ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Lukáš 12


Lukáš 12:1 Mezitím se shromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům: "Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím.

Lukáš 12:2 Nic není zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude jednou poznáno.

Lukáš 12:3 Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.

Lukáš 12:4 Říkám to vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou.

Lukáš 12:5 Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte!

Lukáš 12:6 Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem.

Lukáš 12:7 Ano i vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců.

Lukáš 12:8 Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly.

Lukáš 12:9 Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly.

Lukáš 12:10 Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Avšak tomu, kdo se rouhá proti Duchu svatému, odpuštěno nebude.

Lukáš 12:11 Když vás povedou do synagóg a před úřady a soudy, nedělejte si starosti, jak a čím se budete hájit a co řeknete.

Lukáš 12:12 Vždyť Duch svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci."

Lukáš 12:13 Někdo ze zástupu ho požádal: "Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví."

Lukáš 12:14 Ježíš mu odpověděl: "Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?"

Lukáš 12:15 A řekl jim: "Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má."

Lukáš 12:16 Pak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo.

Lukáš 12:17 Uvažoval o tom, a říkal si: `Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?´

Lukáš 12:18 Pak si řekl: `Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby

Lukáš 12:19 a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.´

Lukáš 12:20 Ale Bůh mu řekl: `Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?´

Lukáš 12:21 Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem."

Lukáš 12:22 Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.

Lukáš 12:23 Život je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv.

Lukáš 12:24 Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci!

Lukáš 12:25 Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?

Lukáš 12:26 Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní?

Lukáš 12:27 Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou, netkají - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich.

Lukáš 12:28 Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní!

Lukáš 12:29 A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím.

Lukáš 12:30 Potom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete.

Lukáš 12:31 Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.

Lukáš 12:32 Nebijte se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.

Lukáš 12:33 Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a mol neničí.

Lukáš 12:34 Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.

Lukáš 12:35 Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří.

Lukáš 12:36 Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře.

Lukáš 12:37 Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat.

Lukáš 12:38 Přijde-li po půlnoci, či dokonce při rozednění a zastihne je vzhůru, blaze jim.

Lukáš 12:39 Uvažte přece: kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu.

Lukáš 12:40 I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete."

Lukáš 12:41 Petr mu řekl: "Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?"

Lukáš 12:42 On odpověděl: "Když Pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný?

Lukáš 12:43 Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.

Lukáš 12:44 Vpravdě pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.

Lukáš 12:45 Když si pak onen služebník řekne: `Můj pán dlouho nejde´ a začne bít sluhy i služky, jíst a pít i opíjet se,

Lukáš 12:46 tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi nevěrnými.

Lukáš 12:47 Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle vůle jednat, bude velmi bit.

Lukáš 12:48 Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více.

Lukáš 12:49 Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!

Lukáš 12:50 Křtem mám být pokřtěn, a jak je mi úzko, dokud se nedokoná!

Lukáš 12:51 Myslíte, že jsem přišel dát zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení!

Lukáš 12:52 Neboť od této chvíle bude rozděleno v jednom domě pět lidí: tři proti dvěma a dva proti třem,

Lukáš 12:53 budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti tchyni."

Lukáš 12:54 Také zástupům řekl: "Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: `Přijde déšť´ - bývá tak;

Lukáš 12:55 a vane-li jižní vítr, říkáte: `Bude vedro´ - a bývá.

Lukáš 12:56 Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze; jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas?

Lukáš 12:57 Proč nejste s to sami od sebe posoudit, co je správné?

Lukáš 12:58 Když jdeš se svým protivníkem k soudu, učiň vše, aby ses s ním ještě cestou vyrovnal; jinak tě povleče k soudci, soudce tě odevzdá dozorci a dozorce tě uvrhne do vězení.

Lukáš 12:59 Pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře."


[INDEX] [LUKÁŠ]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]