ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Matouš 10


Matouš 10:1 Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu.

Matouš 10:2 Jména těch dvanácti jsou: první Šimon zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan,

Matouš 10:3 Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš,

Matouš 10:4 Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil.

Matouš 10:5 Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: "Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte;

Matouš 10:6 jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.

Matouš 10:7 Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.

Matouš 10:8 Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

Matouš 10:9 Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku;

Matouš 10:10 neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť `hoden je dělník své mzdy´.

Matouš 10:11 Když přijdete do některého města nebo vesnice, vyptejte se, kdo z nich je toho hoden; u něho zůstaňte, dokud nebudete odcházet.

Matouš 10:12 Když vstoupíte do domu, řekněte: `Pokoj vám.´

Matouš 10:13 A budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj. Nebudou-li toho hodni, ať se váš pokoj vrátí k vám.

Matouš 10:14 A když vás někdo nepřijme a nebude chtít slyšet vaše slova, vyjděte ven z toho domu nebo města a setřeste prach svých nohou.

Matouš 10:15 Amen, pravím vám, lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudu, než tomu městu.

Matouš 10:16 Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

Matouš 10:17 Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou bičovat,

Matouš 10:18 budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim i národům.

Matouš 10:19 A když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit.

Matouš 10:20 Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.

Matouš 10:21 Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.

Matouš 10:22 Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno; ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Matouš 10:23 Když vás budou pronásledovat v jednom městě, prchněte do jiného; amen, pravím vám, že nebudete hotovi se všemi izraelskými městy, než přijde Syn člověka.

Matouš 10:24 Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.

Matouš 10:25 Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán. Když hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíše jeho čeleď!

Matouš 10:26 Nebojte se jich tedy; neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.

Matouš 10:27 Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech.

Matouš 10:28 A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.

Matouš 10:29 Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce.

Matouš 10:30 U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě.

Matouš 10:31 Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců.

Matouš 10:32 Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;

Matouš 10:33 kdo mně však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi.

Matouš 10:34 Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.

Matouš 10:35 Neboť jsem přišel postavit syna proti otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni;

Matouš 10:36 a `nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina´.

Matouš 10:37 Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden.

Matouš 10:38 Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

Matouš 10:39 Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

Matouš 10:40 Kdo vás přijímá, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.

Matouš 10:41 Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka; kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého.

Matouš 10:42 A kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu."


[INDEX] [MATOUŠ]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]