"Chceme být církví, která staví na Bibli, rozvíjí vřelé vztahy,
nadšeně uctívá Boha a vytrvale svědčí lidem o Ježíši Kristu - slovy i životem.
"

"We want to be a church that stands and builds on the Bible, cultivates good and deep relationships, worships God with delight and enthusiasm and bears wittness of the Lord Jesus persistently both in words and works."
Kde, Kdo, Kdy?
Kázání v mp3
Svědectví v mp3
Historie sboru
Kázání etc.
Fotogalerie
Odkazy jinam
Ke stažení-download
Program Theophilos
Mládež - vlastní stránky
Sborová knihovna
Kazatel
Ostatní
Bible
L I S T O P A D   2 0 1 9
Bulletin 11/19 (předchozí)

Milí přátelé, sestry a bratři,
        když lidé chtějí, vždycky si najdou nějakou příležitost ke slavení. 30 let svobody od komunistické totalitní moci stojí za pořádnou oslavu, vzpomínku, vděčnost a modlitbu. Vždyť o tom snili naši otcové a mnozí už ani nedoufali, že se toho dožijí.
Prorok Izaiáš zahlédl kdysi za obzorem viditelného naději od Hospodina na změnu poměrů, údělu lidí a národů:
„Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění...“ (Izajáš 61:1)
Tato slova později vztáhl Pán Ježíš v synagoze v Nazaretě na sebe jako zachránce lidských životů a duší. Z Boží milosti mohla i naše země zažít vyvedení z vězení lži a útlaku svědomí, padla i tzv. železná opona. Svoboda není jednoduchá, přináší morální výzvy, selhání a specifická rizika, ale kdo ji ochutnal, už by neměnil. Avšak kdo si jí neváží, může o ni zase přijít. To platí i v naší době a platí to i v duchovním životě... Ap. Pavel píše:
„Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako `lev řvoucí´ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře.“ (1. Petrův 5:8)
Takže - navzdory všemu, co se nedaří a co nás třeba trápí - oslavujme dar svobody!
Váš Tomáš Holubec, pastor sboru


MOSTY k lidem, nabídka účasti na kurzu ve dnech 9. + 10. listopadu a 23. + 24. listopadu 2019 v Karlových Varech: plakátek - informace o přihlášce
Čtvrtek 14. listopadu od 18,30 setkání nad Biblí: Tomáš Holubec
Neděle 17. listopadu od 9,30 Kázání a Večeře Páně: Tomáš Holubec, moderuje: Ondřej Schütze
Společný oběd po shromáždění: Zavzpomínejme společně na minulost a sametovou revoluci...
Čtvrtek 21. listopadu od 18,30 setkání nad Biblí: Tomáš Holubec
Neděle 24. listopadu od 9,30 Kázání: Miloslav Kloubek, moderuje: Tomáš Štěpánek

Putovní biblická, čtvrtek 28. listopadu od 19,00 u Sedláčkových v Doubí (ul. K Přehradě), každý je zván...
Neděle první adventní 1. prosince od 9,30 Kázání: Tomáš Holubec, moderuje: Radek Kačír

Putovní biblická, čtvrtek 5. prosince od 19,00 u Zuzky N. v Nové Roli (ul. Tovární), každý je zván...

Po každém nedělním shromáždění zveme do kavárny (kakao, káva, čaj) v přízemí, děti na prolézačky na dvorku! Po nedělní bohoslužbě vždy také nabízí staršovstvo přímluvné modlitby všem potřebným.


Novoroční verše 2019

Možnosti parkování v okolí modlitebny sboru.
LEGOPROJEKT ve fotogalerii
(stavba legového městečka pro děti proběhla v CB Karlovy Vary ve dnech 30.5. až 1.6.2013)
a na přelomu říjen/listopad 2014...

Kalendář celocírkevních akcí
Teen Challenge,
služba pro závislé, zejména na drogách, funguje u nás ve formě poradny - kontaktního střediska.

Bezplatná dluhová poradna v CB Karlovy Vary

  • Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a Spasitele.
  • Za základní měřítko víry, učení a života, považujeme Bibli - Boží Slovo.
  • Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky.
  • Vidíme svůj úkol ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v praktické pomoci potřebným lidem.

Odladěno pod Win 7, v Google Chrome, rozl. 1280x1024. Poslední aktualizace stránek: listopad 2019 © CB-KV
Napsat správci stránek:  petr.cbkv@wo.cz
TOPlist