Novoroční verše pro rok 2018:


SBOR
"Davidův. Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou."
Žalmy 37:1-2


Skupinka Horní Slavkov
"Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky."
Přísloví 3:5-6


Skupinka Krajková
"Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Cesta svévolníků je však jako soumrak, nevědí, o co klopýtnou."
Přísloví 4:18-19


Skupinka maminek
"Ti, kdo v domě Hospodinově jsou zasazeni, kdo rostou v nádvořích našeho Boha, ještě v šedinách ponesou plody, zůstanou statní a svěží, aby hlásali, že Hospodin je přímý, skála má, a podlosti v něm není!"
Žalmy 92:14-16


Malá besídka
"Hospodinova sláva potrvá věčně! Hospodin se bude radovat ze svého díla."
Žalmy 104:31


Velká besídka
"Ale vy, milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře, modlete se v Duchu svatém, uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu."
list Judův 20-21


Dorost
"Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu."
Izajáš 43:25


Mládež
"Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu."
2. Janův 8


Zpěváci a hudebníci
"Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu."
Izajáš 49:15


Staršovstvo
"Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání."
2. Petrův 3:9


Modlitebníci
"Kdybychom na jméno svého Boha zapomněli, k bohu cizímu své ruce rozepjali, což by to Bůh neodhalil? Zná přece tajnosti srdce."
Žalmy 44:21-22


Awana
"Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově."
Žalmy 145:18


Teen Challenge
"Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?"
Římanům 8:31


Kurzy Alfa a "Dílna mého života"
"O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha: až navěky je Bůh činí pevným."
Žalmy 48:9