ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Lukáš 21


Lukáš 21:1 Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice.

Lukáš 21:2 Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince,

Lukáš 21:3 a řekl: "Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní.

Lukáš 21:4 Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku; dala všechno, z čeho měla být živa."

Lukáš 21:5 Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl:

Lukáš 21:6 "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno."

Lukáš 21:7 Otázali se ho: "Mistře, kdy to nastane? A jaké bude znamení, až se to začne dít?"

Lukáš 21:8 Odpověděl: "Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: `Já jsem to´ a `nastal čas´. Nechoďte za nimi.

Lukáš 21:9 Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned."

Lukáš 21:10 Tehdy jim řekl: "POvstane národ proti národu a království proti království,

Lukáš 21:11 budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes.

Lukáš 21:12 Ale před tím vším na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále a vládce pro mé jméno.

Lukáš 21:13 To vám bude příležitostí k svědectví.

Lukáš 21:14 Vezměte si k srdci, abyste se předem nepřipravovali, jak se budete hájit.

Lukáš 21:15 Neboť já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník.

Lukáš 21:16 Zradí vás i rodiče, bratři, příbuzní a přátelé a někteří z vás budou zabiti.

Lukáš 21:17 A všichni vás budou nenávidět pro mé jméno.

Lukáš 21:18 Ale ani vlas z vaší hlavy se neztratí.

Lukáš 21:19 Když vytrváte, získáte své životy.

Lukáš 21:20 Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza.

Lukáš 21:21 Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou po venkově, ať do něho nevcházejí,

Lukáš 21:22 poněvadž jsou to dny odplaty, v nichž se má naplnit vše, co je psáno.

Lukáš 21:23 Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Neboť bude veliké soužení na zemi a hněv proti tomuto lidu.

Lukáš 21:24 Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.

Lukáš 21:25 Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře.

Lukáš 21:26 Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti pekelné se zachvějí.

Lukáš 21:27 A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.

Lukáš 21:28 Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko."

Lukáš 21:29 Vypravoval jim podobenství: "Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom:

Lukáš 21:30 Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko.

Lukáš 21:31 Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží.

Lukáš 21:32 Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení,než se toto všechno stane.

Lukáš 21:33 Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.

Lukáš 21:34 Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past.

Lukáš 21:35 Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi.

Lukáš 21:36 Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka."

Lukáš 21:37 Ve dne učil v chrámě, ale na noc odcházel na horu, která se nazývala Olivová.

Lukáš 21:38 A všechen lid k němu přicházel už časně zrána do chrámu, aby ho poslouchal.


[INDEX] [LUKÁŠ]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]