na hlavní stránku-logo CB na hlavní stránku-nápis CB-KV

zpět na AWANA CB-KV


KDYŽ SE ŘEKNE AWANA...

(Výňatky ze základního výcvikového manuálu pro vedoucí)

1. ÚVOD K PROGRAMU AWANA

Co je Awana?
Awana je mezinárodní klubový program založený na Bibli pro chlapce a děvčata ve věku od předškolního věku přes první třídu do sedmé třídy ZŠ a může pokračovat v jiné formě až na střední školu. V ČR je zatím přeložen jen program od 1. do 7. třídy. Kluby se scházejí jednou týdně. Tento program je veden místním sborem, jehož kluby jsou zaregistrovány Českým ústředím Awany.

Název Awana je vytvořen z prvních písmen Approved Workmen Are Not Ashamed (Osvědčení dělníci se nemají zač stydět) podle 2. Timoteovi 2,15: Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.

Cíle programu Awana
Cíl první: Oslovit co nejvíce chlapců a děvčat z vlastního sboru i okolí a začlenit je prostřednictvím Awana klubu do sboru. Hlavním cílem je, aby děti i jejich rodiče slyšeli evangelium a měli příležitost přijmout Ježíše Krista jako Spasitele.

Cíl druhý: Připravit děti k tomu, stát se učedníkem, ke službě Ježíši Kristu. Awana připravuje členy klubů prostřednictvím vedení, služby a svědectví pro přijetí zodpovědnosti ke sdílení evangelia s druhými (Matouš 28,19-20).

Podoba schůzky Awana klubu
Programy Awana klubů, které jsou zatím přeloženy a upraveny na české poměry, se týkají klubů Svatojánek (1. až 3. třída), Plamínek (4. až 5. třída) a Pochodeň (6. až 7. třída). Děti ze všech klubů se sejdou najednou, i když mohou mít některou část schůzky odděleně. Všechny kluby se scházejí většinou na dvě hodiny týdně. Tento čas je rozvržen takto:

 • Zahajovací a herní část - 40 minut
 • Učební část - 40 minut
 • Společná část - 40 minut

Pokud může váš tým vedoucích nebo děti klubu věnovat pouze na jeden a půl hodiny, může každá část trvat jen 30 minut.

    Zahajovací část schůzky Awana klubu
Schůzka klubu začíná zahajovací částí. Vedoucí ukončuje nebo zahajuje tuto část modlitbou. Všichni mohou společně mohou přednést klubový verš, slib čestnosti a zazpívat Awana hymnu. Účelem je ztišit děti a navodit pocit, že začíná něco, co má svá pravidla a řád.

    Herní část
Část, která svou zábavností, soutěživostí a prvky sebekázně děti do Awana klubu přitahuje. Učí se zde spolupracovat se členy týmu, respektovat autoritu dospělého vedoucího a posilovat sportovní chování i umění prohrávat. Zároveň se vyřádí a vybijí energii, takže jsou pak schopni se soustředit na další učební části.

    Učební část
Členy klubu rozdělíme do studijních skupinek od jednoho po max. 6 dětí, kterým přidělíme jejich vedoucího. Vedoucí povzbuzuje členy své skupinky, aby studovali jednotlivé biblické lekce v příručce, poslouchá a potvrzuje, co se naučili zpaměti a vysvětluje biblické verše. Klubové Awana odměny se přidělují předně za tuto část schůzky.

    Společná část
Po učební části se zase všichni členové klubu sejdou dohromady k biblickému programu, zpívání, svědectví, předávání odměn a oznámení, tzv. společné části. Zvěst evangelia je centrálním bodem Awana schůzky, i když všechny její části jsou hodnotné a děti přitahují.

Awana kluby

  Šest mezinárodních Awana klubů

 • Program Awana je rozdělen do šesti klubů.
 • Méďa - předškolní děti (2 roky v klubu)
 • Svatojánek - 1. až 3. třída (3 roky v klubu)*
 • Plamínek - 4. až 5. třída (2 roky v klubu)*
 • Pochodeň - 6. až 7. třída (2 roky v klubu)*
 • Dorostový klub - 8. až 9. třída (2 roky v klubu)
 • Studentský klub - střední škola (4 roky v klubu)

* Do češtiny jsou v současnosti přeloženy materiály pro 1. – 7. třídu a je otázkou dalšího vývoje, zda se další materiály budou překládat..

Awana program v ČR zatím zahrnuje práci s dětmi od 1. do 7. třídy ve třech klubech:

Svatojánek (děti 1. – 3. třídy)
Plamínek (děti 4. – 5. třídy)
Pochodeň (děti 6. – 7. třídy)

Děti od 1. do 3. třídy základní školy mají často svoji herní, učební i společnou část, protože jejich tělesný i duševní vývoj nedosahuje ještě starších dětí. Ve sborech s menším počtem dětí však není na závadu, schází-li se děti všech klubů na herní i společnou část dohromady. Pouze v učební části jsou děti důsledně rozděleny podle svých klubů do svých skupinek. Každá skupinka má svého vedoucího a nejvýše 6 dětí. Jen tak je možno se dětem individuálně věnovat.

Každému roku (třídě ZŠ) přísluší jedna příručka, kterou dítě po splnění určitých nováčkovských předpokladů dostává (viz dále). V učební části je tak umožněno dětem postupovat ve svých příručkách individuálně a podle svých schopností a rodinného zázemí.

Děti jsou nezávisle na klubech rozděleny do čtyř barevných družstev, která stojí a hrají v herní části na čtyřech stejnojmenných stranách Awana hracího čtverce – červené, modré, zelené a žluté. Týmové hry umožňují buď částem družstev v případě štafetových her nebo dokonce celému družstvu najednou zúčastnit se her, takže hry nejsou zdlouhavé a mají spád. Zároveň se při nich využívá výchovy k sebekázni formou počítání do pěti, kterým vedoucí her udržuje nad herní částí kontrolu. Děti tuto kontrolu dospělého vedoucího nad konáním kolektivu nevědomě oceňují, protože se jim právě tohoto rozměru často v životě nedostává.

Awana stejnokroj
Awana mezinárodní stejnokroj tvoří trička s příslušným klubovým emblémem a příslušné barvy. Jsou důležitá, protože pomáhají tvořit klubovou příslušnost, na kterou jsou děti hrdé a které si cení. Navíc sbližují vedoucí (mají také svá trička) se členy klubu, dávají pocit sounáležitosti a jednoty a přispívjí k udržení kázně. Klubová trička jsou barvy modré (klub Pochodeň) a zelené (klub Plamínek) a přes ně se nosí ozdobné šerpy s předtištěnými políčky na odměny, kterých mohou děti dosáhnout. Klub Svatojánek má žlutá trička a na odměny žluté předtištěné vestičky.

Awana odměny
Odměny oceňují úsilí členů klubu a motivují je k plnění dalších úkolů v příručkách. Odměny mají motivační a nikoliv protekční charakter. Zásadně platí – co chceme motivačně podnítit, to bodujme. Děti v tomto věku mají přirozený sklon k soutěživosti, které se vhodně využívá. Bodují se tedy jednotlivé soutěže v herní části, ale bodují se i splněné lekce v učeb ní části. Proto jsou dva typy odměn:

  1. Odměny vítěznému družstvu – ty se udělují na každé schůzce družstvu, které získá nejvíce bodů za hry, dokončené lekce v příručce a za další vámi zvolené bodované aktivity, jako například nošení stejnokroje, či Bible na schůzku.

  2. Odměny na stejnokroj (šerpu) – ty se udělují členům klubu za splnění příslušného počtu lekcí v jejich příručce, za docházku do klubu a za návštěvu sboru (nedělní školy).

 

Základ programu Awana - evangelium milosti

  1. Poselství milosti
V celém Awana programu se chlapci a děvčata učí "základu programu Awana" - evangeliu milosti. Před dvěma tisíci lety na golgotském kříži Bůh odpustil všechny hříchy (2. Kor. 5,19). V Ježíšově díle na Golgotě se nám nabízí spasení. Můžeme nabýt jistoty spasení, když uslyšíme to, co nám o Něm Pán Bůh v Bibli říká a uvěříme Mu.

  2. Naše jistota spasení v Kristu
Poznání, že spasení je z milosti, nás vede k porozumění pravdy o naší jistotě spasení v Kristu (osvobození od hříchu a jeho důsledků). Když je člověk spasen, je znovuzrozen k novému, posvěcenému životu v Kristu (1. Petrova 1,23).

Pán Bůh ujišťuje věřící, že mají věčný život (Jan 10,27-29; Filipským 1,6).

Důrazy
Awana věří, že je důležité učit se Písmu zpaměti a dobře mu rozumět. V Žalmu 119,11 se píše: "Tvou (Boží) řeč (Bibli) uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit."

Bible nás učí, že studium Božího slova (2. Timoteovi 2,15) a jeho učení se zpaměti je cestou k vítězství v boji proti hříchu (Židům 4,12). Členové klubu často zjišťují, že verše, které se v Awana klubu naučili, jim pomohly žít pro Krista během celého jejich života.

 

2.  V E D E N ĺ

Předpoklady
Úspěch klubového programu Awana závisí především na jeho vedoucích.
Vedoucí klubu Awana musí být znovuzrozen a musí splňovat následující požadavky:

 • Láska k Božímu slovu.
 • Přirozená láska k dětem.
 • Důsledné křesťanské svědectví a zbožný život (Ef. 5,1-2; Kol. 1,10; 2,6).
 • Silná touha, aby všichni chlapci a dívky v jeho nebo jejím sousedství uvěřili v Krista jako Spasitele a stali se zralými dospělými křesťany (Mat. 28,19-20).
 • Mladistvý duch (není nezbytně nutné, aby byl mladým.
 • Trpělivost a mírnost, přesto důslednost ve svém postoji (2.Tim. 2,24-25).
 • Zájem o druhé (Fil. 2,4).
 • Pokora a ochota poslechnout Boha v každém čase (Skutky 20,19).

Pro vedoucího je důležité, aby měl vybudován vztah s každým členem klubu ve své družině a ve své studijní skupině. To neznamená vydávání rozkazů, příkazů, vyhrožování nebo zacházení se členy klubu jako s malými dětmi. Když s vámi člen klubu mluví, musí vědět, že mu nebo jí nasloucháte. Pokud mluvíte o Ježíši a jeho slovu unuděně, proč by vám měl člen klubu naslouchat? Budování vztahu může být způsob, jak přivést člena klubu k Ježíši Kristu.

Struktura vedení a zodpovědností v Awana programu

Kazatel
Kazatel má konečnou zodpovědnost a autoritu nad celým klubovým programem Awana, ať už je nebo není osobně zapojen do týdenních schůzek.

Koordinátor
Tato pozice v malých klubech může být obsazena některým z vedoucích.

V početnějších klubech (nad 20 – 30 dětí) má koordinátor na starosti dva nebo všechny kluby. Komunikuje s kazatelem a se staršovstvem a koordinuje s nimi klubovou činnost.

Hlavní vedoucí
V početnějších klubech už nestačí koordinátor vše zvládnout a má k ruce hlavního (zodpovědného) vedoucího ke každému z klubů.

Hlavní vedoucí spravuje svůj konkrétní klub (Svatojánek, Plamínek nebo Pochodeň) a vede své vedoucí. Hlavní vedoucí je podřízen vedení koordinátora. Pokud není pozice koordinátora obsazena, hlavní vedoucí spolupracuje s kazatelem.

Vedoucí
Vedoucí pod vedením hlavního vedoucího klubu pracuje přímo se členy klubu.

Tajemník klubu
Protože v početnějších klubech je už orientace v předaných odměnách, dosažených výsledcích, bodech apod. složitější, může být tato funkce užitečná. Tajemník klubu je zodpovědný za:

 • Vedení záznamů o klubových postupech, docházce, výdajích a také o poplatcích zaplacených členy klubu za příručky, trička apod..
 • Pomoc při objednávání potřebných pomůcek a materiálů. Zajištění proplácení účtů dle pravidel sborového účetnictví.

Poznámka: Toto místo může zastávat klubový nebo hlavní vedoucí, ale je výhodnější, pokud se povinnostem tajemníka může věnovat někdo jiný, protože vedoucí se musí během učební části věnovat své skupince.

Vedoucí ve výcviku (VVV)
Váš program Awana může využít i tzv. vedoucí ve výcviku (VVV), odrostlé členy klubu, starší dorostence nebo středoškoláky se zájmem pracovat v Awaně.

Jejich předpoklady, výcvik a zodpovědnosti jsou stejné jako u řádných Awana vedoucích, mohou pracovat ve dvojici se zkušeným vedoucím Awany.

Zapisovatel výsledků
Tento vedoucí zapisuje výsledky během herní části. Tuto funkci může rovněž zastávat někdo z vedoucích, příp. se vedoucí v této službě mohou střídat.

 

3. PŘÍNOS AWANA KLUBU PRO VÁŠ SBOR

Děti budou nadšeny, když schůzka bude mít spád, pestrost a řád. Budou přivádět své kamarády a formou zábavné hry i poctivé přípravy se budou učit základním křesťanským hodnotám – předně nemyslet na sebe víc, než na druhé a překonávat životní překážky jejich vývoje.

Hlavním cílem Awany je však dát dětem dostatek informací o cestě spasení v Kristu Ježíši, o živé víře, kterou uvidí na svých vedoucích, aby mohly svobodně reagovat a vydat se na cestu spásy samy. Především se však budou učit skrze Boží slovo, které má moc ke spasení. Během sedmi let strávených v Awana klubu se naučí kolem 500 biblických veršů tak samozřejmě, jak samozřejmě v tomto věku používají paměť. Je to způsobeno pozitivní motivací k práci formou schůzek i systémem příruček a odměn, zkrátka požehnáním, které Pán ve 108 zemích s věta dává každý týden miliónům dětí. Awana funguje, protože používá osvědčenou formu – Boží slovo, které dříve či později vykoná v srdcích posluchačů to, pro co je Pán Bůh posílá.

Je dobré začít s jádrem sborových dětí, které mají zájem do Awany chodit. Ty pak postupně v dobře fungujícím klubu nadšeně přivádí své kamarády. Nebojte se začít v malém kolektivu.

Awana také vede vědomě své děti, zejména z nesborových rodin, do nedělní školy. Děti jsou k tomu motivovány odměnami za návštěvu sboru, resp. nedělní školy. Awana není proto žádnou konkurencí nedělním školám, ale partnerem ve sborové práci na díle Páně mezi dětmi.

O přednostním zájmu Awana programu na výchově nových učedníků a sborových pracovníků svědčí i fakt, že registrovat Awana klub můžete jen při křesťanském sboru a pod jeho záštitou. Program Awana se snaží zapojovat děti do služby ve sboru co nejdříve po jejich obrácení.

Dalším přínosem budou rodiče, kteří skrze své děti přijdou do kontaktu s evangeliem. Důležité je proto navázat s nimi co nejdříve vztah, aby odhodili všeliké předpojatosti o Bibli, křesťanech a Bohu samém. Samozřejmě budete i zde narážet na to, že Awana program jde přímo k jádru křesťanství, neschovává se za žádné volnočasové aktivity, a proto mnozí rodiče budou reagovat odmítavě. Ale věřím, že v našem národě má Pán Bůh stále připraveno více dětí a rodičů, než stačíme pokrýt těmi, kdo by se jim věnovali.

Do práce klubu můžete tradičně zapojit nejen mládež, ale především střední generaci. Tím, že příprava na schůzku nevyžaduje tolik námahy a inspirace, jsou odlehčeny časové nároky na vedoucího. Mnoho věřících rodičů vašich dětí ze sboru čeká na to, že je oslovíte a někteří možná konečně najdou ve sboru svou službu. Pro nejnutnější začátek potřebujete nejméně 5 vedoucích – jeden vedoucí her a čtyři vedoucí na čáry. Pokud budete mít více dětí, jednoduchou matematikou zjistíte požadovaný počet vedoucích – na učební část potřebujete jednoho vedoucího na maximálně 6 dětí (lépe je ale na 3 až 4 děti).

Dobrý tým vedoucích a správné používání nástroje Awana klubů jsou předpokladem ovoce, které vám Pán Bůh dá prožít, až uvidíte rostoucí víru vašich dětí.

KONTAKT V PŘÍPADĚ DALŠÍHO ZÁJMU
Kazatel Radomír Kalenský z Církve bratrské v Pardubicích je oficiálním představitelem Awana klubů v České republice. Je schopen vám podat další informace nebo v případě zájmu přijet do vašeho sboru na schůzku s kazatelem či se zájemci. Kontakt na něj je:

Ing. Radomír Kalenský
U Josefa 114
Pardubice
530 09
tel./fax kancelář   040-6530363
tel. domů   040-6648082
e-mail: radomir.kalensky@cb.cz

Prozatím je zaregistrováno v ČR 6 Awana klubů. Můžete být dalšími, kdo se přidá ke službě dětem v našem národě. Modlete se za ně. Pán vám bohatě žehnej.

kaz. Radek Kalenský


nahoru zpět na AWANA CB-KV
HLAVNÍ STRÁNKA