ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Nehemjáš 7


Nehemjáš 7:1 Když byly dostavěny hradby, vsadil jsem vrata. Byli také ustanoveni vrátní, zpěváci a levité.

Nehemjáš 7:2 Pak jsem dal ohledně Jeruzaléma příkaz svému bratru Chananímu a správci hradu Chananjášovi, který byl mužem věrnějším a bohabojnějším než mnozí jiní.

Nehemjáš 7:3 Řekl jsem jim: "Jeruzalémské brány nesmějí být otvírány dříve, než slunce začne hřát; a když strážci uzavřou vrata, vy zajistěte závory. Stráže budou stavěny z obyvatelů Jeruzaléma, každý bude mít své stanoviště naproti svému domu."

Nehemjáš 7:4 Město bylo rozlehlé a veliké, ale lidu v něm bylo málo a domy nebyly dostavěny.

Nehemjáš 7:5 Tu mi můj Bůh vložil do srdce, abych shromáždil šlechtice, představenstvo i lid, aby byli zapsáni do seznamu rodů. Našel jsem písemný záznam o rodu těch, kteří přišli dříve, a našel jsem v něm napsáno:

Nehemjáš 7:6 Toto jsou příslušníci judského kraje, kteří přišli ze zajetí, přesídlenci, které přesídlil babylónský král Nebúkadnesar. Navrátili se do Jeruzaléma a do Judska, každý do svého města.

Nehemjáš 7:7 Přišli se Zerubábelem, Jéšuou, Nechemjášem, Azarjášem, Raamjášem, Nachamaním, Mordokajem, Bilšámem, Misperetem, Bigvajem, Nechúmem a Baanou. Soupis mužů izraelského lidu:

Nehemjáš 7:8 Synů Pareóšových dva tisíce sto sedmdesát dva;

Nehemjáš 7:9 synů Šefatjášových tři sta sedmdesát dva;

Nehemjáš 7:10 synů Arachových šest set padesát dva;

Nehemjáš 7:11 synů Pachat-moábových, totiž synů Jéšuových a Jóabových, dva tisíce osm set osmnáct;

Nehemjáš 7:12 synů Élamových dvanáct set padesát čtyři;

Nehemjáš 7:13 synů Zatúových osm set čtyřicet pět;

Nehemjáš 7:14 synů Zakajových sedm set šedesát;

Nehemjáš 7:15 synů Binújových šest set čtyřicet osm;

Nehemjáš 7:16 synů Bebajových šest set dvacet osm;

Nehemjáš 7:17 synů Azgadových dva tisíce tři sta dvacet dva;

Nehemjáš 7:18 synů Adoníkamových šest set šedesát sedm;

Nehemjáš 7:19 synů Bigvajových dva tisíce šedesát sedm;

Nehemjáš 7:20 synů Adínových šest set padesát pět;

Nehemjáš 7:21 synů Aterových, totiž Chizkijášových, devadesát osm;

Nehemjáš 7:22 synů Chašumových tři sta dvacet osm;

Nehemjáš 7:23 synů Besajových tři sta dvacet čtyři;

Nehemjáš 7:24 synů Charífových sto dvanáct;

Nehemjáš 7:25 synů gibeónských devadesát pět;

Nehemjáš 7:26 mužů betlémských a netófských sto osmdesát osm;

Nehemjáš 7:27 mužů anatótských sto dvacet osm;

Nehemjáš 7:28 mužů bétazmávetských čtyřicet dva;

Nehemjáš 7:29 mužů kirjatjearímských, kefírských a beerótských sedm set čtyřicet tři;

Nehemjáš 7:30 mužů rámských a gebských šest set dvacet jeden;

Nehemjáš 7:31 mužů mikmáských sto dvacet dva;

Nehemjáš 7:32 mužů bételských a ajských sto dvacet tři;

Nehemjáš 7:33 mužů z druhého Neba padesát dva;

Nehemjáš 7:34 synů druhého Élama dvanáct sed padesát čtyři;

Nehemjáš 7:35 synů Charimových tři sta dvacet;

Nehemjáš 7:36 synů jerišských tři sta čtyřicet pět;

Nehemjáš 7:37 synů lódských, chadídských a ónoských sedm set dvacet jeden;

Nehemjáš 7:38 synů Seáových tři tisíce devět set třicet.

Nehemjáš 7:39 Kněží: synů Jedajášových z domu Jéšuova devět set sedmdesát tři;

Nehemjáš 7:40 synů Imerových tisíc padesát dva;

Nehemjáš 7:41 synů Pašchúrových dvanáct set čtyřicet sedm;

Nehemjáš 7:42 synů Charimových tisíc sedmnáct.

Nehemjáš 7:43 Levité: synů Jéšuových, totiž Kadmíelových, totiž synů Hódevových, sedmdesát čtyři.

Nehemjáš 7:44 Zpěváci: synů Asafových sto čtyřicet osm.

Nehemjáš 7:45 Vrátní: synů Šalúmových, synů Aterových, synů Talmónových, synů Akúbových, synů Chatítových a synů Šobajových sto třicet osm.

Nehemjáš 7:46 Chrámoví nevolníci: synové Síchovi, synové Chasúfovi, synové Tabaótovi,

Nehemjáš 7:47 synové Kérosovi, synové Síaovi, synové Padónovi,

Nehemjáš 7:48 synové Lebánovi, synové Chagábovi, synové Šalmajovi,

Nehemjáš 7:49 synové Chananovi, synové Gidélovi, synové Gacharovi,

Nehemjáš 7:50 synové Reajášovi, synové Resínovi, synové Nekódovi,

Nehemjáš 7:51 synové Gazamovi, synové Uzovi, synové Paséachovi,

Nehemjáš 7:52 synové Besajovi, synové Meúnejců, synové Nefíšesejců,

Nehemjáš 7:53 synové Bakbúkovi, synové Chakúfovi, synové Charchúrovi,

Nehemjáš 7:54 synové Baslítovi, synové Mechídovi, synové Charšovi,

Nehemjáš 7:55 synové Barkósovi, synové Síserovi, synové Tamachovi,

Nehemjáš 7:56 synové Nesíachovi a synové Chatífovi.

Nehemjáš 7:57 Synové služebníků Šalomounových: synové Sótajovi, synové Sóferetovi, synové Perídovi,

Nehemjáš 7:58 synové Jaalovi, synové Darkónovi, synové Gidélovi,

Nehemjáš 7:59 synové Šefatjášovi, synové Chatílovi, synové Pokereta Sebajimského a synové Amónovi.

Nehemjáš 7:60 Všech chrámových nevolníků a synů Šalomounových služebníků tři sta devadesát dva.

Nehemjáš 7:61 Tito vyšli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerúb-adónu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jejich otcovský rod a původ je z Izraele:

Nehemjáš 7:62 synů Delajášových, synů Tóbijášových a synů Nekódových šest set čtyřicet dva.

Nehemjáš 7:63 A z kněží synové Chobajášovi, synové Kósovi a synové Barzilaje, který si vzal za ženu jednu z dcer Barzilaje Gileádského a je nazýván jejich jménem.

Nehemjáš 7:64 Ti hledali svůj rodokmen v seznamu rodů, ale marně; proto byli vyloučeni z kněžství jako nezpůsobilí.

Nehemjáš 7:65 Místodržící jim zapověděl jíst ze svatých přídělů kněžských, pokud nebude ustanoven kněz pro posvátné losy urím a tumím.

Nehemjáš 7:66 Celé shromáždění dohromady čítalo čtyřicet dva tisíce tři sta šedesát duší,

Nehemjáš 7:67 mimo jejich otroky a otrokyně, jichž bylo sedm tisíc tři sta třicet sedm. Měli také dvě stě čtyřicet pět zpěváků a zpěvaček.

Nehemjáš 7:68 Velbloudů bylo čtyři sta třicet pět, oslů šest tisíc sedm set dvacet.

Nehemjáš 7:69 Z představitelů rodů někteří přispěli na dílo. Místodržící dal na chrámový poklad tisíc zlatých darejků, padesát kropenek, pět set třicet kněžských suknic.

Nehemjáš 7:70 Představitelé rodů dali na chrámový poklad pro potřeby díla dvacet tisíc zlatých darejků a dva tisíce dvě stě hřiven stříbra.

Nehemjáš 7:71 A toho, co dal ostatní lid, bylo dvacet tisíc zlatých darejků, dva tisíce hřiven stříbra a šedesát sedm kněžských suknic.

Nehemjáš 7:72 I usadili se kněží, levité, vrátní, zpěváci i někteří z lidu a chrámoví nevolníci i všechen Izrael ve svých městech. Když nastal sedmý měsíc, byli již Izraelci ve svých městech.


[INDEX] [NEHEMJÁŠ]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]