tvůrčím obohacení nedělních shromáždění (scénky apod.)

Bean, Reynold: Jak rozvíjet tvořivost dítěte.
Co je tvořivost a jak ji rozvíjet.

Bell Graham, Ruth: Dlho som mlčala.
Autobiografický příběh manželky Billa Grahama.

Ben Iman, Nassim: Skutečný nepřítel. Proč jsem se nestal teroristou.
Vlastní zážitky a myšlenky o vztahu Židů, muslimů a křesťanů se spojují v živý příběh a jsou doplněny evangelizačními poznámkami a radami, jak svědčit muslimům. Kniha přibližuje myšlenkový svět Arabů. Autor je původem Arab, rodina se přestěhovala do Německa a tady se autor stane křesťanem.

Berkhof, Louis: Dějiny dogmatu.
Kniha se zabývá výkladem, vznikem, vývojem a obranou křesťanského dogmatu v průběhu dějin církve. Text je přehledně členěn a je opatřen mezititulky, v závěru knihy je pojmový a jmenný rejstřík.

Bernall, M. Řekla ANO : mučednice v džínách.

Dvacátého dubna 1999 zaútočili dva ozbrojení studenti na střední školu v americkém Coloradu, kde brutálně zabili mnoho lidí. Mezi obětmi byla i sedmnáctiletá Cassie Bernallová. Jeden z mladíků jí přiložil zbraň ke spánku a zeptal se: "Věříš v Boha?" "Ano," odpověděla. Vrah se zasmál a stiskl spoušť. Cassiina matka vypráví příběh své dcery, která měla za sebou zkušenosti s okultismem, drogami a oddávala se násilnickým představám, aby to vše dokázala odmítnout.

 
Berry, Sharon R.: Devadesát devět nápadů, které fungují. Kázeň ve třídě.
Kázeň ve třídě nejen pro učitele křesťanských škol: hlavní principy, obecné postupy, konkrétní způsoby zákroků.

Bez víry není života.
Co je víra. Víra a otázka důkazů. Ježíš Kristus.

Biblická konkordance.

Bibra, Otto S.: Izrael ve světle biblických proroctví.
Autor ukazuje Izrael v minulosti, přítomnosti a budoucnosti ve světle biblických proroctví.

Bickle, Mike: Vášeň pro Ježíše.
Milovat Boha celým srdcem, duší a myslí.

Black, Andy: Proč děti zlobí a co s tím. Kázeň při práci s dětmi.
V první části této praktické a vtipné knihy se autor zamýšlí nad příčinami problémů s kázní a vyrušováním v dětském kolektivu. V druhé části pak nabízí různé pohledy na problém káznění a navrhuje mnoho praktických nápadů, jak jednat v konkrétních případech.

Blahoslav, Jan: Pochodně zažžená.
Výbor z díla.

Blomberg, Craig: The NIV application commentary : from biblical text ... to contemporary life. 1 Corinthians.
Komentář: 1. Korintským. Původní význam, soudobý kontext, aplikace.

Boice, James Montgomery: Základy křesťanské víry.
Kniha je určena všem, kdo chtějí více porozumět kořenům a věroučným pilířům křesťanské víry.

Bonhoeffer, Dietrich: Následování.
O poslušnosti. Vychází z Kázání na hoře.

Bonhoeffer, Dietrich: Život v obecenství.
Co znamená život ve vzájemném bratrském obecenství. Čím by se každodenní obecenství věřících mělo řídit. Proč je důležité prožívat obecenství s Bohem v osamění. Jak obecenství naplňuje skrze službu druhým. Proč je důležité společenství u Večeře Páně.

Boom, Corrie ten: Pro každého dost.
Zážitky a postřehy z cest po světě a ze služby evangeliu. Obsah: Pro každého dost, Parašutisté, Vězni, Japonské postřehy, Zápisky z ostrovů, Nový Zéland, Na samém konci světa, Poznámky odevšad, Obrázky z Evropy, Palác hojnosti, Tulákem Páně.

Boom, Corrie ten: První i poslední.
Zamyšlení na téma připravenosti křesťanů, doplněná drobnými příběhy a vzpomínkami (povzbuzení k boji, vítězství, láska, obecenství svatých, oddanost ve službě, věrnost, víra, znamení času, vedení apod.)

Boom, Corrie ten: Tulákem pro Krista.
Corrie ten Boom strávila téměř polovinu života cestováním po celé zeměkouli, aby naplnila své poslání: říci lidem, že Ježíš Kristus je živý. Svými zkušenostmi z koncentračního tábora, kde zahynuli všichni členové její rodiny, byla předurčena, aby nesla zvěst o odpuštění. O odpuštění, k němuž člověk nemá sílu.

Boom, Corrie ten: Útočište.
Příběh ženy, která byla za pomoc Židům v období fašismu uvězněna v koncentračním táboře Ravensbrück. Víra v Ježíše pomáhá v nejtěžších chvílích.

Boor, Werner de: Jak tomu je s Duchem Svatým?
Dary a ovoce Ducha.

Bosmans, Phil: Nezapomeň na radost.

Bovet, Theodor: Manželstvo.

Bovet, Theodor: Všedný deň a zázrak v rodine.

Bright, Bill: Modlitba, půst a probuzení.
Prohloubení vztahu s Bohem. Význam postu v životě křesťana. Moc postu a modlitby. Klíče k probuzení (osobnímu, v církvi, v zemi). Rady a svědectví.

Brossier, Francois: Moje první obrázková Bible. Nový Zákon.
Výběr nejzajímavějších a nejvýznamnějších biblických příběhů a námětů, bohatě ilustrovaný.

Brossier, Francois: Moje první obrázková Bible. Starý Zákon.
Výběr nejzajímavějších a nejvýznamnějších biblických příběhů a námětů, bohatě ilustrovaný.

Brown, Fletch: Uličník.
Příběh domorodého chlapce z Manily, který se potlouká po ulicích  a živí se krádežemi. Jednoho dne se setká s evangeliem. Pro děti od 10 let.

Bruce, F.F.: Věrohodnost Nového zákona. Můžeme důvěřovat spisům Nového zákona?
Kniha zkoumá věrohodnost původních novozákonních dokumentů. Není určena pouze odborníkům, může sloužit širokému okruhu zájemců o Bibli a křesťanství.

Brunner, Emil: Věřím.
Základy víry, evangelium, život křesťana.

Březinová, Taťána: Marika píše Vincimu.
Osudy a příběhy dětí vyrůstajících v dětských domovech. Každý příběh je z jiné oblasti dané problematiky, ale společná jim je snaha autorky o postihnutí hlubších podkladů „zvláštností“ těchto dětí.

Bubiková, Marie: Neboj se, jen věř. Co jsem prožila.
Příběh prosté ženy ze Slezka, manželky bývalého biskupa Apoštolské církve. Když se však do knihy jejich vzpomínek začtete, postupně si začnete uvědomovat, kolik víry, odvahy a vytrvalosti musela tato skromná žena prokázat.

Burge, Gary M.: The NIV application commentary : from biblical text ... to contemporary life. Letters of John.
Komentář: Listy Janovy. Původní význam, soudobý kontext, aplikace.

Busch, Johannes: Praktický křesťanský život.
Překlady  knihy Johannese Busche "Abrahám a my" a  M. C. Griffitha "Důsledný křesťanský život".

Busch, Wilhelm: Zpověď u Verdunu.
Sbírka drobných příběhů, vzpomínek a zamyšlení.

Busch, Wilhelm: Život bez všedních dnů.
Sbírka drobných příběhů, vzpomínek a zamyšlení.

Campbell, Ross: Hledám svou cestu. Jak se přiblížit dospívajícím.
Praktické rady při výchově dospívajících dětí. Problémy dospívajících a pomoc v nich.

Campbell, Ross: Nechte mě být! Porozumět hněvu dětí.
Co je to hněv. Nezralé projevy hněvu. Vedení dítěte k ovládání hněvu. Křesťané a hněv. Děti se speciálními problémy.

Campbell, Ross: Potřebuji tvou lásku. Co můžeš udělat pro své dítě.
Láska a kázeň ve výchově dětí. Dětské problémy a pomoc v nich. Autor se zaměřuje na několik základních prvků ve výchově: kontakt očima, soustředěnou pozornost, fyzický kontakt a bezpodmínečnou lásku.

Campbell, Ross: Znáte mě vůbec?
Ne vždy dokáží rodiče přiměřeně vyjádřit svou lásku, úctu, porozumění, svou víru a žebříček hodnot, který zastávají. Proto mají děti často pocit, že jim rodiče vůbec nerozumí. Chceme-li porozumět jim, potřebujeme nejprve porozumět sobě.

Cangelosi, James S.: Strategie řízení třídy. Jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce.
Úloha učitele. Metody výuky spolupráce. Vytvoření příznivého klimatu. Postupy a pravidla chování. Komunikace s žáky. Příprava a vedení poutavých učebních činností. Přístup k nespolupracujícímu a rušivému chování.

Cesta spasení.
Výběr biblických veršů , které ukazují cestu spásy člověka.

Cesta, pravda, život. Evangelium podle Jana.
Janovo evangelium v češtině (př.č. 246) a slovenštině (př.č. 245).

Církev v proměnách času. Sborník k 50. výročí spojení českobratrské církve evangelické.

Cloud, Henry: Děti a hranice. Proč ve vztahu k dětem budovat hranice.
Kniha je zaměřena na rodičovský přístup k dítěti. Osvojování hranic souvisí se získáváním zkušeností, kdy člověk například nese důsledky svého chování, učí se přijímat zodpovědnost za svůj život a vyrovnávat se s hranicemi ostatních.

Cloud, Henry: Hranice. Kde jsou zdravé meze ve vztazích a osobním životě?
Kniha předkládá biblický pohled na hranice: co hranice jsou, co chrání, jak se tvoří, jak jsou porušovány, jak je napravit a jak je používat.

Cloud, Henry: Hranice v manželství.
Porozumění hranicím. Uplatňování deseti zákonů hranic v manželství. Budování hranic v manželství. Šest hodnot: láska k Bohu, láska k partnerovi, upřímnost, věrnost, soucit a odpuštění, svatost. Řešení manželských konfliktů. Chybné chápání hranic v manželství.

Cloud, Henry: Jak vychovat báječné děti?
Publikace provede čtenáře výchovou dětí od kolébky až po první krůčky dospělosti. Praktickým způsobem pomáhá rodičům budovat v dětech zdravé sebevedomí a pevný charakter.

Cloud, Henry: Prosím tě, mami... Jak nás ovlivnily naše matky.
Kniha přináší netradiční pohled na úlohu matky při utváření osobnosti člověka. Na řadě skutečných příběhů ukazuje pozitivní a negativní dopad mateřské výchovy ve vztahu k matčiným charakterovým kladům i záporům.

Cloud, Henry: Změna přináší uzdravení. Jak pochopit svou minulost a tím si zajistit zdravou budoucnost?
Problematika mezilidských vztahů a sebeurčení vlastní identity. Kniha nabízí čtyři kroky, které přispějí k lepšímu osobnímu naplnění a uspokojivým vztahům, a pomohou čtenáři vyrovnat se s bolestivými vzpomínkami.

Cole, Edwin Louis: Komunikace, sex a peníze.
Tři nejběžnější překážky ve vztazích mezi muži a ženami.

Coleman, Robert E.: Mistrův plán spasení.
Autor nám předkládá stejný model zvěstování evangelia, který kdysi se svými učedníky uplatňoval sám Ježíš. Věnuje se získávání a další vedení učedníků v menších skupinách. Postupně se zabývá jednotlivými kroky (vyvolení, společenství, posvěcení, sdílení, příklad, pověření, dohled a výsledky).

Colson, Charles W.: Jak milovat Boha.
Příběhy o tom, jak Bůh zasáhl do života zločinců a vězňů a proměnil ho. Povzbuzení a povolání k bližšímu a odevzdanějšímu vztahu k Bohu.

Colson, Charles W.: Znovuzrozený.
Svědectví bývalého poradce prezidenta USA, který byl v souvislosti s aférou Watergate uvězněn. Svůj pobyt ve vězení využil ke svědectví o Ježíši Kristu, v něhož krátce před uvězněním uvěřil.

Cook, Robert A.: Nyní, když jsem uvěřil.
Kniha z r. 1949 pro nově obrácené. Radí, jak žít křesťanský život, vysvětluje, jak se modlit, jak jednat apod.

Copan, Paul: Je všechno opravdu relativní?
Kritický pohled na důsledky filozofie „relativismu“, který říká, že určité přesvědčení může být pro jednoho člověka pravdivé, ale pro druhého už ne.  

Crabb, Larry: Adamovo mlčení.
Pro muže je v určitých situacích těžké postavit se čelem k problému, je to však úloha, která jim náleží. Jak se stát skutečným mužem, který i přes prohry všedního dne znovu zápasí o to, aby obstál, se pokouší odpovědět tři autoři, z nichž každý vypráví svůj příběh.

Crabb, Larry: Naděje v utrpení.
Autoři nejprve identifikují příčiny problémů (nefunkční rodina, osobní selhání, biochemické poruchy organismu, neuspořádaný osobní život, potíže v duchovním růstu). Zároveň hledají cesty k jejich řešení prostřednictvím osobního rozhodnutí, podpory ze strany rodiny a přátel, odborné pomoci kvalifikovaného specialisty a osobního vztahu s Bohem.

Crabb, Larry: Manželství je vztah.
Manželství jako vztah. Komunikace žena - muž - Bůh. Zranění a přijetí. Rady pro muže i ženy.

Crabb, Larry: Muž a žena.
Autor se snaží pomoci mužům a ženám porozumět vzájemným rozdílnostem a prožívat je pozitivně a s radostí. Poukazuje na náš egocentrismus jako na příčinu konfliktů v manželství.

Crabb, Larry: Osobnost člověka. Její potřeby a cesty k jejich naplnění.
Vnitřní potřeby, motivace, struktura osobnosti. Jak vznikají problémy. Křesťanské poradenství.

Crabb, Larry: Přibližte se k Bohu.
Existují dva základní přístupy k životu - dvě cesty. Jeden přináší tlak adruhý poskytuje svobodu.

Crabb, Larry: Rozbité sny.
Autor přemýšlí nad tím, jak přijmout a jak se vyrovnat s tím, když se nám hroutí sny a Bůh dopustí, abychom procházeli těžkým obdobím.

Crabb, Larry: Umění přiblížit se. Uzdravení pro nás a naše vztahy.
Larry Crabb navazuje na svou celoživotní práci v oblasti psychoterapie a zaujímá takový přístup k uzdravování hlubokých ran na duši, který klade důraz na vztahy, poukazuje na význam společenství nebo komunity lidí, kam patříme, ukazuje, jak pomoci jiným.

Crockett, William V.: Čtyři pojetí pekla.
Autoři knihy předkládají různé názory na to, co o pekle říká Bible. Každý z nich přichází s určitým pojetím pekla (doslovné, metaforické, očistcové a kondiciální pojetí), přičemž se každý z nich vyjadřuje k názoru svých kolegů.

Cruz, Nicky: Utíkej, malý, utíkej.
Příběh Nickyho Cruze, kterého známe z knihy Dýka a kříž. Poznání Ježíše Krista osvobozuje z bludného kruhu násilí a drog.

Cunningham, Loren: Bože, jsi to ty? Slyšet Boží hlas.
Příběh mladého muže, který reagoval na Boží povolání k práci s mládeží a s mladými dobrovolníky vyjel hlásat evangelium za hranice USA. Počátky mezinárodního  misijního hnutí Mládež s misií (YWAM). V rámci této služby bylo kázáno evangelium ve všech státech světa (na stadionech, na ulicích, v kavárnách apod.). Několik rad, jak lze slyšet Boží hlas.

Čapek, Stanislav: Biblická dějeprava.
Používáno jako učebnice pro obecné a občanské školy v 30.letech. Doba nejstarší. Doba praotců Izraelských. Doba Mojžíšova, Jozue a soudců. Doba králů a proroků. Život Pána Ježíše Krista. Skutky apoštolů. Doplněno přehledy a srovnáními.

Čtyři duchovní zákony.

Dam, W. C. Van: Okultismus a křesťanská víra.
Okultismus a parapsychologie: paragnoze, telepatie, mantika, spiritismus, magie, magnetismus, jóga, hypnóza, akupunktura. Biblické stanovisko. Následky okultismu. Pomoc.

Das Alte Testament. Překlad Jörg Zink.
Vybrané a uspořádané příběhy a knihy Starého Zákona v německém překladu.

Das Neue Testament. Překlad Jörg Zink.
Německý překlad Nového Zákona.

Daugherty, Billy Joe: Jak poznat Boží vůli.
Spíše než návod dává autor několik rad, které napomáhají ke zjištění Boží vůle pro náš život, do konkrétní situace, a k ujištění, že se jedná o Boží vedení.

Děti Izmaele.
Příběhy osmi mužů a žen, muslimů, kteří uvěřili v Ježíše Krista.

Dialog nebe se zemí.
Desatero přikázání. Otče náš.

Didaché. Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národům.
Nekanonická kniha Nového Zákona.

Dilema dnešního člověka.
Hledání smyslu života člověkem současnosti.

Di Marc, Hayley: Sexy styl. Krásná, nebo vyzývavá?
Kniha se zabývá oblékáním a celkovým vzhledem děvčat. Pomáhá dívkám porozumět vlastnímu tělu. Hledá odpověď na otázku, proč Bohu vůbec záleží na tom, co je v šatníku, a pomáhá vytvořit jedinečný styl který se bude líbit dívce i Jemu.

Dobson, James: Být sám sebou. Tvoje dítě má hodnotu.
Jak pomoci dětem s komplexy méněcennosti?  Co udělat pro to, aby vyrostly ve zdravé osobnosti? Autor předkládá dvanáct způsobů vytváření zdravého sebevědomí v dítěti.

Dobson, James: Dětský vzdor.
Kniha se pokouší najít vyvážený vztah k výchově dětí, které jsou vzdorovité a neposlušné.

Dobson, James: Láska a kázeň ve výchově dětí.
Děti nejlépe prospívají v ovzduší lásky, s rozumně uplatňovanou a důsledně dodržovanou kázní.

Dobson, James: Láska musí být neústupná.
Kniha přináší řešení pro ty, jejichž manželství se ocitlo v krizi. Pomáhá pochopit příčiny konfliktů, zvážit reálné možnosti pro pokus o záchranu manželství, hledat kroky při řešení krize a stát se ve své lásce k druhému neústupnými.

Dobson, James: Na rovinu. Správní chlapi a jejich problémy.
Kniha se věnuje citlivým tématům, která se týkají života mužů, a tomu, jak se muži se svými problémy vyrovnávají (základy identity a integrity jeho osobnosti, sexuální identita, role manžela a otce, vztah k práci a penězům, emoce, vztah k Bohu).

Dobson, James: Rodičovství chce odvahu.
Kniha je určena rodičům, kteří se trápí nad chováním svých dětí a zápasí s pocity viny. Jsou zde praktické rady i konkrétní příběhy.

Dobson, James: Romantická láska.
Autor objasňuje běžná neporozumění pojmu romantické lásky a odpovídá na nesnadné otázky, které se lásky týkají.

Dobson, James: Výchova dětí.
Život v rodině. Náboženská výchova dětí. Vzdělávání dětí. Problémy s učením v dětství. Sexuální výchova doma a ve škole. Výchovné prostředky u kojenců a batolat. Tělesné tresty. Rivalita sourozenců. Jak učit zodpovědnosti. Problémy dospívání. Televize a násilí.

Dobson, James: Výchova chlapců.
Kniha mapuje mj. komplikovanost vztahu otce a syna, vliv matky na zdravý vývoj chlapce, obtíže spojené s kázněním „nezvládnutelných“ chlapců, důležitost role prarodičů a širší rodiny při výchově. Za klíč ke kvalitnímu otcovství považuje autor především cílené budování vztahu s dětmi a dostatek času.

Dobson, James: Žena si přeje, aby jí muž rozuměl.
Kniha se snaží ukázat ženám, jak svým manželům objasnit vlastní potřeby, pomoci jim rozbít pouta citové izolace, povzbudit je k rozvíjení mateřských citů, odhalit příčiny depresí a hledat jejich řešení, popsat skutečný význam pojmu romantická láska.

Doherty, Sam: Duchovní růst dětí.
Kniha Dětské misie je určena těm, kteří se při křesťanské výchově dětí nespokojují jen s vyprávěním biblických příběhů, ale chtějí děti vést i k samostatnému duchovnímu životu.

Doherty, William J.: Kdo koho vychovává?
Rodičovství v dnešním světě. Vyžadování úcty, účasti na rodinném životě. Proč se musíme někdy rozlobit. Povinnosti vůči škole a obci. Rodič v neúplné rodině. Výchova v rodinách s nevlastními dětmi. Média a výchova dětí. Jak mohou děti i rodiče čelit tlaku vrstevníků.

Dohnal, Jiří: Operace bez narkózy. Sebevydání Kristu, sebevydání v manželství, sebevydání v církvi.
Co je to sebevydání. Sebevydání a vztah k církvi.  Jak se zkušenost sebevydání promítne ženě do vztahu k manželovi a muži do vztahu k manželce. Sebevydání a vztah ke Kristu. Cíl našeho života.

Dohnal, Jiří: Pastorace Jobových přátel.
Kniha se zabývá pastorační službou čtyř Jobových přátel. Ukazuje, v čem spočívala neúspěšnost pastorace Elifaza, Bildada a Zofara (špatný postoj k Bohu, špatný vztah k poznání o Něm, špatný přístup k Jobovi). V další části se zabývá pastorací Elihua a na jeho příkladu nás vede k pochopení skutečných potřeb lidí, kteří potřebují naši pomoc. V závěru se zabývá sebeklamem.

Dolejší, Eva. Dolejší, Pavel. Cesty spravedlnosti. 3.

3. díl trilogie, navazuje na Libertatia-Země svobody a Plavčík Jean. Zavede nás do Kanady a puritánského Bostonu.


Dolejší, Eva a Pavel: Deset a jedno setkání. Příběhy o hledání III.
Třetí část třídílné série povídek chce přiblížit Bibli čtenářům naší doby. V deseti povídkách vystupují biblické postavy, jimž jsou dána jména a jejichž příběhy jsou rozvedeny. Ale všechny jsou spolu s tou jedenáctou, která se odehrává v současnosti, o setkání s Ježíšem.

Dolejší, Eva a Pavel: Každý má svůj Everest. Příběhy o hledání.
První část třídílné série povídek vypráví příběhy, které se skutečně staly. Hrdinové procházejí nejrůznějšími situacemi a zápasy, ale vždy nacházejí oporu v živém Bohu.

Dolejší, Eva a Pavel: Láska je, když...
Publikace volně navazuje na knihy Každý má svůj Everest a Život není peříčko. Vypráví životní příběh primáře krajské nemocnice Marka Kováře, který odchází učit do malé horské vesnice.

Dolejší, Eva a Pavel: Svatbou život nekončí. Příběhy o hledání V.
Publikace volně navazuje na knihy Každý má svůj Everest, Život není peříčko a Láska je, když. .

Dolejší, Eva a Pavel: Už brzy.
Fantastický příběh novináře pátrajícího po pravdě. Objevení nových důkazů o potopě světa a existenci zaniklé Atlantidy ho přivádí k tomu, aby se na vlastní oči přesvědčil o tom, že až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé.

Dolejší, Eva a Pavel: Život není peříčko. Příběhy o hledání II.
Pokračování příběhů rodiny Hornových z knihy "Každý má svůj Everest" a několik povídek.

Dolejší, Pavel: Plavčík Jean. 1. Světlo světa.
Napínavý historický příběh o mladém hugenotském šlechtici, který jako jediný přežije vyvraždění své rodiny. Odehrává se v roce 1676.

Dolejší, Pavel: Plavčík Jean. 2. Sůl země.
Pokračování historického příběhu o mladém hugenotském šlechtici, který jako jediný přežije vyvraždění své rodiny. Odehrává se ve Francii a USA v letech 1680 - 1685.

Dolman, D.H.: Modlitebný život věřících.
O modlitbě v životě křesťana. Překážky v modlitebním životě.

Downer, Phil: Effective men's ministry. The indispensable toolkit for your church.
Duchovní život mužů. Vyučování mužů. Efektivní služba mužům v církvi.

Drane, John: Mise, která nemá obdobu. Působení prvních křesťanů.
Příběh o šíření odkazu Ježíše v 1.století n.l. po celém tehdy známém světě. Přibližuje Bibli nejen mládeži srozumitelným a přitažlivým způsobem.

Drane, John: Obdivuhodný záměr. Biblický příběh začíná.
Obsah knihy se odvíjí od Božích záměrů s lidstvem od stvoření člověka až do doby Mojžíše a zázračného útěku z Egypta. Přibližuje Bibli nejen mladým lidem srozumitelným a přitažlivým způsobem.

Drápal, Dan: Apoštolská služba.
Téma apoštolské služby autor zpracoval s širokým biblickým záběrem a na základě rozboru různých období křesťanské historie i současných často protichůdných pojetí.

Drápal, Dan:  Emancipace žen v církvi?
Kniha přináší řadu podnětů z Písma, které se týkají žen a jejich postavením a službou v době Starého i Nového zákona a  jejich službou v církvi.  Podrobněji vykládá oddíly 1. Korintským 11 a Efezským 5. Doslov napsal předseda Rady CB Pavel Černý.

Duguid, Iain M.: The NIV application commentary : from biblical text ... to contemporary life. Ezekiel.
Komentář: Ezechiel. Původní význam, soudobý kontext, aplikace.

Duchovní výcvik církevních laiků. Edice 2:7.
Každý ze tří kurzů křesťanského učednictví v tétopublikaci obsahuje 12 lekcí, v závěru je připojena příručka pro vedoucího.

Dunn, Jerry G.: Bůh je naděje pro alkoholika.
Pochopení problému alkoholismu. Pět způsobů, jak pomoci alkoholikovi. Pět způsobů, jak může alkoholik pomoci sám sobě.

Dvořák, Ivan: Report. Příběh české židovské rodiny po druhé světové válce.
Autor v knize působivě přibližuje osudy několika židovských rodin v poúnorovem Československu. Málo známé osudy českých Židů v 50. a 60.letech ilustruje autor především na příbéhu svého strýce doktora Františka Klemense a jeho rodiny.

Dytrt, Josef: Mé obrácení.
Svědectví z konce 19. a počátku 20. století, z období první světové války.

Eareckson, Joni: Joni.
Příběh dívky, která po úrazu krční páteře ochrnula. Vypráví o tom, jak se vyrovnala se svým ochrnutím a životem na vozíku i o hledání vztahu k Bohu.

Eareckson Tada, Joni: Krok vpřed.
Pokračování Joni. Autorka na základě vlastních zkušeností ukazuje, jak předcházet porážkám a dosahovat vítězství uprostřed utrpení.

Eldredge, John: Pozor, srdce muže.
Autor ve své práci plné příběhů „opravdových mužů“ nabízí svobodné nadechnutí všem těm, kdo ještě nepohřbili své touhy, neztratili chuť skutečně žít a stále ještě chtějí být tím, kým být skutečně mají.

Eldredge, John: Úchvatná.
Co to znamená být ženou a stát po boku muže? Jaké jsou ženy a jejich skryté touhy?

Eliáš, Rudolf: Světlo v temnotách. Kniha o životě, práci a utrpení J. A. Komenského.
Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670) - český teolog, pedagog, spisovatel a filozof.

Elliot, Elisabeth: Branami slávy.
Pět mladých mužů se pokusilo navázat kontakt s primitivním kmenem hluboko v ekvádorské džungli. S využitím moderní techniky se misionáři rozhodli přinést těmto lidem bez Krista evangelium. Jednoho lednového dne roku 1956 vyrazili muži na osobní setkání s lidmi kmene Waorani, kteří při několika předchozích leteckých návštěvách reagovali na shozené dárky a slovní pozdravy očividně přátelsky. Jejich příběh sepsala o několik měsíců později manželka jednoho z nich Elizabeth.

Enroth, Ronald a kol.: Průvodce sektami a novými náboženstvími.
Kniha vysvětluje, co je sekta, podává základní informace o deseti sektách  a srovnává jejich učení s biblickým křesťanstvím. Bahaí, Radžníš, Eckankar, est, Haré Kršna, Svědci Jehovovi, mormoni, transcendentální meditace, moonisté, Cesta.

Eriksen, Jan: Žil jsem v podsvětí.
Bývalý pasák, narkoman a rváč vypráví o svém životě na odvrácené straně společnosti i o tom, jak dostal nový život skrze víru v Ježíše Krista. Dnes je vedoucím Street Aid, kterou založil, služby narkomanům a prostitutkám přímo na ulicích.

Erlich, Alois: Zjevené tajemství.
Biblické úvahy.

Evangelický kalendář '88.

Fajfr, Marek: Osobní evangelizace.
Rady k osobní evangelizaci. Evangelizace ve škole a zaměstnání, v nemocnici a na misii. Služba v nevěřící rodině.

Fankhauser, G.: Příběhy dosud živé. 1-3.
Převyprávěné příběhy: Starý zákon.

Fankhauser, G.: Příběhy dosud živé. 2.
Převyprávěné starozákonní příběhy od 2. knihy Mojžíšovy do 2. Samuelovy.

Fankhauser, G.: Příběhy dosud živé. 3.
Převyprávěné příběhy od 1. Královské do konce Starého Zákona.

Fankhauser, G.: Příběhy dosud živé. 4.+5.
Převyprávěné novozákonní příběhy: život Ježíše Krista podle Evangelií.

Fankhauser, G.: Příběhy dosud živé. 6.
Převyprávěné novozákonní příběhy: Skutky a Epištoly.

Farrar, Steve: Point man. How a man can lead his family.
Muž jako hlava své rodiny. Otcoství, rodičovství.

Fazekaš, Ľudovít: Posvätenie ako bohoslužba...
Výrazy svatý a posvěcení. Poslání a činnost církve. Svoboda. Církev ve světě.

Ferfecki, Stanislav: Byl jsem svědkem Jehovovým.
Svědectví havířovského autora, který byl léta členem Svědků Jehovových.

Ferfecki, Stanislav: Strážná věž. Peníze a náboženský podvod.
Svědectví havířovského autora, který byl léta členem Svědků Jehovových. Zabývá se mj. historií a praktikami této mezinárodní náboženské organizace.

Fernando, Ajith: The NIV application commentary : from biblical text ... to contemporary life. Acts.
Komentář: Skutky. Původní význam, soudobý kontext, aplikace.

Filipi, Pavel: Křesťanstvo.
Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví.

Ford, Herbert: Úniková cesta. Příběh ilegální organizace Holandsko - Paříž.
Příběh Johna Henryho Weidnera, který během 2. světové války pomáhal ohroženým lidem dostat se přes hranice. Zachránil životy osmi stům Židům, více než stovce spojeneckým letcům a mnoha dalším.

Franz, Raymond: Krize svědomí.
Výpověď člověka, který odešel z ústředí Svědků Jehovových. Kniha odkrývá zákulisí sekty a podává množství zasvěcených informací o její funkci a praktikách.

Frydrychová, Marie: Housátka. Povzbuzení pro maminky.
Několik drobných rad a povzbuzení z Písma pro nastávající a mladé maminky.

Frydrychová, Marie: Kdo scelí rozbitou rodinu?
Zamyšlení zejména pro věřící ženy.

Frydrychová, Marie: Malá škola lásky.
Obstojí rodina v jednadvacátém století? Přežije manželství jako nerozlučný vztah muže a ženy? Má smyl rodit děti? Hrají v dnešním světě nějakou roli babičky a dědečkové? Není to všechno staromódní balast, zralý k likvidaci?

Garajová, Zdena: Valašské momentky.
Povídky a vzpomínky na lidi z jaseneckého sboru CB na Valašsku.

Garland, David E.: The NIV application commentary : from biblical text ... to contemporary life. Colossians/Philemon.
Komentář: Koloským, Filemonovi. Původní význam, soudobý kontext, aplikace.

Gerloffová, Krista: Všední dny začínají nedělí. Mnoho tváří Izraele.
Fejetony o životě v Izraeli od české manželky německého novináře. Autorka nabízí pestrou mozaiku zážitků a dojmů z všedního života v Izraeli. Informace o židovských svátcích a zvycích, rodinné historky, nové pohledy na poselství Bible, ozvěny střetů rozdílných kultur, příběhy o radosti, strachu, smutku i naději.

Getz, Gene A.: Zaostřeno na církev.
Perspektiva církevní obnovy. Budování sboru. Biblické příklady a zásady novozákonní evangelizace, vedení, administrace a organizace, komunikace. Dějiny institucionalismu. Kulturní vliv na církev 20. století. Rozvinutí moderní strategie. Formulace úkolů, cílů a zásad.

Gijs, Jan van: Hledáme pravé štěstí.
Křesťanský život. Život ve světě.

Gilbert, Guy: Bratr vyvržených. Kněz na pařížské periferii.
Autor, katolický kněz, působí mezi problémovou mládeží na pařížské periferii jako "specializovaný výchovný pracovník". Kniha předkládá galerii postav a jejich osudů, ale také autorovy názory a postoje.

Gitt, Werner: Hledání východiska. Náboženství - sekty - křesťanství.
Lidská náboženství. Evangelium. Znovuzrození. Rozdíl mezi evangeliem a náboženstvími. Náš cíl: nebe. Lidé bez evangelia: spaseni nebo zatraceni?

Gitt, Werner: Kdyby zvířata mohla mluvit.
Svět zvířat svědčí o svém Stvořiteli.

Gitt, Werner: Použil Bůh evoluce?
Kritické vyrovnání s důsledky učení teistické evoluce. Konfrontace teorie evoluce, teistické evoluce a biblického stvoření světa a člověka.

Golobová, Milada: Děti na zabití. Skutečný příběh dětí, které neměly přežít.
Autobiografický příběh autorky a jejího mladšího bratra z doby první republiky je svědectvím o selhání rodičovské lásky, ale také o solidaritě prostých lidí. Doslov spolu s několika příběhy dětí z posledních několika let napsala předsedkyně Fondu ohrožených dětí paní Marie Vodičková. .

Golz, Lud: Povolání k zodpovědné svobodě.
Abychom se správně rozhodovali, potřebujeme být vybaveni dostatkem moudrosti, dostatečnou svobodou a vědomím zodpovědnosti nést případné důsledky. Svoboda a zodpovědnost nestojí proti sobě, ale souvisí spolu. Tato práce přináší vhled do vyváženého vztahu mezi nimi, kdy na jedné straně stojí extrém zákonictví a na druhé straně postoj relativismu, který umožňuje doslova všechno.

Gooding, David: Lukášovo evangelium.
Výklad.

Graham, Billy: Jak se znovu narodit.

Graham, Billy: Pokoj s Bohem.
O Bohu a Ježíši, o víře a znovuzrození, o základech křesťanského života.

Graham, Billy: Sedm smrtelných hříchů.
Zamyšlení nad některými hříchy: pýcha, hněv, závist, nečistota, obžerství, lenost, lakomství.

Graham, Franklin: Když má někdo slavného otce. Obtížné hledání vlastní cesty.
Syn Billyho Grahama Franklin vypráví o své cestě. Od dětství stojí ve stínu svého otce. Bouří se proti tomu, aby musel jít předem vytyčenou cestou: problémy ve škole, odcizení pravidlům všedního dne. Až pozná, že Bůh má pro jeho život svůj plán.

Greene, Mark: Od pondělí do pátku... aneb, jak se Bůh dívá na naše každodenní zaměstnání.
Praktická a vtipně napsaná kniha plná příběhů ukazuje, jak můžeme z naší pracovní doby vytěžit maximum. Pomáhá nám vidět naši práci, naše spolupracovníky i nadřízené tak, jak je vidí Bůh. Autor nás směřuje k tomu, abychom svůj život mohli s bohem prožívat radostně a plnohodnotně v práci i o víkendu.

Greenfield, John: Moc s výsosti.
Dvousetleté výročí probuzení Moravských bratří - bratrské jednoty (1727-1927). Svědectví o působení Ducha Svatého : D.L.Moody, hrabě Zinzendorf, Jan Wesley, Tomáš Chalmers aj. Svědectví z Ochranova.

Grenz, Stanley J.: Úvod do postmodernismu.
Vliv postmodernismu na umění, architekturu, filozofii, literaturu, kulturu, vědu, televizi, myšlení. Jak nést evangelium v postmoderním světě.

Groothuis, Douglas R.: Tváří v tvář New Age.
Kniha předkládá přehled myšlení hnutí New Age, který by měl přispět k lepšímu pochopení tohoto pohledu na svět. Konkrétní příklady dávají čtenáři nahlédnout, jak toto hnutí proniká do našeho každodenního života.

Grubb, Norman P.: Trvalé probuzení.
Vyzvání k osobnímu probuzení.

Gruber, Elmar: Děti se ptají na Boha.
Kniha na základě příkladů a zásad ukazuje, jak hovořit s dětmi o Bohu a otázkách víry.

Gschwend, J.R.: Paprsky světla z temné Afriky.
Kratší i delší příběhy a svědectví ze života misionáře J.R.Gschwenda v Jižní Africe i těch, kterým sloužil a svědčil o Kristu.

Gumbel, Nicky: Jak to říct ostatním. Kurzy Alfa.
Jak říkat lidem pravdu o Ježíši - konkrétní praktické i duchovní pokyny pro pořádání kurzu. Kniha obsahuje pět osobních svědectví účastníků kurzů.

Gumbel, Nicky: Ožehavé otázky. Kurzy Alfa.
Autor zkoumá sedm nejčastějších otázek a výhrad proti křesťanské víře: utrpení, různá náboženství, sex před manželstvím, new age, homosexualita, věda a křesťanství, Trojice. V závěru knihy jsou otázky ke studiu.

Gumbel, Nicky: Život, který stojí za to.
Jak prožít život naplno? Kniha vychází z Epištoly Filipským a je praktickým a povzbudivým průvodcem, jak toho dosáhnout.

Haas, Irmgard: Ostatní děti smějí všechno. Radíme rodičům při výchově dětí od 3 do 11 let.

Haefele, Bettina: Každý začátek v mateřské škole je těžký.
Pomoc pro rodiče a vychovatele.

Hall, David: Útěk do svobody. Devět prázdných životů změněno na plné.
Příběhy devíti lidí, které spojovaly nesplněné sny a nedosažitelné cíle. Osobní setkání s Kristem změnilo jejich životy.

Hampel, Günter: Každý touží po štěstí.
Rady dívkám o lásce a tajemství namlouvání.

Hanuš, Miroslav: Poutník v Amsterodamu.
Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670) - český teolog, pedagog, spisovatel a filozof. Kniha zachycuje období od května 1649 do dubna 1671.

Harris, Joshua: My dva spolu. Od přátelství k manželství.
Autor ukazuje mladým křesťanům, kteří se rozhodli pro vážný vztah, jak nejlépe využít dobu před manželstvím.

Harris, Joshua: S nikým nechodím a nejsem cvok.
Jak vypadá opravdová láska. Nebezpečí nezávazného chození. Jak využít svobodné období. Jak se zodpovědně připravit na manželství. Co je skutečná čistota.

Harris, W. Stuart: Jediná cesta.

Harrison, Roy: Problémy dětí a mládeže.
Knížka je určena křesťanským rodičům, učitelům a kamarádům dětí, aby jim pomohla identifikovat několik konkrétních problémů, před kterými děti stojí (výsměch, špatné vztahy, nevhodné oblékání, kouření, alkohol, okultismu, nebezpečí televize atd.) a začít se s dětmi sdílet s Boží odpovědí na tyto problémy.

Harrison, Ted: Druhá strana smrti.
Kniha přináší nejen pohled na tu stranu smrti, kterou známe: umírání a zmar, ale dává nahlédnout i za oponu smrti: na onen „druhý břeh“.  Provází nás zvyklostmi a rituály dávných i soudobých kultur, ukazuje, co znamená smrt ve fyzickém smyslu slova, co říká o smrti Bible.

Harvey, Bonnie C.: D. L. Moody. Odvážný zvěstovatel.
Dwight Lyman Moody (5.2.1837-22.12.1899) - americký evangelista. Během Americké občanské války sloužil jako duchovní vojákům Unie, kteří odcházeli na frontu. Tato zkušenost v něm vyvolala velkou touhu zvěstovat lidem evangelium. Se zpěvákem I. Sankeyem sloužili ke znovuzrození tisícům lidí ze všech společenských vrstev během probuzení v Anglii, Skotsku a Irsku.

Havránek, Alexandr: Slovo a slova.
Sváteční zamyšlení a kázání (Vánoce, Velikonoce, Letnice).

Havránek, Alexandr: Úvahy o pastýřské péči.
Kniha pro pastory i pro všechny, kteří jsou voláni k pastýřské službě, pro vzájemnou službu ve sborovém obecenství.

Heczko, Daniel: Už nemohu dál. O syndromu vyhoření.
Kniha kazatele Církve bratrské je příspěvkem k problému vyhoření. Zabývá se příznaky, příčinami, rizikovými skupinami, důsledky, léčbou, pomocí obětem vyhoření, prevencí. Je psaná na základě vlastních zkušeností autora i zkušeností jiných.

Hedegard, David: Životní otázky víry.

Heijkoop, H. L.: Rut.

Heley, Veronica: Hlavu vzhůru, Dito!
Dita chodí do baletní školy, kde může dokázat, že něco umí. Jinak je ve stínu svého bratra, na kterého jsou rodiče tak pyšní. A pak dostane úříležitost vystoupit ve velkém baletním představení, musí však překonat ještě mnoho překážek.

Hellesby, O.: Prečo som kresťanom.
Od pochybností k víře. Proč jsem křesťanem. Logika obrácení. Volba. Těm, kteří se rozhodli.

Henley, Karyn: Citlivé vyučování. Potřeby dětí v různých obdobích jejich vývoje.
Jaké to je být dítětem. Potřeby dětí. Vývoj víry v dětství. Komunikace s dětmi. Duchovní potřeby učitele. Jak vyprávět biblické příběhy.

Henrichsen, Walter A.: K učeníctvu nie narodením, ale rastom.
Jakého člověka používá Bůh. Získávání učedníka. Jak vychovávat učedníka. Volba životního cíle. Křesťan a služba.

Henslin, Earl R.: Otec a syn.
Autor pomocí řady příběhů ilustruje jak překonat negativní pocity vůči otci či jiným mužům, jak projít uzdravujícím procesem, pokud jste zraněni ze vztahu se svým otcem, jak se můžete stát vzorem, přítelem a rádcem svému synovi, jak naplňovat potřeby syna.

Hession, Roy: Cesta kříže.
Osobní probuzení a obnovení života s Bohem.

Hession, Roy: Křížová cesta. Opravdová změna začíná v našem nejhlubším nitru.
Osobní probuzení a obnovení života s Bohem. Doplněno o rozhovor s autorem po čtyřiceti letech.

Hill, Stephen: Srdce studené jako kámen.
Autor vypráví svůj vlastní příběh, vnitřní pohled na totální svázanost, ale také zkušenost vysvobození z pasti drogové závislosti a beznaděje.

Hlaváček, Ivan: Ze zpráv a kronik doby husitské.
Jan Hus (asi 1372 Husinec - 6. 7. 1415 Kostnice) a Jeroným Pražský (kolem 1360 - 30. 5. 1416) v Kostnici. Husitské hnutí. Táborští kněží.

Hlinka, Anton: Cesty k nekonečnu. Základné otázky prirodzenej teológie.
Náboženský jev. Cesty k Bohu. Boží přirozenost.

Hoekendijk, Ben: Dvanáct Židů nalézá Mesiáše.
Životní příběhy dvanácti Židů, kteří často podivuhodným způsobem uvěřili v Ježíše Krista jako Mesiáše.

Holmes, Michael W.: The NIV application commentary : from biblical text ... to contemporary life. 1&2 Thessalonians.
Komentář: 1. a 2. Tesalonickým. Původní význam, soudobý kontext, aplikace.

Holzhausen, Andreas: Pohled do překladatelské dílny.
Zprávy z praxe překladatelů Bible, působících po celém světě ukazuje, jak vzniká překlad Bible do nových jazyků, zabývá se jednotlivými fázemi a rozměry překladu. Vše je doloženo příběhy z praxe.

Horkavčuk, Dimitrij: Boží dílo s člověkem.
Stvoření, pád člověka a Boží plán spásy, život křesťana a církev, biblická příručka. Základy biblického učení dokumentované konkrétními verši ke každé otázce.

Horton, Samuel: Cesta vedoucí do Říma.
Příběh několika lidí z malého anglického města Mayfieldu z počátku 20. století z prostředí anglikánské církve.

Hosier, Helen K.: William a Catherine Boothovi. Zakladatelé Armády spásy.

Hromádka, J. L.: Evangelium o cestě za člověkem. Úvod do studia písem a církevních vyznání.

Hunt, Susan: Duchovní mateřství. Model pro vyučování žen ženami podle 2. kapitoly listu Titovi.
Kniha předkládá principy z listu Titovi 2.3-5, které ukazují starším ženám, jak sloužit mladším.

Chapmann, Gary: Čtyři období manželství.
Práce, která vychází z mnohaleté poradenské zkušenosti autora, dá čtenáři nahlédnout do jednotlivých období života s jejich emocemi, postoji, způsoby jednání a atmosférou vztahu. Autor poukazuje na výhody i úskalí jednotlivých období a snaží se vyvést naši cestu zpět k těm radostnějším etapám spolužití. Kromě precizní definice jednotlivých období přináší velice hluboké vhledy do řešení konfliktních situací i nedorozumění.

Chapman, Gary: Děti a pět jazyků lásky.
Kniha je určena především těm, kdo se chtějí naučit lépe rozumět svému dítěti a mnohem hlouběji mu vyjadřovat svou lásku.

Chapman, Gary: Dospívající a pět  jazyků lásky.
Kniha je určena rodičům dospívajících dětí, které procházejí nelehkým obdobím hledání vlastní identity a nezávislosti. Pomáhá rodičům pochopit, jak navázat hlubší vztah k dětem, prohloubit vzájemnou komunikaci a poskytnout teenagerovi citovou podporu na jeho cestě k dospělosti.

Chapman, Gary: Pět jazyků lásky.
Smyslem knihy není upozornit na všechny nesprávné významy a interpretace slova láska, ale spíše zaměřit se na konkrétní projevy lásky: slova ujištění, pozornost, přijímání darů, skutky služby, fyzický kontakt.

Chapman, Gary: Pět jazyků lásky pro svobodné a osamělé.
Každý člověk, ať žije v manželství nebo je svobodný, mladý či starý, prožívá silnou potřebu být někým milován. Kniha ukazuje, jakými jazyky lásky mohou druzí promlouvat do našich životů .

Chašbaz, M.Š.: Vzkříšení.
Studie na základě argumentů a jejich vzájemných vztahů odpovídá na otázku, zda jsou události kolem ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista pravdivé.

Chevreau, Guy: Tančíme, protože neumíme létat. Od heroinu k naději: příběhy a osudy.
Příběh amerického misionáře Elliotta Teppera a a životní osudy mnoha bývalých narkomanů, kterým se ve Španělsku věnuje už 20 let. Vypráví o vzniku organizace na pomoc narkomanům Bethel, která funguje v dalších zemích.

Christenson, Larry: Křesťanská rodina.
Křesťanské vztahy v rodině: manželé, rodiče, děti.

Christenson, Larry a Nordis: Křesťanští manželé.
Vztahy mezi mužem a ženou v manželství: milenci, přátelé, svatí.

Christenson, Larry: Služba uzdravování nemocných v církvi. Možnost nebo povinnost?
Pohled na uzdravování vírou.

Irwin, James B.: Více než pozemšťané. Myšlenky kosmonauta k duchovnímu životu zaměřenému ke Kristu.
Úvahy amerického kosmonauta o kosmu, Měsíci, víře a křesťanství.

Jackman, David: Janovy dopisy.
Výklad 1., 2. a 3. epištoly Janovy.

Jackson, Dave: Hrdinové víry. 1. díl.
Příběhy několika osobností z historie křesťanství - misionářů, evangelistů i reformátorů (D. L. Moody, M. Luther, J. Wesley, D. Livingstone, G. Aylwardová, S. Morris aj.). Příběhy vedou k zamyšlení nad některými charakterovými vlastnostmi postav, jsou psány poutavě a jednoduše. Mohou sloužit i jako pomůcka k rodinným pobožnostem.

Jackson, Dave: Hrdinové víry. 2. díl.
Příběhy několika osobností z historie křesťanství - misionářů, evangelistů, služebníků i reformátorů (D. Bonhoeffer, J. Elliot, W. Nee, F. Nightingaleová, C. ten Boom aj.). Příběhy vedou k zamyšlení nad některými charakterovými vlastnostmi postav, jsou psány poutavě a jednoduše. Mohou sloužit i jako pomůcka k rodinným pobožnostem.

Jak vést skupinku biblického studia.
Pomoc a rady pro nové vedoucí domácích skupinek: jak uspořádat první setkání, jak zvládat konflikty, jak vést diskusi apod.

Jarošková, Monika: Růže a meč.
Příběh Johanky a Honzy se odehrává v našem regionu, v současnosti. Příběh je inspirován skutečností, i když postavy jsou vymyšleny.

Je "Strážná věž" hlasatelkou Boží pravdy?
Příběh ženy, která odešla od Svědků Jehovových. Děj se odehrává v Austrálii.

Jeffrey, Grant R.: Konec světa? Antikrist a nový světový řád.
Kniha se zabývá biblickými proroctvími o posledních dnech a vládě antikrista ve vztahu k některým politickým skutečnostem současnosti.

Jehličková, Božena: Petříček Petr a jiné povídky.
Podle posledních vydání z let 1936 - 1948.

Jiménez, Carlos: Compaňero Julian. Autobiografie.
Dobrodružný příběh mladého latinskoamerického idealisty, kolumbijského partyzána, a jeho cesty k Bohu. Podkladem příběhu byl život známého evangelisty a pastora Carlose Jiméneze.

Johnson, Paul: Intelektuálové.
Nepřikrášlující pohled na  významné osobnosti světové historie, kultury, filozofie a vědy (J.J.Rousseau, P.B.Shelley, K.Marx, L.N.Tolstoj, E.Hemingway, B.Brecht, B.Russel, J.P.Sartre aj.).

Joyner, Rick: Povolání do poslední bitvy.
Volné pokračování knihy Poslední bitva. Kniha je výsledkem série prorockých zážitků. V úvodu autor pokládá biblické základy pro zážitky takového druhu.

Joyner, Rick: Prorocká služba.
Co je to to proroctví. Kdo může prorokovat. Potřebujeme proroctví i v této době. Jak prorocké dary a služebnosti působí v místním sboru. Jak rozpoznat padělky duchovních darů.

Junker, Reinhard: Pád člověka a biologie. Podněty k zamyšlení z biblického a biologického hlediska.
Dvět tváře stvoření. Výpovědi Bible o současném stavu stvoření. Pokusy o výklad se zřetelem na biologickou realitu. Biblické argumenty proti představě, že evoluci a stvoření lze navzájem spojit.

Junker, Reinhard: Pochází člověk z Adama?
Údaje přírodních věd v konfrontaci s výpovědí Bible o stvoření člověka.

Jurčo, Milan: Jazyk spieva o tvojom slove.
Sbírka básní.

Kaczmarczyk, Stanislav: Život a dílo Kristýny Royové.
Kristína Royová (18.8.1860 Stará Turá - 27.12.1936) - slovenská spisovatelka, autorka mnoha křesťanských knih.

Kaleta, Bronislav: Pozvání ke svobodě. Kázání na biblické desatero.

Kaňáková, Alena: Díky za víru.
Biblické verše a básnická tvorba.

Karssen, Gien: Její jméno je žena.
Příběhy  žen Starého i Nového zákona. Možno použít jako biblické studium pro skupinky i jednotlivce.

Karssen, Gien: Jen obyčejná žena?
Zamyšlení nad životem biblických žen, jejichž jména nikdo nezná. Podnětem k úvahám je často jediný verš.

Kašpárková, Marcela: Deset vyznání.
Rozhovory s jedenácti osobnostmi z oblasti kultury, mj. o víře a Bohu.

Keller, Gustav: Jdeme do školy. Jak mohu pomoci našemu školákovi.
Praktická pomoc při učení a cvičení v prvních školních letech.

Keller, W. F.: Žalm 23.
Výklady a komentáře.

Keller, Werner: A Biblia má predsa pravdu. Vedci dokazujú historickú pravdu.

Kim, Ki Dong:  Semone (Mlčící).
Z mladého Korejce Ki Dong Kima, zápasícího se zajíkáváním a silnou krizí osobnosti,  se  stal muž, který Bohu sloužil jako světově uznávaný řečník, hovořící o principech církevního růstu a principech života vedeného Duchem, autor 130 knih a pastor velkého baptistického sboru v Soulu.

Kniha života pro každého.
Život a skutky Ježíše Krista na podkladě evangelií v souvislém vyprávění.

Knížka modliteb.
Knížka příkladů modliteb a osobních ztišení, kterou vydala rada Jednoty bratrské.

Kolman, Karel: Příběhy ze školních lavic.
Nezbedník. Bez lásky.

Komenský, Jan Amos: Anděl míru.
Listy státníkům a přátelům. Poselství Jednoty bratrské. Tajná řeč Nathanova k Davidovi.

Komenský, Jan Amos: Obnova církve. Haggaeus redivivus.
O církvi: napomenutí, výzvy.

Komenský, Jan Amos: Pres Boží.
Krátké zamyšlení nad veršem z knihy Jeremiášův pláč 1,15. Dvojí poučení, napomenutí k trpělivosti a k pokání, výstraha a potěšení.

Konkordance. Věcná podle oddílů a pojmová.
Pomůcka ke studiu Bible

Korbel, Josef: V nepřátelském táboře.
Životní příběh autora knihy, důstojníka Armády spásy, který byl v roce 1949 v Brně zatčen a odsouzen ke dvanácti letům vězení. Po deseti letech byl propuštěn, ale v roce 1968 musel opustit svou vlast, protože mu hrozilo nové zatčení. I v nejtěžších chvílích mohl zakoušet Boží ochranu, útěchu a pomoc.

Košťál, Jan: Síla víry. K potěšení nemocným.
K povzbuzení a potěšení v nemoci.

Kožík, František: Světlo v temnotách. Bolestný a hrdinský život Jana Amose Komenského.
Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670) - český teolog, pedagog, spisovatel a filozof.

Kratochvíl, Miloš V.: Život Jana Amose.
Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670) - český teolog, pedagog, spisovatel a filozof.

Kriese, Richard: O působení Ducha Svatého.

Kryštof: Vím, komu jsem uvěřil. K 15. výročí archijerejské služby a padesátým narozeninám.
Zamyšlení na prahu nového tisíciletí. O víře. V milosti Boží. Pravoslaví u nás a ve světě. Biblická zamyšlení.

Křesťané a jiná náboženství. Evangelikální fórum č. 4/2004.
Sborník evangelikálních teologů (M. Prudký, K. Taschner, H. A. Netland,P. Hošek, C. V. Pospíšil, Z. Vojtíšek, P. Černý). Zabývá se formulováním odpovědného teologického stanoviska vůči mimokřesťanským náboženstvím.

Křivohlavý, Jaro: Mít pro co žít.
Zamyšlení nad základními otázkami života: radostí, úspěchem, svobodou, odpovědností, vinou, hodnotami, láskou, přijetím nepřijatelného.

Křivohlavý, Jaro: Poslední úsek cesty.
Smrt a umírání z pohledu Bible. Pomoc umírajícím a jejich rodině.

Křivohlavý, Jaro: Povídej, naslouchám.
Jak lépe naslouchat druhým. Umění rozhovoru.

Křivohlavý, Jaro: Sdílení naděje.
Kniha podává přehled různých forem, modelů a způsobů misijní a evangelizační činnosti. Přináší konkrétní a praktické rady, které umožní křesťanům citlivě vstoupit do rozhovoru s postmoderním člověkem a povědět mu o "drahé perle".

Kubíková, Jiřina: Pracuje Bůh také dnes? Rozjímání nad Biblí a nad současností.
Autorka dokládá na zkušenosti více než dvaceti mužů a žen, že i dnes je Bůh živý, osobní a aktivní, že se pohybuje mezi námi a pracuje v životě každého z nás.

Kubíková, Jiřina: Rozhovory s Ježíšem.
Individuální rozhovory s Ježíšem Kristem, zaznamenané v Novém Zákonu. Rozjímání nad verši, doplněno poezií.

Kubíková, Jiřina: Uzdravení.
Smysl utrpení a postoj k němu. Modlitby.

Kubový, Jaroslav: Pozvání ke společenství.
Zamyšlení nad 1. Epištolou Jana.

Kunnas, Unto: Kaarlo Syvanto – průkopník. Čtyřicet let v Izraeli.
Kaarlo Olavi Syvanto (1909-1998) žil od roku 1947 v Izareli. Rozdal nespočet Biblí obsahujících Nový zákon v hebrejštině i arabštině a v dalších jazycích imigrantům z různých zemí.

Kurdakov, Sergej: Odpusť mi, Nataša.
Příběh sovětského námořního radisty, který se účastnil pronásledování křesťanů v Rusku. Sám se stal křesťanem a roku 1972 utekl do USA.

Kurs Život a svědectví křesťana.
Kurs má čtyři části (Křesťanský život, který má vliv, Vítězný křesťanský život, Křesťan a svědectví, Upevnění). Každá část obsahuje lekci, studium a úkol.

Kurz, Josef: Soudcové.
Rukopis výkladu knihy Soudců byl autorem dokončen v roce 1948.

Kurzy Alfa: Příručka pro přípravu týmu.
Příručka je určena vedoucím a pomocníkům na kurzech Alfa. Obsahuje náměty otázek pro pravidelné scházení skupinek a náměty pro biblické studium.

Labuda, Marián: Rozhovory.
Rozhovor novináře a slovenského herce o divadle, filmu, rodině i Bohu.

LaCoss, Lee: Dnešní obnova církve.
Touhou autora a jeho manželky je vidět růst církve do zralosti a její proměnu skrze apoštolsko – prorockou službu. Další jejich touhou je vidět, jak jsou lidé po celém světě získáváni skrze evangelium pro Boží království. Kniha se zabývá obnovou církve, zacházením s penězi a službou starších a apoštolů.

Lacy, Charles a Ilse: Odpovědnost křesťanských rodičů.
Křesťanská výchova: odpovědnost za dobrý příklad, vyučování Božím slovem, modlitební odpovědnost, za kázeň a rodinné vztahy. Hry.

Lane, Tony: Dějiny křesťanského myšlení.
Historie křesťanství od počátku po moderní svět.

Langhammer, Joachim: Čo sa stane s týmto svetom? Vysvetlenie Božieho plánu spasenia.
Boží plán spasení. Boží trojice. Národy světa, Izrael a církev Ježíše Krista. Události poslední doby. Druhý příchod Krista. Tisícileté království. Poslední soud. Nové nebe a nová zem.

Lean, Garth: John Wesley - svědek Boží moci.
John Wesley (1703-1791). Život kazatele a evangelisty. Dodatek - kázání J. Wesleyho: biblická cesta spasení, hospodaření s penězi.

Leatherberry, David: Afghánistán - mé slzy.
Příběh manželů Davida a Julie Leatherberryových, které Bůh povolal do Afghánistánu. Mezi Afghánci na území různých států žijí a pracují více než dvacet let.

Leman, Kevin: Jak se naučit říkat ne.
Kniha je určena příliš přičinlivým ženám, které neumějí říkat ne, těm, které se na svůj úkor snaží každého udělat šťastným.

Lewis, C.S.: Bůh na lavici obžalovaných.
Eseje vztahující se ke křesťanství a modernímu světu: zázraky, dogma a vesmír, náboženství a věda, zákony přírody, obraz Boha, co s Ježíšem aj.

Lewis, C.S.: Čtyři lásky.
Autor se zamýšlí nad čtyřmi podobami lásky na základě čtyř řeckých slov: filia, storgé, erós a agapé. Jako nejdůležitější a ostatní formy prostupující vidí lásku, která se obětuje pro druhé.

Lewis, C.S.: Dokud nemáme tvář.
Převyprávěný klasický řecký mýtus lásky mezi Psýché a Kupidem. Starověký mýtus získává nové významy, novou hloubku a nové rozměry hrůznosti.

Lewis, C.S.: Hovory.
Mravnost, láska a víra, naděje. Základy křesťanství.

Lewis, C.S.: K jádru křesťanství.
V kontextu otázek moderního člověka autor pomáhá nalézt odpověď na otázku: Co je křesťanství? Vychází z každodenních lidských zkušeností, jako je existence zla, mravního zákona a svobodné vůle a vede až k důvodům pro existenci Boží.

Lewis, C.S.: Letopisy Narnie.  1. Lev, čarodějnice a skříň.
Fantastický příběh o dobrodružství dětí v zemi za skříní, kde pomáhají lvu Aslanovi v boji proti zlu.

Lewis, C.S.: Letopisy Narnie.  2. Princ Kaspian.
Nová dobrodružství v pohádkové zemi Narnii.

Lewis, C.S.: Letopisy Narnie. 3. Plavba jitřního poutníka.
Nová dobrodružství v pohádkové zemi Narnii o plavbě na konec světa.

Lewis, C.S.: Letopisy Narnie. 4. Stříbrná židle.
Nová dobrodružství v pohádkové zemi Narnii, tentokrát Eustáce a Julie.

Lewis, C.S.: Letopisy Narnie. 5. Kůň a jeho chlapec.
Dobrodružství chlapce Šasty v pohádkové zemi Narnii.

Lewis, C.S.: Letopisy Narnie. 6. Čarodějův synovec.
Příběh Gabrielky, Diviše a strýce Ondřeje v jiných světech a o stvoření Narnie.

Lewis, C.S.: Letopisy Narnie. 7. Poslední bitva.
Příběh hrdinů, které znáte z předchozích dílů o konci Narnie a o Aslanově zemi.

Lewis, C.S.: Návštěvníci z mlčící planety.
1. díl Kosmické trilogie. Na pozadí fantastického příběhu z Marsu rozvíjí autor myšlenky o dobru a zlu. Stěžejní dialog hlavních postav srovnává hodnoty materialismu a křesťanství.

Lewis, C.S.: Perelandra.
2. díl Kosmické trilogie. Děj se odehrává na planetě Venuši. V dialogu hlavních postav jde o srovnání humanismu a křesťanství.

Lewis, C.S.: Problém bolesti.
Autor se zamýšlí nad utrpením v našem životě, hledá jeho místo a potýká se s otázkami, které v souvislosti s bolestí každého člověka alespoň někdy napadají.

Lewis, C.S.: Průvodce modlitbou. Dopisy Malcolmovi.
Netradiční formou zpracované téma osobní modlitby. Odhaluje nedostatky v osobním přístupu k rozhovoru s Bohem.

Lewis, C.S.: Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje.
Sbírka esejů s náboženskou tématikou.

Lewis, C.S.: Rady zkušeného ďábla.
Formou dopisů zkušeného ďábla začátečníkovi poukazuje autor s humorem na zranitelná místa v životě křesťana, která by mohla být příčinou pádu.

Lewis, C.S.: Sloni a kapradí.
Sbírka esejů přináší Lewisův pohled na otázky spojené s krizí autority, možností styku s mimozemským životem, apokalyptickou vizí poslední noci světa, smyslem studia v období války, účinností křesťanské modlitby, podstatou a důležitostí odpuštění v lidském životě.

Lewis, C.S.: Svědectví o zármutku.
Autorovo svědectví o tom, jak se emocionálně i duchovně vyrovnával se smrtí své manželky.

Lewis, C.S.: Ta obludná síla.
3. díl Kosmické trilogie o boji dobra a zla, tentokrát na Zemi, kde nadnárodní společnost  usiluje o totalitní vládu nad jedním univerzitním městečkem s výhledem získání celosvětové moci.

Lewis, C.S.: Úvahy nad Žalmy.
Kniha Lewisových úvah nad vybranými žalmy.

Lewis, C.S.: Velký rozvod.
Fantastický příběh o výletě autobusem z pekla do nebe, který ukazuje falešnost představy, že je možné nějakým způsobem překlenout propast mezi Dobrem a Zlem a vyhnout se konečnému rozhodnutí.  

Lewis, C.S.: Zaskočen radostí.
Vzpomínky autora na léta jeho dospívání a studií, na dobu, kdy uvěřil evangeliu.

Lewis, C.S.: Zázraky.
Kniha se zabývá úlohou a důležitostí zázraků v křesťanské víře. Autor srovnává předpoklady různých filozofických náhledů (naturalismus, panteismus a křesťanství), které zázraky buď přijímají nebo odmítají.

Liefeld, Walter L.: The NIV application commentary : from biblical text ... to contemporary life. 1&2 Timothy,Titus.
Komentář: 1.+2. Timoteovi, Titovi.. Původní význam, soudobý kontext, aplikace.

Lieth, Norbert: Židovský stát od pohoršení k požehnání pro svět.
Kniha se zabývá biblickou pravdou dějin spásy pokud se týká Božího národa, Izraele.

Lightle, Steven: Druhý exodus. Severe, vydej zpět.
Svědectví o službě mezi Židy v Německu a bývalém SSSR během 70. a 80. let.

Linville, Mark D.: Je všechno dovoleno?
Morální hodnoty ve světě bez Boha.

Little, Paul E.: Víš, proč věříš?

Long, Paul B. Muž s koženým kloboukem. Zážitky misionáře na dvou kontinentech.
Autor byl v letech 1953 - 1980 misionářem v Belgickém Kongu a v Brazílii. Vypráví příběhy lidí z těchto zemí.

Longman, Tremper: The NIV application commentary : from biblical text ... to contemporary life. Daniel.
Komentář: Daniel. Původní význam, soudobý kontext, aplikace.

Lüthi, Walter: Jákob.
Výklad 1. knihy Mojžíšovy, kapitola 25-50. Šestnáct kázání s úvodními a závěrečnými modlitbami.

Lüthi, Walter: Na Boží stavbě.
Nehemiáš a jeho úsilí o obnovení zničeného města.

Lutzer, Erwin W.: Nepřítel z ráje. Plány a cíle padlého anděla.

Mac Arthur, John F. - jr.: Charismatici. Teologická perspektiva.
Pohled na některé otázky charismatického hnutí (zkušenost, zázraky, křest Duchem, duchovní dary, uzdravování, jazyky).

Mac Donald, Gordon: Být dobrým tátou...
Kniha přináší několik základních principů, které mužům pomohou stát se svým dětem dobrými otci. Tyto principy jsou ilustrovány konkrétními příklady ze života.

Mac Donald, Gordon: Uspořádej svůj svět.
Ve světě, v němž jsme denně zaplavováni množstvím informací a změn, není vůbec snadné obstát a obhájit vlastní postoje a rozhodnutí.  To nám umožní pouze vnitřní kázeň a určitý řád, který dáme věcem okolo nás.

Mac Donald, William: Hledejte nejprve...
Priority křesťanova života. Kdyby Ježíš přišel na návštěvu domů. Cíle výchovy dětí křesťanských rodičů.

Mac Donald, William: Pravé učednictví.
Podmínky a překážky učednictví. Činnost učedníků. Víra a modlitba.

Macey, John: Drsná láska.
Příběh mladých lidí, závislých na drogách, z prostředí Velké Británie.

Mackintosch, Ch.: Ty a dům tvůj aneb Křesťan ve svém domě.

Mačák, Josef: Na Bóazově poli. Úvahy nad knihou Rut.

Maharaj, Rabi R.: Guru zemřel.
Mezi předky Rabindranatha R. Maharadže bylo mnoho brahmánských kněží a guruů. Také on sám byl vychováván jako jogín. Ve své knize živě líčí hinduistický život a obyčeje. Na tomto pozadí probíhá jeho zápas, zda zvolit hinduismus nebo Krista.
 
Maier-Gerber, Hartmut: Umírání - vrchol života.
Umírání a smrt z pohledu lékaře a Bible. Co znamená umírání a smrt pro biblicky nevěřícího a co pro biblicky věřícího člověka. Doplněno vybranými verši z Bible, písněmi a modlitbami.

Malý, Jiří: Střípky slávy.
Život v proměnách času. Rozmanitost Boží výchovy. Ostny. Hodnota zralé moudrosti. Přístup k druhým. Zjevení a odpovědnost. Život v oběti.

Malý průvodce Biblí.
Stručný přehled nejdůležitějších veršů o člověku a jeho záchraně, o růstu křesťanského života a vztahu k Bohu. Usnadňuje začátečníkům i pokročilejším první orientaci v Bibli.

Marek. Markovo evangelium ze Živé Bible.
Text Markova evangelia.

Margies, Wolfhard: Přemožen Boží dobrotou.
Je velmi mnoho těch, kteří by se chtěli změnit, ale jen málokdo prožije opravdovou proměnu povahy. Autor hledá odpověď na otázku, proč u křesťanů dochází k proměně povahy tak zřídka. Hovoří o Boží dobrotě, milosti a lásce.

Markuš, Josef Ondrej: Josef a Samson.
Starý Zákon: 1. Mojžíšova - Soudců. Příběhy Josefa a Samsona jsou podkladem úvah o smyslu života, jeho náplni, zápase s pokušením, postoji k Bohu a hříchu.

Markuš, Josef Ondrej: Prorok Jonáš.
Biblické úvahy a komentáře.

Martinez, Pablo: Tři přednášky, přednesené ve dnech 6.-8. srpna 1990 ve sboru CB na Smíchově.
Křesťanská zralost a citové problémy. Osamělost - rakovina našich vztahů. Boží zdroje k překonání citových problémů.

Mašínová, Leontina: Mladá léta Jana Ámose.
Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670) - český teolog, pedagog, spisovatel a filozof.

Mašínová, Leontina: Planoucí pochodeň.
Jan Amos Komenský (28. 3. 1592 - 15. 11. 1670) - český teolog, pedagog, spisovatel a filozof.

Matějček, Zdeněk: Po dobrém, nebo po zlém?
Odměna a trest. Umění odpouštět. O spravedlnosti a lásce. Význam odměn a trestů ve výchově.

Matouš, Miroslav: Být bližním světu.
Krátká zamyšlení a příběhy.

Matyáš, Milan: Dopisy bratrovi. Listy o věcech víry s modlitbami.
Nejzákladnější informace o Bibli, o církvi, o životě víry formou dopisů kněze mladému muži.

McClung, Floyd:  Boží otcovské srdce.
Autor prožil tři roky v Afganistánu, řadu let žije ve vykřičené čtvrti v Amsterodamu a během té doby se setkal s mnoha  lidmi trpícími hlubokým citovým zraněním nebo strachem. Představuje Boha jako Otce, hovoří o tom, jak Bůh uzdravuje zraněná srdce a jak bychom měli reagovat vůči Bohu, je-li milujícím Otcem.

McClung, Floyd: Otče, sjednoť nás.
Může být mezi křesťany jednota? Častá otázka nevěřících zní: Proč je tolik církví? Autor popisuje základní biblické přístupy k lidem, kteří nás zranili, ke skupinám, které se prohřešily proti naší skupině. Hovoří o odpuštění a o lásce.

Mc Connell, D.R.: Jiné evangelium. Historická a biblická analýza hnutí Víry.
K.Hagin a E.W.Kenyon. Odkazy na metafyzické kulty. Role Kennetha Hagina v hnutí víry. Kultická povaha a biblická konfrontace jednotlivých doktrín hnutí (doktrína zjeveného poznání, ztotožnění, víry, uzdravení, prosperity).

Mc Dowell, Josh: Nezahoď svůj rozum do koše.
Autoři se s humorem dotýkají 42 nejrozšířenějších mýtů o Bibli, Bohu, Ježíši Kristu, křesťanství a životě vůbec.

McGrath, Alister E.: Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení.
Encyklopedie obsahuje abecedně seřazené pojmy z oblasti teologie, informace o jednotlivých teologických postulátech, hnutích a myšlenkových směrech moderního křesťanství, medailony osobností, slovníček teologických pojmů, rejstříky.

McKnight, Scot: The NIV application commentary : from biblical text ... to contemporary life. 1 Peter.
Komentář: 1. Petrův. Původní význam, soudobý kontext, aplikace.

Meier, Paul: Od deprese ke štěstí? Příznaky, příčiny a léčení depresí.

Miller, Arthur F.: Kdo jsem?
Povolání v životě. Najít svůj cíl. Budování života na svém obdarování. Kniha poskytuje praktické rady pro situace, kdy nás naše zaměstnání nenaplňuje.

Milne, Bruce: Skúmanie pravdy. Tématická príručka základných kresťanských pojmov.
Ucelená příručka biblického učení. Konečná autorita ve věcech víry. Učení o Bohu. Lidstvo a hřích. Osoba a dílo Ježíše Krista. Osoba a dílo Ducha Svatého. Církev. Eschatologie.

Milne, Darla: Druhá šance.
Příběh Izraele Narvaeze, bývalého narkomana, jedné z postav knihy Dýka a kříž.

Modersohn, Ernst: Z mojej domácej lekárničky.
Recepty na obtížné chvíle v životě: chvála a modlitba.

Molnár, Amedeo: Biblické studie.
Sborník: Základní problémy biblické teologie. Jeremiáš. Epištola Židům a pastýřská péče. Homiletický pohyb v Novém Zákoně. Kniha tvoření. Říkání a mluvení ve Starém Zákoně.

Molnár, Amedeo: Církev ve světě.
Kněžství, bratrství, církev ve světě. Odpovědnost a poslání církve.

Molnár, Amedeo: Do posledních končin. Sborník prací Josefu Smolíkovi k 60. narozeninám.
Sborník teoretických prací: Až do posledních končin země (Sk 1,8), Nejstarší křesťanské vyznavačské formule, Zkušební práce utrakvistického kněze, Komentář k epištole Efezským, Tendence bratrské homiletiky, Krása a služba teologie, Bibliografie J.Smolíka.

Molnár, Amedeo: Lístky o mladé církvi.
Historie křesťanství a první církve do počátku 5. století.

Molnár, Amedeo: Miscelanea 1979.
Sborník: Praktická ekklesiologie. O táborském písemnictví. Historický Ježíš a evangelia. Naděje věčného života v pozdním židovství a v prvotním křesťanství.

Moo, Douglas J.: The NIV application commentary : from biblical text ... to contemporary life. 2 Peter, Jude
Komentář: 2. Petrův, Židům. Původní význam, soudobý kontext, aplikace.

Moody, D.L.: Cesta k Bohu. A jak ji lze nalézti.
Z obsahu: Přenesmírná láska, Brána do království, Dvě třídy lidí, Slova napomenutí, Božský spasitel, Pokání a napravení, jistota spasení, Kristus všecko ve všech, Odvrácení.

Moody, D.L.: Požitek a prospěch pro zkoumatele Bible. Úvahy a rady.
Úvahy a rady Moodyho o tom, jak studovat Písmo.

Morris, Harold: Dvakrát udělená milost.
Harolda Morrise přivedly kontakty se „špatnou společností“ na střední škole do Státní věznice v Georgii. Pro falešné obvinění z ozbrojené loupeže a vraždy byl odsouzen k dvojnásobnému trestu doživotí. Díky příbuzným i zcela cizím lidem našel cestu k naději v Ježíši Kristu a vydal mu svůj život. Rozhodl se věnovat svůj život mladým lidem a svým svědectvím je varovat.

Murphy, Art: The faith of a child. A step-by-step guide to salvation for your child.
Křesťanská výchova dětí. Vedení dětí k víře rodiči. Úloha církve.

Murray, Andrew: Očekávání na Boha. Úvahy na každý den v měsíci.
Úvahy autora z r.1896 o Bohu a očekávání na něho.

Murray, Andrew: Škola poslušnosti.
Úvahy z r. 1898 o křesťanském životě, poslušnosti, bdělosti.

Na cestu víry.
Pět studií: učednictví, jistota víry, křesťanský život, růst v Kristu, dozrávání křesťana, studium Písma.

Navarro, Kevin J.: The Complete Workship Leader.
Biblický pohled na vedení bohoslužeb jako vedení lidí do Boží přítomnosti, nejenom skrze vedení chval. Čtyři základní části, jak být efektivním vedoucím. Výstavba a vedení týmu. Pastor, vedoucí chval, vedoucí shromáždění.

Nee, Watchman: Osvobození ducha.

Nee, Watchman: Pravý křesťanský pracovník.
Osobnost křesťana. Vlastnosti křesťanského služebníka.

Nee, Watchman: Trilogie ducha, duše a těla.
Rozponávání rozdílu mezi duší a duchem. Křesťan a psychická síla. Duchovní moc proti síle lidské duše.

Nee, Watchman: Vítězný život.
Autor odkrývá problémy věřících, kteří prožívají prohry, a vede je k osobnímu, každodennímu prožívání Kristova vítězství.

Nelson, Dwight: Nekonečná milost. Kniha o vztahu Boha k lidem.
Autor se zamýšlí nad tím, co o Bohu říká Bible. Věnuje se těm textům Starého Zákona, které se zdají být v příkrém rozporu s tím, jak vnímáme Boha z Nového Zákona. Zaměřuje se na biblické postavy, jejichž život byl poznamenán bolestí a utrpením, osamělostí a zklamáním a s polu s nimi si klade otázku, kde je Bůh, jaký je Bůh, proč dělá to, co dělá, proč něco neudělá.

Neuman, Jan: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě.
Inspiromat pro vedoucí dětí a mládeže od 10 let. 150 námětů na hry v přírodě i v místnosti; nový způsob motivování hráčů a hodnocení her.

Nevolá nadarmo.
Modlitby, jak se modlit, překážky a předpoklady, modlitební obecenství, vyslyšení modliteb.

Nieden, Eckart zur: Dobrodružství na Piraní řece.
Syn misionářů v Brazílii Benni po telefonické zprávě o hrozícím nebezpečí zkouší se svým indiánským kamarádem najít v pralese své rodiče. Jiná dvojice jejich brazilských kamarádů zatím zkouší vypátrat, jaké nebezpečí hrozí.

Nichols, Michael: Jak se přestat hádat s dětmi.
Autor přichází s řadou postřehů a námětů, které mají rodičům usnadnit komunikaci s jejich dětmi. Nejen s těmi malými, nýbrž i s dospívajícími, s nimiž je smysluplně komunikovat opravdu mnohdy obtížné. Na řadě konkrétních příkladů autor ilustruje, že nikdy není pozdě začít dětem naslouchat a hovořit s nimi jazykem, kterému porozumí.

Nitsche, Walter: Je to ta pravá? Průvodce hledáním životního partnera.
Metody pro volbu partnera. Vývojové fáze vztahu. Jak poznat Boží vůli. O podstatě lásky. Křesťané a hledání partnera. Osobní bari=ry a jiné překážky. Seznamky a další aktivity pro nezadané v ČR.

Noland, Rorg: The Heart of the Artist. A charakter Building Guide for You&Your Ministry Team.
Umělci a jejich služba ve sboru.

North, James B.: Dějiny církve od Letnic k dnešku.

Novák, David: Identita. Studia pro domácí skupinky.
Současnost často posuzuje hodnotu člověka podle fyzického vzhledu, schopností, inteligence, kontaktů, úspěchu. Tento materiál se zabývá tím, jak se na naši identitu dívá Bůh, a jak zapadá do měřítek světa. Jednotlivé lekce probírají jedinečnost, zájmy, schopnosti, problémy, hodnoty, víru. Ke každé lekci jsou připojeny komentáře jako pomoc pro vedoucího při přípravě setkání.

Novák, David: Integrita. Studia pro domácí skupinky.
Materiál se zabývá vyrovnaností, jakou nabízí Ježíš - vyrovnanost našemu tělu, duši, vůli, emocím, duchu. Ke každé lekci jsou připojeny komentáře jako pomoc pro vedoucího při přípravě setkání.

Novák, David: Přátelství. Studia pro domácí skupinky.
Materiál pro domácí skupinky na téma přátelství: kdo je přítel, být přítelem, budování přátelství, rozchod nebo hádka, osamělost, nejlepší přítel, společenství. Ke každé lekci jsou připojeny komentáře jako pomoc pro vedoucího při přípravě setkání.

Novák, David: Stres. Studia pro domácí skupinky.
Jednotlivé kapitoly se zamýšlí nad některými příčinami stresů a rozebírá je z biblického hlediska. Podrobněji se dívá na starosti, práci, neúspěch, konflikt a ztrátu. Nakonec se zaměřuje na proces zhroucení i na to, jak mu zabránit. Ke každé lekci jsou připojeny komentáře jako pomoc pro vedoucího při přípravě setkání.

Novák, David: Víra ve vírech doby.
Esej vede čtenáře k zamyšlení nad současnou postmoderní kulturou a zároveň klade znepokojivé otázky, jak nás toto prostředí nejen formuje, ale i deformuje.

Novotný, Adolf: Na každý den. Pomůcka pro denní četbu Písma svatého.
Biblické verše a zamyšlení na každý den.

Novotný, Tomáš: Písma Mormonů. Kniha Abrahamova.
Rozbor jednoho ze základních spisů  Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů - mormonů.

Novotný, Tomáš: Přicházejí.
Církev sjednocení (moonisté), mormoni, Hare Kršna, svědci Jehovovi, islám, satanisté, Rodina lásky.

Novotný, Tomáš: Základní orientace v nových náboženských směrech.
Základní informace o mormonech, Svědcích Jehovových, Křesťanské Vědě, Poselství Grálu, moonistech, Rodině, Davidovských adventistech, extrémních charismaticích, Bahá'í, scientologii, transcendentální meditaci, Haré Kršna, reinkarnaci, satanismu, sanyasinech.

Nový biblický slovník.

Nový zákon. Překlad: Ondřej M.Petrů.

Nystrom, David P.: The NIV application commentary : from biblical text ... to contemporary life. James.
Komentář: Jakub. Původní význam, soudobý kontext, aplikace.

Oertli, Ronald B.: Seven keys to a highly effective ministry to men. Workbook edition.
Pracovní sešit k vyučování o vysoce efektivní službě mužům.

Okénka do nebe. Ilustrační příběhy pro chvilky s dětmi.
185 příběhů k předčítání nebo vyprávěnít, které mají přiblížit biblické poselství co nejpraktičtěji. Dají se využívat pro rodinné chvilky s dětmi od 5 do 10 let i ke znázornění nějaké biblické pravdy v rámci dětských hodin ve sborové práci. Ke každému příběhu je připojen biblický verš, podnět k zamyšlení, který biblickou pravdu shrnuje, námět k činnosti, která slyšené slovo utvrzuje.

Olford, Stephen F.: Svätosť sexu.
Namlouvání, zásnuby, manželství, budování domova.

Orlík, Karel:  Zápas o zemi zaslíbenou.
Křesťanský pohled na podstatu izraelsko-arabského konfliktu.

Ostrolucký, Ján: Biblická proroctví o konci věků.
Autor vykládá starozákonní i novozákonní proroctví v širokém horizontu událostí od zaslíbení Potomka Evy v zahradě  Edenu až po konec věků.

Ostrolucký, Ján: Víra a spasení.
Osobnost člověka a původ hříchu. Co znamená pojem víry a pojem spasení. Boží vyvolení. Jistota spasení. Působení víry v životě věřícího. Spasení v kazdodenním životě. Odpadnutí v posledních časech. Budoucí spasení.

Packer, James Isambard: Evangelizace a Boží svrchovanost. Vztah mezi Boží svrchovaností a lidskou zodpovědností.
Autor se pokouší najít odpověď na otázku, jakou roli hraje v našem obrácení se k Bohu naše vlastní rozhodnutí či Boží vůle. Dále objasňuje otázky: Co je evangelizace? Co je evangelijní zvěst? Co je motivem evangelizace? Jaké metody a prostředky při evangelizaci používat?

Packer, James I.: Choďme duchem.
Autor nás provází různými přístupy k chápání osoby a služby Ducha svatého. Předkládá pohled na úlohu Ducha svatého v průběhu dějin spásy. Zmiňuje některé zkušenosti s přímým působením Ducha svatého.

Packer, James I.: Poznanie Boha.
Z obsahu: Poznej Pána. Hle, tvůj Bůh. Když Bůh je s námi.

Pala, Tomáš: Dopis mladému sboru. Zamyšlení nad 1. Korintským.

Pala, Tomáš: Muž podle Božího srdce. Život krále Davida.

Pala, Tomáš: Obyčejné věci.
Autor se zamýšlí nad tím, co „obyčejné věci“ v našem každodenním životě (les, mobil, andulka, počítač, světlo, voda, kultura, sport, vítr apod.) znamenají pro nás a jak se při nich můžeme setkat s Boží moudrostí.

Parrot, Les: Zachraňte své manželství. Jak předcházet zbytečným krizím.
Cílem práce je mj. osvobodit člověka z nerealistických očekávání a falešných domněnek ohledně manželství.  Přináší některé rady, jak si osvojit několik návyků, které napomohou předcházet případným krizím.

Parsons, Rob: Milovat proti všem předpokladům.
Autor se zaměřuje na problémy spojené s nedostatečnou komunikací, se vznikem a řešením konfliktních situací, s časovou zaneprázdněností, se sexualitou, s nevěrou, s finančními potížemi, s hořkostí a odpuštěním.

Paterson, Ross: Misie.
Kniha vyšla v edici Výklady. Zabývá posláním církve v oblasti misie, vymezením úkolu a jednotlivými kroky vedoucí k vyslání misionáře nebo k vyjití na misii. Je doplněna osudy několika velkých postav misionářů.

Pearcy, Nancy R.: Duše vědy. Proměny ve vztahu vědy a náboženství.
Kniha popisuje vývoj vědeckého poznání s ohledem na vztah vědy a náboženství. Z obsahu: nové dějiny vědy, první vědecká revoluce, vzestup a pád matematiky, druhá vědecká revoluce.

Pelt, Nancy van: Zítra znovu a jinak. Návod pro šťastnou rodinu.
Zamilování a hledání partnera, manželství, rodiče, manželská krize, rodina z pohledu věčnosti.

Peretti, Frank E.: Tilly.
Příběh o lásce a Kristově odpuštění. Mladá žena Kathy, která před devíti lety podstoupila potrat, se ve snu setkává se svou nenarozenou dceruškou.

Peters, Benedikt: 11. září - Islám a křesťanství.
Islám ve světle Bible. Co říká korán o Ježíši Kristu. Co říká korán o Bibli. Některé rozdíůy mezi etikou koránu a Nového zákona. Reálně existující islám. Lidé potřebují jistotu.

Petersová, Ann: Cheri, zázrak z ulice.
Skutečný příběh dívky, která se ocitla na ulici a pohybovala se mezi narkomany a nočními bary. Cítila se osamělá a toužila po tom, aby ji měl někdo rád.

Pinchbeck, Lesley Hry trochu jinak.
Tematické hry pro děti ve věku 9 - 13 let k objevování Bible. Kniha obsahuje 147 her s návodem, seznamem pomůcek a praktickými návrhy, jak lze kterou hru pro konkrétní biblické vyučování využít (spasení, křest, rozhodnutí, pravda, strach, odpuštění, naslouchání, pomoc, hřích, pokoj, kříž, spolupráce).

Pinknerová, Hana: Brusinky.
Drobné příběhy z denního života a zamyšlení, laskavé, povzbuzující.

Pinknerová, Hana: Budu asi lítat.
Krátké „čtivé“ texty na téma rodiny, manželství nebo vztahu s Bohem i s lidmi v okolí, to vše nahlíženo osobitou optikou. Kniha, která potěší a povzbudí nejen čtenářky – se zájmem ji totiž jistě přečtou i muži.

Pinknerová, Hana: Co Bůh šeptá maminkám.
Drobné příběhy z denního života ženy - matky a zamyšlení, laskavé, povzbuzující.

Pinknerová, Hana: Hořká čokoláda.
Kniha fejetonů Hořká čokoláda odráží život v jeho protikladech – radostí i starosti, smíchu i smutku, těšení i zklamaní, je hořkosladkým pohlazením pro každého, kdo věří, že rodina má ještě dnes smysl.

Pinknerová, Hana: Smím být něžná.
Knížka fejetonů, která potěší a pozvdne srdce každé ženy, zejména té na mateřské dovolené.

Pinknerová, Hana: To pravé místo. Jak jsem začala a přestala chodit do práce.
Svět ženy, která byla mnoho let doma s dětmi a která nově nastoupila do práce. Precizně zachycené dojmy, vztahy a pocity v jednotlivých obrazech skládají jedinečný celkový příběh plný vnitřní dramatičnosti na straně jedné a rodinného tepla na druhé.

Pirolo, Neal: Pošli a pomáhej.
Praktické rady pro ty, kteří se zajímají o misii, ale sami nejsou povoláni jako misionáři: jak se postarat o misionáře v době příprav na misii, v době, kdy jsou na misijním poli i v období po návratu. Postupně probírá morální, organizační, finanční, modlitební nebo komunikační podporu. Zdůrazňuje přitom, že ti, kteří  pomáhají -  „vysílají“ jsou pro misii právě tak nezbytní jako misionáři v předních liniích.

Pokorný, Petr: Lukášovská kázání.
Kázání různých autorů na jednotlivé verše Lukášova evangelia.

Pollock, John: Ježíš. Mistrův život.

Pollock, John: Svatý Pavel – Apoštol pohanů.
Život a dílo apoštola pohanů – Pavla. Autor knihy sám projel autem cesty, kterými  Pavel před dvěma tisíci lety kráčel.

Powell, John: Proč žít, proč umírat? Zápas o živou víru v odlidštělém světě.
Sekularizace dnešního světa. Hledání identity dnešního člověka. Postoje k náboženské víře. Anatomie víry. Náboženská zkušenost a modlitba. Boje a stadia víry. Poznat Ježíše Krista.

Powell, John: Štěstí začíná uvnitř.
Autorovy úvahy o štěstí a o cestách k němu.

Prince, Derek: Bůh je prostředníkem k manželství.
Zkušenosti autora v manželství s Lydií a Ruth. Boží cesta k manželství. Rozvod a nový sňatek. Místo celibátu. Příběh autorovy manželky Ruth.

Prince, Derek: Dar proroctví. Jak rozsuzovat proroctví.

Prince, Derek: Manželská smlouva.
Křesťanské manželství ve vztahu k Bohu. Tajemství úspěšného manželství podle Bible.

Prince, Derek: Milost poddání se.
Zapření sebe sama. Poddání se Kristu.

Prince, Derek: Modlitba a půst mění dějiny.
Jak mohou křesťané změnit světové události pomocí modliteb a půstu.

Prince, Derek: Setkání v Jeruzalémě.
Příběh ženy, která se vzdala povolání, postavení i přátel a odešla do Izraele, kde se ujala opuštěných dětí.

Přib, Bohumil: Konkordance ke křesťanskému kancionálu.

Příběhy ztracených existencí.
Svědectví pěti mladých lidí, kteří hledali lepší život a jeho smysl ve východním mysticismu, drogách, alkoholu, armádě aj. Nakonec nalezli Ježíše Krista.

Ptejte se na Písma. Příloha "Posla pokoje pro lid Boží". Ročník 1-5.
Přílohy křesťanského periodika z let 1927 – 1931.

Pulec, Miloš Josef: Pán se postará...
Sborník prací M. J. Pulce (1923-1991), který k tisku připravil jeho syn - pražský arcibiskub Kryštof. Jednotlivé kapitoly seznamují čtenáře se spektrem zájmů autora: teologické studie, historické postřehy, zajímavé etnografické výlety a cestopisné obrázky.

Pullinger, Jackie: Honba za drakem.
Příběh ženy, která pronikla do hongkongského podsvětí a zasvětila svůj život narkomanům. Pomohla stovkám narkomanů, aby opustili dráhu závislosti a zločinu. Kniha je doplněna rozhovorem s autorkou a obrazovou přílohou.

Rasooli, Jay M.: Lékař z Kurdistánu.
Životní příběh Dr. Sa'ída, muslima, který se obrátil ke křesťanství.

Raus, Daniel: Píseň.
Žalmy pražské a jiné.

Raus, Daniel: Těžký rok.
Čtyři části knihy novináře, publicisty, básníka a písničkáře D. Rause vznikaly během osmi let a obsahují básně a prozaické texty.

Rees, Jennifer: Postrach Longfieldu.
Napínavý příběh pro děti od 9 let. Dvanáctiletý Jack nenávidí celý svět a mstí se mu za vrozené znetvoření obličeje, pro které byl od malička terčem posměchu. Přitom touží po lásce a přijetí.

Rees, J. Larcombe: Prokletí Černého dvora.
Příběh Františka, který nalézá pohřešovanou starou knihu a s ní i víru. Odkrývá také tajemství své rodiny. Pro děti od 9 let.

Rees, Jennifer: Větrný mlýn tety Olgy.
Dobrodružství Katky a Davida o prázdninách u podivné tety. Pro malé děti.

Reifler, Hans Ulrich: Kresťanská misia na prelome tisícročí.  Úvod do misiológie.
Úvod k misiologii. Dědictví německé misiologie. Teologie, antropologie a strategie misie. Mezikulturní komunikace. Misijní praxe. Charakteristické znaky evangelikální misiologie pro 21. století. Přílohy: Lausannská dohoda (1974), Manilský manifest (1989).

Rejchrt, Luděk: Hry 2.
Knížka obsahuje hry: Tajemství rodokmenu Krista Pána, Hra o potopě, Čvrtý mudrc aneb Moc lásky, Kainovo znamení, Pře Jana Augusty. Většina z nich byla předvedena dětmi a mládeží v branickém kostele jako vánoční zvěstování.

Robinson, Haddon W.: Biblická kázání. Příprava výkladového kázání a jeho přednes.
Rady, jak postupovat při výkladu Božího slova a jak ho přednést posluchačům.

Rohrbach, Hans: Pokušení a jak jej přemáhat.
Smysl a podstata pokušení. Tři druhy pokušení (v oblasti těla, duše a ducha) a biblický návod, jak reagovat.

Rookmaaker, H.R.: Moderní umění a smrt kultury.
Autor analyzuje duchovní proudy, které vedly ke vzniku moderního, zvláště pak abstraktního umění, a odhaluje krizi nejen umění, ale i celé naší kultury.

Ros, Carolyn: Cesta z údolí nářků. O ženě, která neztratila naději.
Když Johan po operaci mozku ztratil paměť, nepoznával ani svou ženu a děti. Po čase to vypadalo, že na změnu zůstává jen malá naděje. V dlouhém období manželovy bezmoci se Carolyn nevzdávala, podpírala svou rodinu a hledala pomoc a naději.

Royová, Kristína: Bez Boha na svete. Idylla.
Příběh sirotka Martina, pasáčka ovcí.

Royová, Kristína: Bludári.
Vznik skupinky znovuzrozených křesťanů ve Staré Turé, které studium Písma přivedlo k nalezení Ježíše a rozchodu s mrtvým náboženstvím.

Royová, Kristína: Jak kapička putovala.
Příběh kapky vody, slavíčka a vlaštoviček.

Royová, Kristína: V slnečnej krajine.
Příběh chlapce, sirotka a nalezence, který najde v jeskyni Bibli a uvěří.

Rucki, Štěpán: Alternativní medicína - pomoc nebo nebezpečí?
Kniha seznamuje s pozadím a praktikami provozovanými v akupunktuře, fytoterapii, homeopatii, intuitivní medicíně, iridologii, reflexologii, józe, makrobiotice. Závěrečná kapitola pojednává o vztahu křesťana a alternativní medicíny.

Rush, Myron D.: Syndrom vyhoření.
Kniha amerického autora se zabývá syndromem vyhoření, uvádí faktory, které vyhoření působí a které k němu přispívají, symptomy a hlavní důsledky vyhoření, zabývá se ozdravným procesem, duchovními aspekty vyhoření a poradenskou péčí o oběti vyhoření.

Rusz, Karolina: Prorokův syn.
Napínavý příběh chlapce Chaniela, který se odehrává v době proroka Elijáše a královny Jezábel. Sleduje osudy mnoha obyčejných lidí, kteří poznali, že pravý smysl života i pomoc v těžkých situacích může přinést jedině Bůh.

Rybárik, Ján: Evanjelista Moody.
Nástroj veľkého duchovného prebudenia a priekopník ekumen. hnutia.
Dwight Lyman Moody (5.2.1837-22.12.1899) - americký kazatel a evangelista

Rybník na kopci. Střípky ze života víry.
Třicet sedm krátkých intimně laděných příběhů a zamyšlení představuje tvorbu deseti autorů známých ze stránek měsíčníku Život víry (H. Pinknerová, P. Plaňanský, P. Bosman, K. Gerloffová, T. Dittrich, A. Slobodová, P. Rosecký, T. Coufal, A. Konečná,  Z. Földesiová). Nové práce jsou doplněny některými z jejich již dříve otištěných textů. Fotografie a anktery dávají možnost k bližšímu seznámení s jednotlivými autory.

Ryrie, Charles C.: Základy teologie. Systematický průvodce biblickými pravdami.
Bůh, Bible, andělé, ďábel a démoni, člověk, hřích, Ježíš Kristus, Duch Svatý, církev, eschatologie.

Říčan, Rudolf: Jan Amos Komenský, muž víry, lásky a naděje.
Život a dílo Jana Amose Komenského (28.3.1592-15.11.1670). Výňatky z díla.

Sachse, Gerd: Jemu se dá věřit.
Jaký je Bůh. Základy evangelia a křesťanství.

Samuel, Leith: A tak ti odpovídám.
Rady a odpovědi na některé otázky, jako je utrpení, osamělost, starost, co bude s nevěřícími, kde jsou věřící po smrti, sklíčenost, poraženectví, pochybnost, základ manželství, pravidla křesťanského života, modlitba bez odpovědi.

Sande, Ken: Cestou usmíření.
Autor se zabývá problematikou konfliktů v mezilidských vztazích a přináší náměty k jejich možnému řešení. Opírá se  přitom o základní pravidla řešení konfliktů v Bibli.

Sande, Ken: The Peacemaker. A Biblical Guide to Resolving Personal Conflict.
Biblické řešení konfliktů.

Sangster, Thelma: Roztržený závoj. Příběh sestry Gulshan Esther podle jejího vyprávění...
Příběh tělesně postižené ženy, který vyrostla v muslimské rodině v Pákistánu. Bůh ji zázračně uzdravil a přesvědčil ji, jak ji skrze Krista miluje. Studium súr Koránu, které se zmiňují o Ježíši ji přivedlo k touze po četbě Bible. Když se stala křesťankou, stala se svědkem všude, kam přišla.

Sauer, Erich: Svítání spásy světa. Procházka starozákonními zjeveními.

Sborové zpěvy. Duchovní písně pro smíšený sbor.

Scazzero, Peter: Emocionálně zdravá církev.
Emocionální zdraví. Učednictví. Kroky na cestě k vnitřnímu uzdravení.

Scroggie, W. Graham: Poznej svou Bibli.
Příručka ke studiu Bible obsahuje krátké úvody a analýzy biblických knih.

Sheikh, Bilquis: Odvaha říkat mu Otče. Příběh o setkání muslimské ženy s Bohem.
Pravdivý životní příběh příslušnice feudální aristokracie v Pákistánu. Během vnitřního zápasu se jí zdá několik zvláštních snů, které úplně změní její život. Kniha je doplněna o vzpomínku autorčiny přítelkyně Synnove Mitchellové a přílohou, jak východní kultury obohacují náš svět.

Shetler, Joanne: Slovo přišlo v moci.
Příběh Joanny Shetlerové, která přišla na Filipíny mezi národ Balangaů, aby přeložila Bibli – lépe řečeno Nový zákon - do jejich mateřštiny. Balangové  po staletí uctívali nevyzpytatelné duchy a žili v neustálém strachu před nimi.  Byli také známí jako „lovci lebek“. Nyní je Bůh od toho všeho osvobodil.

Schacke, Martin: Mojžiš. V Božej pritomnosti.
Výklad.

Schaeffer, Edith: Co je rodina?
Kniha se citlivým způsobem vyjadřuje k základním problémům, s nimiž se potýká současná rodina.

Schaeffer, Francis: Ten, který je skutečností.
Intelektuální a kulturní klima 2. poloviny 20. století. Vztah nové teologie k intelektuálnímu životu. Jak se historické křesťanství liší od nové teologie. Slovo tradičního křesťanství pro klima 20. století. Osobní a společenský život v klimatu 20. století. Obrana a předávání víry.

Scheuch, Richard: Průvodce Apokalypsou.
Jeden z výkladů Zjevení Janova.

Schlink, Basilea M.: Duchovní úspěch? Slovo k novým proudům v křesťanství.
Na čem bude v budoucnosti záležet. Jednota všech. Poslední doba a duchovní dary. Nezbytný boj víry. Nemoc a utrpení.

Schlink, Basilea: Jak se změnit. Příručka pro vítězný boj s hříchem.
Úvahy nad některými vlastnostmi a reakcemi člověka, které často ani za hřích nepokládáme (pohodlnost, neuctivost, zbabělost, lhostejnost, kritizování, zvědavost, sebelitování, netrpělivost, malomyslnost, hněv aj.).

Schlink, Basilea M.: Když Bůh přeruší své mlčení.
Katastrofy a Boží hněv. Bůh jako milující Otec plný milosrdenství. Být Božím dítětem. Chvály, díky a uctívání uprostřed soužení. Na čem bude záležet v době "velikého soužení".

Schlink, Basilea M.: Reality. Boží působení prožité dnes.
Svědectví ze současnosti o Božím působení ve společenství sester, o tom, jak se ujímá drobných každodenních těžkostí a starostí, jak vyslýchá modlitby.

Schneider, Ludwig: Boj o Jeruzalém pokračuje.
Boj o Chrámovou horu, spolužití Arabů a Židů v Izraeli, Mesiánští Židé o válečném stavu, znovuvybudování chrámu a další články z měsíčníků Nachrichten aus Israel, které vydává L.Schneider v Jeruzalémě a Beth-Shalom v Pfäffikonu (Švýcarsko).

Schneider, Ludwig: Jeruzalém, ohnisko dění.
Materiály v této knize jsou převzaty z 2. dílu publikace Izrael včera a dnes. Jednotlivé jeruzalémské brány vedou k zamyšlení nad minulostí, přítomností i budoucností Jeruzaléma. V druhé části knihy autor odpovídá na řadu otázek, týkajících se Izraele a Jeruzaléma. Na mapce jsou vyznačeny jednotlivé jeruzalémské brány, v závěru publikace jsou jejich fotografie.

Schneider, Ludwig: Nové zprávy z Izraele. Soubor přednášek Ludwiga Schneidera v Praze v květnu 2000.
Význam Izraele pro Kristovu Církev. Izrael v posledních dnech. Moderní Izrael - jak se vyrovnává s Biblí. Odchod izraelských vojáků z Libanonu. Boj o Jeruzalém. Návštěva papeže. Židé a Ježíš. Problematika Golanských výšin. Bitva v údolí Armageddon. Izrael v Miléniu.

Schneider, Ludwig: Stokrát o Izraeli. Co jste vždycky chtěli vědět.
Odpovědi na otázky týkající se historie i současnosti Izraele, jeho vztahů k sousedům, válek, zvyků i náboženství, obyvatel, Bible, Jeruzaléma, mesiánských Židů apod.

Schneider, Ludwig: Třicet let sjednoceného Jeruzaléma.
Výběr článků z měsíčníku "Zprávy z Izraele" a ročenek 1996 a 1997. Týkají se Božího plánu s Izraelem, biblických proroctví, Jeruzaléma, Palestinců, terorismu, vztahu s křesťany apod.

Schnell, W.J.: Třicet let otrokem Strážné věže.
Svědectví z ústředí Svědků Jehovových: vznik, vývoj organizace.

Schoolerová, Jayne E.: Adopce, vztah založený na slibu. Užitečné rady a postřehy pro adoptivní rodiče a pěstouny.
Kniha přináší povzbuzení a praktické informace s cílem pomoci adoptivním a pěstounským rodinám: rozhodování před adopcí a tvorba podpůrného prostředí, utváření vazeb s adoptivním dítětem a překážky sbližování, kdy a jak o adopci s dítětem mluvit, co se děje v nitru adoptovaného dítěte, proč adoptované děti pátrají po svých kořenech, adopce dítěte z odlišné kultury.

Schultz, Samuel J.: Starý Zákon mluví. Přehled starozákonních dějin a literatury.
 
Schwarz, Christian A.: Přirozený růst církve. Průvodce osmi základními vlastnostmi zdravých sborů.

Sire, James W.: Za novými světy. Průvodce světovými názory.
Křesťanský teismus, deismus, naturalismus, nihilismus, existencialismus, východní panteistický monismus, New Age.

Slaatetten, Haavald: Boží muž. Novodobý čínský apoštol.
Svědectví pastora  Yuna, který prošel vězením, mučením, ponížením. Zázračně uprchl z Číny a nyní je mluvčím křesťanů z podzemní domácí církve, kteří odmítli přijmout jako své duchovní autority nekřesťany, dosazené do oficiální církve čínskou vládou.

Slova potěšení.
Výběr biblických veršů pro povzbuzení.

Slovo na cestu. Parafrázovaný text Nového Zákona.

Smalley, Gary: Kdyby jen muž věděl...co žena prožívá.
Kniha má pomoci mužům získat představu o důležitosti pocitu bezpečí a důvěry, po kterém jejich ženy touží. Dále jim umožní pochopit, jak mohou jako manželé kvalitně komunikovat, jaké jsou skutečné potřeby žen a jak je mohou úspěšně naplnit.

Smith, Oswald J.: Žádné probuzení bez pokání.
Na základě velkých probuzení z minulosti autor ukazuje cestu k probuzení  (a jeho nezbytné předpoklady) v osobním životě, v rodině, sboru, obci, národě.

Smolík, Josef: Cesta života.
Písmo svaté. Co věříme a vyznáváme. Z církevních dějin. Z řádů církve. Křesťan ve světě.

Snodgrass, Klyne: The NIV application commentary : from biblical text ... to contemporary life. Ephesians.
Komentář: Efezským. Původní význam, soudobý kontext, aplikace.

Sokol, Jan: Čtení z Bible. Výběr textů ze Starého a Nového Zákona.
Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Výběr textů. Výklady k Bibli. Jak s Biblí pracovat.

Souček, J.B.: Slovo - člověk - svět.

Srdce člověka aneb duchovní zrcadlo srdce. Alegorické vylíčení v 10 obrazech.
Alegorie o srdci člověka (hříšném, kajícím se, obráceném apod.), která původně vyšla před více než 200 lety ve Francii.

St. John, Patricia: Jasná hvězda.
Příběh několika dětí z Maroka: Hamida, který vyrůstal na ulici, protože se jeho matka znovu vdala a jeho malé slepé sestry Kinzy, devítileté Jenny z Anglie a její tety Rosemary, která byla misionářkou.

St. John, Patricia: Odkud teče řeka.
Příběh desetiletého Franty, který hledá přijetí a lásku: u nevlastního otce, který pořád křičí, u maminky, kterou bolí hlava, v přátelství s indickým chlapcem, ve výtržnické partě, na útěku k pramenům řeky. Pomůže mu pobyt ve věřící rodině strýce Honzy a tety Elišky.

St. John, Patricia: Poklady pod sněhem.
Příběh Luciena, malého chlapce, o kterém si všichni mysleli, že je zkažený.

Steiger, Pavel: Zápas o duši.
Rozborem biblických proroctví poukazuje autor na dobu současnou i budoucí běh událostí. V poslední části autor zvěstuje evangelium o spasení člověka skrze Pána Ježíše Krista.

Steinberger, G.: Cesta za Beránkem.
Cesta následování Ježíše Krista. Nové vlastnosti a cíl cesty.

Stetz, John: Svrablavé uši. Studium falešných učení ohrožujících hnutí charismatické obnovy.
Pozitivní mysl. Prosperita. Božské zdraví. Člověk jako malý bůh. Démoni a vysvobození. Teologie "Království nyní".

Sto let ve službě evangelia 1880 – 1980. Jubilejní sborník Církve bratrské.
Probuzení v 2.polovině 19. století a svobodná církev reformovaná. Jednota českobratrská a Církev bratrská. Teologický obraz. CB na Slovensku a Těšínsku. Slovesná tvorba, zpěv, sociální práce, modlitebny.  Portréty kazatelů.

Stockmayer, Otto. Zjevila se Boží milost. Úvahy na každý den roku.

Stone, Doris van: Dorie. Dívka, kterou nikdo neměl rád.
Autobiografický příběh autorky od jejího dětství v sirotčinci do let jejího působení jako misionářky v Daniském kmenu na Nové Guineji.

Stott, John R.W.: Být křesťanem.
Výsady a zodpovědnost Božího dítěte.

Stott, John R.W.: Galatským.
Výklad epištoly Galatským.

Stott, John R.W.: Homosexuální partnerství?
Autor se zabývá postojem společnosti a církve k homosexuálně orientovaným lidem. Citlivě a nedogmaticky rozebírá jednotlivá pro a proti. Zvažuje různá alternativní řešení a jako východisko nabízí křesťanský pohled.

Stott, John R.W.: Jediná cesta. Výklad Pavlova listu Galatským.
Výklad epištoly Galatským.

Stott, John: Kázání na hoře. Hledat nejprve Boží království. 13 studií pro jednotlivce i skupiny.
Biblické studium - Matouš 5-7

Stott, John R.W.: Portrét kazatele. Studie některých novozákonních pojmů.
Obraz osobnosti kazatele. Kazatel jako správce, zvěstovatel, svědek, otec a služebník.

Stott, John R.W.: Výklad epištoly 2. Timoteovi.

Stott, John R.W.: Výklad epištoly Efežanom.

Stott, John R.W.: Výklad kázání na hoře.

Stott, John R.W.: Základy kresťanstva.
Osobnost Ježíše. Lidská bída. Dílo Ježíše Krista a odpovědnost člověka.

Stott, John R.W.: Zápas mladé církve. Poselství Skutků apoštolských.
Komentáře a výklady jednotlivých pasáží knihy Skutků apoštolských.

Strauch, Alexander: Biblical Eldership. An urgent call to restore Biblical Church Leadership.
Biblické vedení sboru: staršovstvo.

Šoltész, Štěpán: Kristus a rodina.
Autor ukazuje předpoklady zdravého a trvalého manželství. Dotýká se příčin rozvodů. Zabývá se výchovou dětí i duchovním vzděláváním rodičů.

Šourek, Miloš: Sešli své světlo. Kniha modliteb a meditací.
Zamyšlení na každý den.

Štampach, Odilo Ivan: Sekty a nová náboženská hnutí. Naděje a rizika.
Nová spiritualita. Co je sekta. Nová křesťanská společenství. Společnosti na pomezí křesťanství. Západní esoterismus. Směry inspirované Orientem. Psychokulty. Hnutí New Age. Zápas proti sektám.

Taine, Paul: Stopy Mesiáše.
První část uvádí pojednání P. Taineho o Králi Židů, druhá část pohledy židovských učitelů na Mesiáše podle zpracování Ludwiga Schneidera, třetí část některé články k aktuálním otázkám dění v Izraeli (Hebrejští Palestinci, tři a půl roku, třetí chrám, třetí kapitola Jóele, proč čteme podobenství, spása Izraele, konec dnů z židovského hlediska.

Tajemství a div stvoření.
Rozmnoženo. Stvoření z pohledu evoluce, vědy, Bible.

Taylor, Howard: Duchovní tajemství Hudsona Taylora.
Životní příběh Hudsona Taylora (21.5.1832-3.6.1905), který se vzdal všeho a odešel do Číny, aby hlásal Evangelium. Stal se zakladatelem a organizátorem mezidenominační a mezinárodní misie ve vnitrozemí Číny.

Taylor, Rhena: Když mne můj otec nejvíce potřeboval. Příběh jednoho dlouhého loučení.
Příběh dlouholeté misionářky, která se vrátila z Afriky, aby pečovala o nemocného otce s Alzheimerovou chorobou. Píše o potřebách starých lidí, ale také o svých snech, přáních, o tom, co ji vytáčelo, překvapovalo i potěšilo. Po smrti otce založila v Anglii organizaci Outlook, misii mezi starými lidmi.

Thielman, Frank: The NIV application commentary : from biblical text ... to contemporary life. Philippians.
Komentář: Filipským. Původní význam, soudobý kontext, aplikace.

Thompson, Robert: Dva druhy víry.
Konfrontace tzv. duševní víry a pravé biblické víry.

Titěra, Pavel: Volání na cestu pokoje. Billy Graham v Československu.
Billy Graham (7. 11. 1918 Charlotta) - americký baptistický kazatel a evangelista. Dokumenty a zaznamenaná kázání z roku 1982.

Torrey, R.A.: Proč Bůh použil Moodyho?
Dwight L. Moody (5.2.1837-22.12.1899) - americký kazatel a evangelista.

Torrey, R.A.: Zdařilý křesťanský život.
Život ve víře. Misie. Život ve světě.

Tournier, Paul: Dobrodružství života.
Autor se snaží popsat touhu po dobrodružství, jež je člověku vlastní. Uvádí hlavní znaky dobrodružství.

Tournier, Paul: Osamělost mezi lidmi. Příčiny a důsledky, východiska a řešení osamělosti.
Na základě příkladů z praxe autor přibližuje zlom, kdy v člověku vzniká pocit osamělosti, nepochopení ze strany druhých a strachu tyto své emoce projevit. Přináší nový pohled na takto vznikající pocity a nabízí východisko: společenství, úzký vztah s druhými i s Bohem.

Tournier, Paul: Osoba a osobnost.
Žijeme stále více ve světě věcí. Mnohdy nás napadne otázka: Kdo doopravdy jsem? Kniha upozorňuje na potřebu vztahů a osobního rozměru našeho života, včetně vztahu s živým Bohem.

Tournier, Paul: Porozumění v manželství.
Kniha seznamuje se základními prvky manželského soužití. Autor nás provází základy manželské komunikace, úcty, lásky, pochopení, přijetí a odpuštění.

Tournier, Paul: Silní a slabí.
Kniha rozebírá vzájemné střety mezi lidmi rozdílných povah. Může pomoci odhalit příčinu našich selhání v okamžicích, kdy se do role silných či slabých osobností více stylizujeme, než jimi skutečně jsme.

Tournier, Paul: Tajemství.
Kniha vyzdvihuje důležitost tajemství v našem životě. Zachování tajemství je prvním krokem, jak se stát samostatným člověkem. Druhým krokem je schopnost svá tajemství sdílet s druhými.

Tournier, Paul: Vina.
Problémy osobnosti křesťana. Falešná a skutečná vina. Milost jako východisko. Boží vedení.

Tozer, A.W.: Následování Boha.
Autor volá evangelikální křesťany k návratu k hlubokému duchovnímu životu. Obrací naši pozornost od nervózní přepracovanosti, horečných aktivit a prázdného moralismu k prostým pravdám života v následování Krista.

Tripp, Ted: Pastýřem dětského srdce.
Základy biblické výchovy dětí. Pastýřské vedení v dětství.

Trobisch, Ingrid: Radost být ženou a čím k tomu může přispět muž.
Sebepřijetí. Manželství a mateřství.

Trobisch, Walter: Dva středy, však jeden kruh.
Pomocí skutečných příběhů z Afriky a přednášek mezi domorodými ženami jsou ukázány vztahy mezi mužem a ženou.

Trobisch, Walter A.: Měl jsem rád jedno děvče. Dopisy.
Příběh vztahu Františka a Cecílie  je psán formou dopisů a hovoří o vztazích mezi mužem a ženou.

Turner, Steve: Touha po nebi. Rock'n'roll a hledání spásy.
Chronologický vývoj duchovního hledání v moderní hudbě.

Ulonska, Reinhold: Duchovní dary v učení a praxi.

Ulrich, Adolf: Bože, svatá je cesta tvá.
Modlitba Páně, Blahoslavenství, Desatero aj.

Urban, Jan: Svědkové víry. Úvahy o galerii mužů a žen víry podle Židům 11.
Starozákonní svědkové víry.

Urban, Jan: V královských službách.
Boží povolání. Služebníci církve: osobnost vedoucího, královské kněžstvo, modlitební život, různí pracovníci církve, náklady duchovní služby. Příprava kázání. Dějiny Kazatelství.

Uris, Leon: Exodus.
Román o návratu Židů do Palestiny zabírá období od konce 19. století do vzniku Izraele. Příběh ošetřovatelky Kitty a mladého sionisty Ariho.

Vanauken, Sheldon: Přísné milosrdenství. C. S. Lewis a příběh velké lásky.
Příběh velké lásky autora, kterým prolíná hledání pravdivosti křesťanství a osobní zápas po odchodu jednoho z partnerů. Během celé doby si dvojice vyměňuje dopisy s C.S.Lewisem.

Vasjukov, Boris: Jsi můj. Balada o rytíři Glenovi.
Příběh rytíře Glena nás přivede k zamyšlení nad tím, kam vede víra bez lásky, na jakých motivech spočívá lidské snažení pro Boha, komu patří Boží zaslíbení. Přes středověký námět je román aktuální i dnes.

Velimirovič, Nikolaj: Svatý Jan Hus.

Verwer, George: Hlad po opravdovosti.
Drobné dílko pracovníka Operace Mobilizace je určeno těm křesťanům, kteří nejsou spokojeni se současným stavem určité křesťanské "schizofrenie", která dělí jejich život na sféru duchovní a světskou.

Verwer, George: Revoluce lásky. Co dělat, abychom odráželi Boží podobu?
Práce vedoucího pracovníka Operace Mobilizace ukazuje křesťanům, kteří chtějí žít život naplněný Boží přítomností, jak se mohou nechat proměnit k radikální lásce a plnému následování. Autor odkrývá některé problémy, s nimiž se občas potýká každý křesťan: chyby z nezkušenosti, vzájemné odsuzování, neporozumění, malá ochota ke spolupráci apod. a nastiňuje řešení.

Verwer, George: Vyjít ze zóny bezpečí.
Milost jako motivace misijní služby.Jsme Jeho svědkové. Chopit se vedení. Být mobilizátorem k misii. Financování práce. Budoucí misionáři - odkud?

Veselý, Josef: Radost na nové cestě.

Virgo, Terry: Vychutnávat Boží milost.
Povzbuzení v každodenních zápasech a trápeních. Kniha pomáhá porozumět tomu, co Bůh pro nás udělal a znovu rozvíjet vztah s ním.

Volkman, Alois: Znovuzrození.

Vries, Anna de: Radost pro všechny. Novozákonní příběhy.
Nový zákon: Evangelia, Skutky apoštolů.

Vries, Anne de: Vypráví dětem.
Příběhy Starého i Nového zákona vyprávěné dětem.

Výklad epištoly k Římanům (1. až 8. kapitoly).

Vztah teologie a psychologie v pastoračním poradenství. Evangelikální fórum č. 5/2004.
Sborník Sdružení evangelikálních teologů.

Wagenknecht, Oldřich: Poznání dobrého a zlého.
Autor je odborníkem v oboru radiotechniky a sdělovací techniky, žurnalistiky a marketingu a teologie. V knize se zamýšlí nad tím, jak masová médi formují naše myšlení, názory a postoje, nad tím, jak může být televize nebezpečná i nad tím, jak si zachovat svobodu a nenechat se ovlivňovat televizními pořady.

Waltke, Bruce, K.: Hledání Boží vůle.
Autor ukazuje mnohé omyly "hledání Boží vůle" a snaží se nastínit směr, jakým by se měli křesťané ubírat, aby se těchto chyb vyvarovali: hledání odpovědi ve světle Písma, rady u zralých křesťanů, zkoumání Božího vedení v konkrétních situacích, využívání daru rozumu.

Warren, Rick: Cílevědomá církev. Jak budovat zdravý sbor podle Božího záměru.
Na modelových situacích autor představuje několik jednoduchých principů, prostřednictvím nichž se můžeme seznámit s tím, jak budovat sbor určovaný Božími záměry, zasáhnout dobrou zprávou okolí sboru, vést lidi k osobní zodpovědnosti, duchovní zralosti a službě druhým.

Warren, Rick: Proč jsme vůbec tady? Čtyřicetidenní zastavení nad smyslem života.
Kniha umožní poznat pět záměrů, které má Bůh s naším životem na zemi. Vede čtenáře k odpovědi na to, proč žije.

Wellman, Sam: C. S. Lewis. Poutník krajinou fantazie.
Čtivě napsaný životopis profesora literatury a spisovatele C. S. Lewise (1898-1963), autora řady křesťanských knih.

Wesley, John: Deník Johna Wesleye.
John Wesley (1703-1791). Vnitřní vývoj kazatele a evangelisty .

White, John: Duchovní zápas.
Křesťanský život, víra, modlitba, pokušení, obecenství, služba, studium Bible.

White, John: Gaal přemožitel. Příběhy ze země Anthropos 2.
Volné pokračování Strážce meče. John Wilson se pokouší najít dívku, která utekla z domova. Setkávají se v podivuhodné zemi Anthropos a spolu s obyvateli, kteří zůstali věrni Gaalovi, čelí zlému čaroději Šagovi.

White, John: Strážce meče. Příběhy ze země Anthropos 1.
Fantasy. Příběh 13 letého Johna Wilsona, který se dostane do země obydlené skřítky a zvířaty. Boj proti zlu v podobě zlého prince Gobliana.

White, John: Věž Geburah. Příběhy ze země Anthropos 3.
Volné pokračování knih Strážce meče a Gaal Přemožitel. Příběh a jednotlivé postavy jsou alegorií, která má čtenářům přiblížit křesťanské poselství.

White, Paul: Lékař operuje v pralese.
Svědectví australského lékaře a misionáře, který působil ve východní Africe.   

Wiersbe, Warren W.: Buď svobodný! Výklad listu Galatským.

Wilkerson, David: Dýka a kříž.
Pastor Wilkerson odchází mezi narkomany v New Yorku, aby jim pomohl a přiváděl je k Ježíši. Vznik Teen Challenge.

Wilkerson, David: Svoboda a vítězství v Nové Smlouvě.
Kniha se skládá z poselství kázaných v newyorském sboru Times Square Church, která hovoří o svobodě od nadvlády hříchu, o moci Ducha svatého v nás, o Boží bázni, o Ježíši Kristu, o moci k vysvobození od každé spoutanosti.

Wilkerson, David: Začalo to dýkou a křížem.
Pokračování knihy Dýka a kříž a další osudy jejích hrdinů.

Wilkerson, Gwen: V jeho síle.
Životní příběh manželky Davida Wilkersona. Autorka píše o svém dětství, o prvním setkání s nastávajícím manželem, o radostných i těžkých letech manželství, o svém boji s rakovinou.

Wilson, Bill: Čí je tohle dítě.
Příběh muže, který začal sloužit dětem v Brooklynu. Vznikla z toho organizace Metro Ministries International, v jejímž rámci je každý týden zvěstováno evangelium více než 22.000 dětem.

Wimber, John: Evangelizace Boží mocí. Znamení a zázraky dnes.
Autorovy osobní zkušenosti při vedení Křesťanského společenství "Vinice".

Winkler, Fredi: Hospodinovy slavnosti.
Kniha se zabývá hebrejskými svátky, které ustanovil Hospodin.

Winkler, Fredi: Izrael a třetí chrám.
Izrael v období přípravy třetího chrámu. Pohled do budoucnosti podle proroka Zachariáše. Přednášky Fredi Winklera v Praze o Izraeli, Bibli, islámu, křesťanství apod.

Wright, H. Norman: Navždy tátovo děvče. Vztah mezi otcem a dcerou.
Kniha pojednává o významu a jedinečnosti vztahu mezi otcem a dcerou, o oblasti, která je pro mnohé ženy trýznivá a zraňující. Tragické a bolestné události z dětství, nefunkční nebo neexistující otec vedou k negativním důsledkům ve vztahu žen k mužům.

Wurmbrand, Richard: Mučen pro Krista.
Příběh rumunského evangelického faráře, který strávil čtrnáct let v komunistických vězeních. Vypráví o své víře, o podzemní církvi, věznění i o zvěstování Evangelia ateistům a komunistům.

Yancey, Philip: Bible, kterou četl Ježíš.
V této knize autor klade zásadní otázku, zda starozákonní literaturastojí za přečtění. Nabízí nekonvenční interpretaci knih Starého Zákona: Jób, Deuteronomium, Žalmy, Kazatel, Proroci.

Yancey, Philip:  Dotknout se neviditelného Boha... Co můžeme očekávat, že najdeme?
V centru knihy je hledání možnosti, jak navázat vztah s neviditelným Bohem a co to všechno pro člověka obnáší. Přináší řadu svědectví, postřehů, pochybností, ale odkrývá i dosud nepoznané dimenze víry, naděje a lásky. Přináší i nový pohled na úlohu církve ve světě.

Yancey, Philip: Ježíš, jak jsem ho neznal.
Ježíš: Kdo to byl? Proč přišel? Co tu zanechal?

Yancey, Philip:  Kde je Bůh, když to bolí.
Autor nahlíží za oponu lidských tragédií, bolesti a zármutku. Pokouší se porozumět smyslu bolesti a hledá záblesk naděje v utrpení tam, kde to jiní už dávno vzdali. V jednotlivých kapitolách se postupně zabývá tím, proč existuje bolest, jak lidé reagují na utrpení, jak se můžeme vypořádat s bolestí a jak pomáhá víra.

Yancey, Philip: Nekončící milost.
Milost v prostředí každodenních situací. Síla milosti v konfrontaci s úděsnou "nemilostí". Problematika zneužití milosti. Je milost pro každého? Je milost a odpuštění cestou k řešení manželské krize, drogové závislosti, homosexuality, narušených vztahů, mezinárodních, mezikulturních, náboženských konfliktů?

Yancey, Philip:  Proč se obtěžovat s církví?
Autor předkládá své postřehy o křesťanské církvi tak, jak ji osobně poznal. Hovoří o situacích, které ho oslovily, a o lidech,  kteří se nějakým způsobem zapsali do jeho života.

Yancey, Philip: Zklamán Bohem.
Občas mnozí z nás prožívají propast mezi tím, co očekávají, a tím, co ve skutečnosti prožívají, určité zklamání ve vztahu s Bohem. Čas od času nás napadnou otázky, které si netroufneme vyslovit nahlas: Není Bůh nespravedlivý? Nemlčí Bůh? Neschovává se Bůh? Autor se v první části knihy zamýšlí nad tím, jaké to je být Bohem. Ve druhé části hledá s pomocí Knihy Job odpověď na zmíněné otázky.

Youngberg, Norma R.: Nyla a bílý krokodýl.
Příběh dcery dajackého náčelníka, která měla být obětí na usmíření ducha. Do vesnice přišel křesťanský misionář, který Dajakům i okolním kmenům vyprávěl o Bohu.

Za svetlom. Dejiny spásy v Starom Zákone.
Kniha podává výběr textů ze Starého Zákona, které představují hlavní myšlenku, zlatou nit dějin spásy. Poznámky k textům vysvětlují uvedené statě a shrnují vynechané texty. Doplněno mapkami, obrázky a fotografiemi.

Zacharias, Ravi: Skutečná tvář ateismu.
Kniha přináší rozbor otázek, s jejichž řešením má ateismus těžkosti: původ člověka, etika, smysluplnost života a naděje. Velkou pozornost věnuje autor mezilidským vztahům, postoji k nemocem a smrti.

Zezulová, Dagmar: Domov je místo, odkud tě nevyhodí.
Svědectví o tom, jak se žije pěstounům a dětem v pěstounských rodinách. Kniha je svědectvím o tom, že být pěstounem rozhodně není jednoduché, ale přesto to stojí za to

Žák, Vladislav A.:  Pozvání k Bohu. Výklad knihy proroka Ámose.

Žalmy. Ekumenický překlad.

Život patriarchu Jozefa.