ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Ezdráš 2


Ezdráš 2:1 Toto jsou příslušníci judského kraje, kteří přišli ze zajetí, přesídlenci, které do Babylóna přesídlil babylónský král Nebúkadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého města.

Ezdráš 2:2 Přišli se Zerubábelem, Jéšuou, Nechemjášem, Serajášem, Reelajášem, Mordokajem, Bilšánem, Misparem, Bigvajem, Rechúmem a Baanou. Soupis mužů izraelského lidu:

Ezdráš 2:3 Synů Pareóšových dva tisíce sto sedmdesát dva;

Ezdráš 2:4 synů Šefatjášových tři sta sedmdesát dva;

Ezdráš 2:5 synů Arachových sedm set sedmdesát pět;

Ezdráš 2:6 synů Pachat-moábových, totiž synů Jéšuových a Jóabových, dva tisíce osm set dvanáct;

Ezdráš 2:7 synů Élamových tisíc dvě stě padesát čtyři;

Ezdráš 2:8 synů Zatúových devět set čtyřicet pět;

Ezdráš 2:9 synů Zakajových sedm set šedesát;

Ezdráš 2:10 synů Baního šest set čtyřicet dva;

Ezdráš 2:11 synů Bebajových šest set dvacet tři;

Ezdráš 2:12 synů Azgadových tisíc dvě stě dvacet dva;

Ezdráš 2:13 synů Adoníkamových šest set šedesát šest;

Ezdráš 2:14 synů Bigvajových dva tisíce padesát šest;

Ezdráš 2:15 synů Adínových čtyři sta padesát čtyři;

Ezdráš 2:16 synů Aterových, totiž Jechizkijášových, devadesát osm;

Ezdráš 2:17 synů Besajových tři sta dvacet tři;

Ezdráš 2:18 synů Jórových sto dvanáct;

Ezdráš 2:19 synů Chašumových dvě stě dvacet tři;

Ezdráš 2:20 synů Gibarových devadesát pět;

Ezdráš 2:21 synů betlémských sto dvacet tři;

Ezdráš 2:22 mužů netófských padesát šest;

Ezdráš 2:23 mužů anatótských sto dvacet osm;

Ezdráš 2:24 synů azmávetských čtyřicet dva;

Ezdráš 2:25 synů kirjátarimských, kefírských a beerótských sedm set čtyřicet tři;

Ezdráš 2:26 synů rámských a gebských šest set dvacet jeden;

Ezdráš 2:27 mužů mikmásských sto dvacet dva;

Ezdráš 2:28 mužů bételských a ajských dvě stě dvacet tři;

Ezdráš 2:29 synů neboských padesát dva;

Ezdráš 2:30 synů magbíšských sto padesát šest;

Ezdráš 2:31 synů druhého Élama tisíc dvě stě padesát čtyři;

Ezdráš 2:32 synů Charimových tři sta dvacet;

Ezdráš 2:33 synů lódských, chadídských a ónoských sedm set dvacet pět;

Ezdráš 2:34 synů jerišských tři sta čtyřicet pět;

Ezdráš 2:35 synů Senáových tři tisíce šest set třicet.

Ezdráš 2:36 Kněží: synů Jedajášových z domu Jéšuova devět set sedmdesát tři;

Ezdráš 2:37 synů Imerových tisíc padesát dva;

Ezdráš 2:38 synů Pašchúrových tisíc dvě stě čtyřicet sedm;

Ezdráš 2:39 synů Charimových tisíc sedmnáct.

Ezdráš 2:40 Levité: synů Jéšuových a Kadmíelových, totiž synů Hódavjášových, sedmdesát čtyři.

Ezdráš 2:41 Zpěváci: synů Asafových sto dvacet osm.

Ezdráš 2:42 Synové vrátných: synů Šalúmových, synů Aterových, synů Talmónových, synů Akúbových, synů Chatítových, synů Šobajových, všech sto třicet devět.

Ezdráš 2:43 Chrámoví nevolníci: Synové Síchovi, synové Chasúfovi, synové Tabaótovi,

Ezdráš 2:44 synové Kérosovi, synové Síahovi, synové Padónovi,

Ezdráš 2:45 synové Lebánovi, synové Chagábovi, synové Akúbovi,

Ezdráš 2:46 synové Chágabovi, synové Šamlajovi, synové Chananovi,

Ezdráš 2:47 synové Gidélovi, synové Gacharovi, synové Reajášovi,

Ezdráš 2:48 synové Resínovi, synové Nekódovi, synové Gazamovi,

Ezdráš 2:49 synové Uzovi, synové Paséachovi, synové Besajovi,

Ezdráš 2:50 synové Asnovi, synové Meúnejců, synové Nefúsejců,

Ezdráš 2:51 synové Bakbúkovi, synové Chakúfovi, synové Charchúrovi,

Ezdráš 2:52 synové Baslútovi, synové Mechídovi, synové Charšovi,

Ezdráš 2:53 synové Barkósovi, synové Síserovi, synové Tamachovi,

Ezdráš 2:54 synové Nesíachovi a synové Chatífovi. -

Ezdráš 2:55 Synové služebníků Šalomounových: synové Sótajovi, synové Sóferetovi, synové Perúdovi,

Ezdráš 2:56 synové Jaelovi, synové Darkónovi, synové Gidélovi,

Ezdráš 2:57 synové Šefatjášovi, synové Chatílovi, synové Pokereta Sebajimského, synové Amíovi,

Ezdráš 2:58 všech chrámových nevolníků a synů Šalomounových služebníků tři sta devadesát dva.

Ezdráš 2:59 Tito vyšli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerúb-adánu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jejich otcovský rod a původ je z Izraele:

Ezdráš 2:60 synů Delajášových, synů Tóbijášových a synů Nekódových šest set padesát dva.

Ezdráš 2:61 A z kněžských příslušníků synové Chobajášovi, synové Kósovi a synové Barzilaje, který si vzal za ženu jednu z dcer Barzilaje Gileádského a je nazýván jejich jménem.

Ezdráš 2:62 Ti hledali svůj rodokmen v seznamu rodů, ale marně; proto byli vyloučeni z kněžství jako nezpůsobilí.

Ezdráš 2:63 Místodržící jim zapověděl jíst ze svatých přídělů kněžských, pokud nebude ustanoven kněz pro posvátné losy urím a tumím.

Ezdráš 2:64 Celé shromáždění dohromady čítalo čtyřicet dva tisíce tři sta šedesát duší,

Ezdráš 2:65 mimo jejich otroky a otrokyně, jejichž bylo sedm tisíc tři sta třicet sedm. Měli také dvě stě zpěváků a zpěvaček.

Ezdráš 2:66 Koní bylo sedm set třicet šest, mezků dvě stě čtyřicet pět,

Ezdráš 2:67 velbloudů čtyři sta třicet pět, oslů šest tisíc sedm set dvacet.

Ezdráš 2:68 Někteří představitelé rodů přinesli po svém příchodu k domu Hospodinovu do Jeruzaléma dobrovolné dary pro Boží dům, aby jej mohli postavit na jeho základech.

Ezdráš 2:69 Podle svých možností dali na chrámový poklad pro to dílo šedesát jeden tisíc zlatých darejků a pět tisíc hřiven stříbra a sto kněžských suknic.

Ezdráš 2:70 I usadili se kněží, levité a někteří z lidu i zpěváci, vrátní a chrámoví nevolníci ve svých městech; všechen Izrael se usadil ve svých městech.


[INDEX] [EZDRÁŠ]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]