ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Numeri (čtvrtá kniha Mojžíšova) 27


Numeri 27:1 Tehdy přistoupily dcery Selofchada, syna Chefera, syna Gileáda, syna Makíra, syna Manasesa z čeledi Manasesa, syna Josefova. Jména jeho dcer byla: Machla, Nóa, Chogla, Milka a Tirsa.

Numeri 27:2 Postavily se před Mojžíše a před kněze Eleazara i před předáky a celou pospolitost ke vchodu do stanu setkávání a řekly:

Numeri 27:3 "Náš otec zemřel na poušti, ale nebyl ve skupině těch, kdo se smluvili proti Hospodinu, ve skupině Kórachově; umřel za svůj hřích a neměl syny.

Numeri 27:4 Proč má být vymazáno jméno našeho otce z jeho čeledi proto, že nemá syna? Dej nám trvalé vlastnictví mezi bratry našeho otce."

Numeri 27:5 Mojžíš tedy předložil jejich právní záležitost Hospodinu.

Numeri 27:6 Hospodin řekl Mojžíšovi:

Numeri 27:7 "Selofchadovy dcery mluví o tom oprávněně. Přiděl jim dědičně trvalé vlastnictví mezi bratry jejich otce a převeď na ně dědictví po jejich otci.

Numeri 27:8 Mluv k Izraelcům takto: Když někdo zemře a nemá syna, převedete dědictví po něm na jeho dceru.

Numeri 27:9 Jestliže nemá ani dceru, dáte dědictví po něm jeho bratrům.

Numeri 27:10 Jestliže nemá ani bratry, dáte dědictví po něm bratrům jeho otce.

Numeri 27:11 Jestliže nejsou ani bratři po jeho otci, dáte dědictví po něm jeho nejbližšímu příbuznému z jeho čeledi; ten je obdrží." To se stalo pro Izraelce právním nařízením, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi.

Numeri 27:12 Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vystup na toto pohoří Abárím a pohlédni na zemi, kterou jsem dal Izraelcům.

Numeri 27:13 Až ji uvidíš, budeš i ty připojen ke svému lidu, tak jako k němu byl připojen tvůj bratr Áron.

Numeri 27:14 Vzepřeli jste se mému rozkazu na poušti Sinu, když se pospolitost pustila se mnou do sváru, místo abyste dosvědčili před jejich zraky při těch vodách mou svatost." To jsou kádešské Vody sváru na poušti Sinu.

Numeri 27:15 Mojžíš promluvil k Hospodinu:

Numeri 27:16 "Nechť Hospodin, Bůh duchů všech tvorů, ustanoví nad pospolitostí muže,

Numeri 27:17 který by před nimi vycházel a vcházel a který by je vyváděl a přiváděl, aby Hospodinova pospolitost nebyla jako ovce bez pastýře."

Numeri 27:18 I řekl Hospodin Mojžíšovi: "Vezmi k sobě Jozua, syna Núnova, muže, v němž je duch, a vlož na něho ruku.

Numeri 27:19 Postavíš ho před kněze Eleazara i před celou pospolitost a dáš mu před jejich zraky pověření.

Numeri 27:20 Předáš mu díl své velebnosti, aby ho celá pospolitost synů izraelských poslouchala.

Numeri 27:21 Bude se stavět před kněze Eleazara a ten se bude pro něho Hospodina vyptávat na rozhodnutí pomocí urímu. Na jeho rozkaz budou vycházet a na jeho rozkaz budou vcházet, on a s ním všichni Izraelci, tedy celá pospolitost."

Numeri 27:22 Mojžíš učinil, co mu Hospodin přikázal. Vzal Jozua a postavil ho před kněze Eleazara i před celou pospolitost,

Numeri 27:23 vložil na něho ruce a dal mu pověření, jak o tom mluvil Hospodin skrze Mojžíše.


[INDEX] [NUMERI]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]