ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Nehemjáš 11


Nehemjáš 11:1 Předáci lidu se usadili v Jeruzalémě. Ostatní lid losoval, aby vybral vždy jednoho z deseti, který by se usadil ve svatém městě Jeruzalémě; devět dalších zůstalo v jiných městech.

Nehemjáš 11:2 Lid žehnal všem mužům, kteří se dobrovolně rozhodli, že se usadí v Jeruzalémě.

Nehemjáš 11:3 Toto jsou představitelé krajin, kteří se usadili v Jeruzalémě a v judských městech. Každý se usadil ve svém trvalém vlastnictví ve svém městě, Izraelci, kněží, levité, chrámoví nevolníci a synové služebníků Šalomounových.

Nehemjáš 11:4 V Jeruzalémě se usadili někteří Judovci a Benjamínovci. - Z Judovců: Atajáš, syn Uzijáše, syna Zekarjáše, syna Amarjáše, syna Šefatjáše, syna Mahalalelova ze synů Peresových.

Nehemjáš 11:5 Dále Maasejáš, syn Báruka, syna Kol-choza, syna Chazajáše, syna Adajáše, syna Jójaríba, syna Zekarjáše, příslušníka šíloského.

Nehemjáš 11:6 Všech synů Peresových sídlících v Jeruzalémě bylo čtyři sta osmdesát šest bojeschopných mužů.

Nehemjáš 11:7 A toto byli Benjamínovci: Salu, syn Mešuláma, syna Jóeda, syna Pedajáše, syna Kólajáše, syna Maasejáše, syna Ítiela, syna Ješajášova.

Nehemjáš 11:8 Mimo něho Gabaj-salaj, celkem devět set dvacet osm.

Nehemjáš 11:9 Zikríův syn Jóel byl nad nimi dohlížitelem a Senúův syn Juda byl jako druhý nad městem.

Nehemjáš 11:10 Z kněží: Jójaríbův syn Jedajáš, Jakín,

Nehemjáš 11:11 Serajáš, syn Chilkijáše, syna Mešulama, syna Sádoka, syna Merajóta, syna Achítúbova, představený domu Božího,

Nehemjáš 11:12 a jejich bratří, kteří konali službu v domě, celkem osm set dvacet dva. Dále Adajáš, syn Jerochama, syna Pelaljáše, syna Amsího, syna Zekarjáše, syna Pašchúra, syna Malkijášova,

Nehemjáš 11:13 a jeho bratří, představitelé rodů, celkem dvě stě čtyřicet dva. Dále Amašsaj, syn Azarela, syna Achazaje, syna Mešilemóta, syna Imerova,

Nehemjáš 11:14 a jejich bratří, udatní muži, celkem sto dvacet osm. Dohlížitelem nad nimi byl Zabdíel, syn velikých.

Nehemjáš 11:15 Z levitů: Šemajáš, syn Chašúba, syna Azríkama, syna Chašabjáše, syna Búníova,

Nehemjáš 11:16 a Šabetaj a Józabad z předních levitů; ti dohlíželi na službu vně domu Božího.

Nehemjáš 11:17 Dále Matanjáš, syn Míky, syna Zabdího, syna Asafova, přední modlitebník začínající chvalozpěvy; a jako druhý z jeho bratří Bakbukjáš. Dále Abda, syn Šamúy, syna Galala, syna Jedútúnova.

Nehemjáš 11:18 Všech levitů bylo ve svatém městě dvě stě osmdesát čtyři.

Nehemjáš 11:19 Vrátní: Akúb, Talmón a jejich bratří. Strážců bran bylo sto sedmdesát dva. -

Nehemjáš 11:20 Ostatní Izrael, kněží a levité, byli ve všech městech judských, každý ve svém dědictví.

Nehemjáš 11:21 Chrámoví nevolníci se usadili na Ófelu; Sícha a Gišpa byli nad chrámovými nevolníky.

Nehemjáš 11:22 Dohlížitelem levitů v Jeruzalémě byl Uzí, syn Baního, syna Chašabjáše, syna Matanjáše, syna Míkova, ze synů Asafových, kteří zpívali při službách v Božím domě.

Nehemjáš 11:23 Platil totiž pro ně příkaz krále Davida, aby den co den věrně zpívali.

Nehemjáš 11:24 Petachjáš pak, syn Mešézabelův, ze synů Zeracha, syna Júdova, byl králi k ruce, aby vyřizoval všechny záležitosti lidu.

Nehemjáš 11:25 Z Judovců se usadili někteří při dvorcích na svých polích v Kirjat-arbě a v jejích vesnicích, v Díbonu a jeho vesnicích, v Jekabseelu a jeho dvorcích

Nehemjáš 11:26 a v Ješúe, v Móladě a v Bét-peletu,

Nehemjáš 11:27 v Chasar-šúalu a v Beer-šebě a jejích vesnicích,

Nehemjáš 11:28 v Siklagu a v Mekóně a jejích vesnicích,

Nehemjáš 11:29 v Én-rimónu, v Soreji a v Jarmútu.

Nehemjáš 11:30 Osídlili také Zanóach, Adulám a jejich dvorce, Lakíš a jeho polnosti, Azeku a její vesnice, takže přebývali od Beer-šeby až po Hinómské údolí.

Nehemjáš 11:31 Benjamínovci z Geby osídlili Mikmás, Aju, Bét-el a jeho vesnice,

Nehemjáš 11:32 Anatót, Nób, Ananju,

Nehemjáš 11:33 Chasór, Rámu, Gitajim,

Nehemjáš 11:34 Chadíd, Seboím, Nebalat,

Nehemjáš 11:35 Lód a Óno a údolí řemeslníků.

Nehemjáš 11:36 Některé oddíly levitů v Judsku byly přemístěny k Benjamínovi.


[INDEX] [NEHEMJÁŠ]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]