Novoroční verše pro rok 2019:

SBOR
„Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.“
1. Janův 4:12

Skupinka Horní Slavkov
"Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“
Exodus 20:3

Skupinka Krajková
"I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.“
Jakubův 5:8

Skupinka Základů křesťanství
"Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.“
Efezským 4:22-24

Putovní biblické hodiny
„Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“
Jan 8:36

Staršovstvo
„Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce.“
Jan 15:5

Malá besídka
"Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.“
Jan 12:46

Velká besídka
„A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu.“
1. Janův 5:11

Dorost
„Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.“
1. Janův 4:15

Mládež
„Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost."
Exodus 33:13

Skupinka maminek
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“
Matouš 16:24

Modlitebníci
„Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu.“
2. Janův 1:8

Teen Challenge
"Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.“
Jan 6:68

Zpěváci a hudebníci
„Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi.“
Matouš 7:12