ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Nehemjáš 12


Nehemjáš 12:1 Toto jsou kněží a levité, kteří se vrátili spolu se Zerubábelem, synem Šealtíelovým, a s Jéšuou: Serajáš, Jirmejáš, Ezra,

Nehemjáš 12:2 Amarjáš, Malúk, Chatúš,

Nehemjáš 12:3 Šekanjáš, Rechum, Meremót,

Nehemjáš 12:4 Idó, Ginetoj, Abijáš,

Nehemjáš 12:5 Mijamín, Maadjáš, Bilga,

Nehemjáš 12:6 Šemajáš, Jójaríb, Jedajáš,

Nehemjáš 12:7 Salú, Amók, Chilkijáš a Jedajáš. To jsou přední kněží se svými bratry za dnů Jéšuových.

Nehemjáš 12:8 A levité: Jéšua, Binúj, Kadmíel, Šerebjáš, Juda a Matanjáš; ten se svými bratry řídil sborový zpěv;

Nehemjáš 12:9 jejich bratří Bakbukjáš a Uni stáli naproti nim při vykonávání strážní služby.

Nehemjáš 12:10 Jéšua zplodil Jójakíma; Jójakím zplodil Eljašíba; Eljašíb Jójadu.

Nehemjáš 12:11 Jójada zplodil Jónatana; Jónatan zplodil Jadúu.

Nehemjáš 12:12 Za dnů Jójakímových byli kněžími tito představitelé rodů: rodu Serajášova Merajáš, Jirmejášova Chananjáš,

Nehemjáš 12:13 Ezrova Mešulam, Amarjášova Jóchanan,

Nehemjáš 12:14 Malúkova Jónatan, Šebanjášova Josef,

Nehemjáš 12:15 Charimova Adna, Merajótova Chelkaj,

Nehemjáš 12:16 Idova Zekarjáš, Ginetónova Mešulam,

Nehemjáš 12:17 Abijášova Zikrí, Minjamínova a Móadjášova Piltaj,

Nehemjáš 12:18 Bilgova Šamúa, Šemajášova Jónatan,

Nehemjáš 12:19 Jójaríbova Matenaj, Jedajášova Uzí,

Nehemjáš 12:20 Salajova Kalaj, Amókova Eber,

Nehemjáš 12:21 Chilkijášova Chašabjáš, Jedajášova Netanel.

Nehemjáš 12:22 Za dnů Eljašíbových, Jójadových, Jóchananových a Jadúových byli zapsáni představitelé rodů levitských i kněží až do kralování perského Dareia.

Nehemjáš 12:23 Levitští příslušníci, představitelé rodů, byli zapsáni do Knihy letopisů až do dnů Eljašíbova syna Jóchanana.

Nehemjáš 12:24 Přední levité: Chašabjáš, Šerebjáš a Kadmíelův syn Jéšua a jejich bratří, kteří stáli naproti nim, aby podle příkazu Davida, muže Božího, vzdávali chválu a čest Hospodinu, střídavě sbor po sboru.

Nehemjáš 12:25 Matanjáš a Bakjbukjáš, Obadjáš, Mešulam, Talmón, Akúb byli strážci bran; střežili skladiště u bran.

Nehemjáš 12:26 Ti byli za dnů Jójakíma, syna Jéšuy, syna Jósadakova, a za dnů místodržitele Nehemjáše a kněze Ezdráše, znalce Zákona.

Nehemjáš 12:27 K posvěcení jeruzalémských hradeb vyhledali a přivedli do Jeruzaléma levity ze všech jejich míst, aby uspořádali radostnou slavnost posvěcení spojenou s díkůvzdáním a zpěvem za doprovodu cymbálů, harf a citar.

Nehemjáš 12:28 Tu se shromáždili příslušníci pěveckých sborů z okrsku kolem Jeruzaléma a z netófských dvorců,

Nehemjáš 12:29 z Bét-gilgálu a z polností Geby a Azmávetu; zpěváci si totiž vystavěli dvorce okolo Jeruzaléma.

Nehemjáš 12:30 Kněží a levité se očistili, pak očistili lid i brány a hradby.

Nehemjáš 12:31 Přikázal jsem judským velmožům, aby vystoupili na hradby, a postavil jsem dva velké děkovné sbory. Jeden šel doprava po hradbách k bráně Hnojné.

Nehemjáš 12:32 Za nimi šel Hóšajáš s polovinou judských velmožů

Nehemjáš 12:33 a Azarjáš, Erza, Mešulam,

Nehemjáš 12:34 Juda, Binjamín, Šemajáš a Jirmeáš.

Nehemjáš 12:35 Z kněžstva tu byli s trubkami Zekarjáš, syn Jónatana, syna Šemajáše, syna Matanjáše, syna Míkajáše, syna Zakúra, syna Asafova,

Nehemjáš 12:36 a jeho bratří Šemajáš a Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda a Chananí s hudebními nástroji Davida, muže Božího, a před nimi znalec Zákona Ezdráš.

Nehemjáš 12:37 U Studničné brány, která byla naproti nim, vystoupili po schodech Města Davidova a pokračovali přístupem na hradby při Davidově paláci až k Vodní bráně na východě.

Nehemjáš 12:38 Druhý děkovný sbor se jim ubíral naproti. Za ním jsem šel já s druhou polovinou lidu po hradbách, podél Pecné věže až k šiřoké hradbě,

Nehemjáš 12:39 podél Efrajimovy brány, Staré brány a Rybné brány při věži Chananeelu a věži Meá až k Ovčí bráně. Zůstali jsme stát ve Strážní bráně.

Nehemjáš 12:40 Oba děkovné sbory se zastavili na nádvoří Božího domu, i já s polovinou představenstva,

Nehemjáš 12:41 kněží Eljakím, Maasejáš, Minjamín, Míkajáš, Eljóenaj, Zekarjáš, Chananjáš s trubkami,

Nehemjáš 12:42 Maasejáš, Šemajáš, Eleazar, Uzí, Jóchanan, Malkijáš, Élam a Ezer. Zpěváci zvučně zpívali za řízení Jizrachjáše.

Nehemjáš 12:43 V onen den také obětovali veliké oběti a radovali se, neboť jim Bůh připravil převelikou radost. I ženy a děti se radovaly, takže se radostné veselí Jeruzaléma rozléhalo dodaleka.

Nehemjáš 12:44 V onen den byli ustanoveni někteří za správce komor pro sklady, obětní dávky, prvotiny a desátky, aby v nich uskladňovali částky z městských polností určené Zákonem kněžím a levitům. Juda se totiž radoval z kněží a levitů, připravených

Nehemjáš 12:45 držet stráž svého Boha a dbát na očišťování. I zpěváci a vrátní konali službu podle nařízení Davida a jeho syna Šalomouna.

Nehemjáš 12:46 Odedávna totiž, už za dnů Davidových a Asafových, vzdávali přední zpěváci zpěvem Bohu chválu a čest.

Nehemjáš 12:47 Proto za dnů Zerubábelových i za dnů Nehemjášových odváděl celý Izrael příslušné částky na každý den pro zpěváky a vrátné; odděloval je jako svaté dávky pro levity a levité z nich oddělovali svaté dávky pro Áronovce.


[INDEX] [NEHEMJÁŠ]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]