Novoroční verše pro rok 2020:

SBOR
„Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven“
Jan 6:37

Skupinka Horní Slavkov
"Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.“
Žalmy 91:9-10

Skupinka Krajková
"Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova!“
Žalmy 20:2

Skupinka Chodov
"Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu."
Jan 3:21

Skupinka Cheb
"Nepokoušejte Hospodina, svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Masse.“
5. Mojžíšova 6:16-19

Putovní biblické hodiny
„Když Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení."
5. Izaiáš 66:13

Staršovstvo
„Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.“
Žalmy 25:4

Malá besídka
"Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“
Jan 6:40

Velká besídka
„Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno.“
Židům 10:36

Dorost
„Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.“
Jan 12:26

Mládež
„Proto poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi; žádný jiný není.“
5. Mojžíšova 4:39

Modlitebníci
„Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.“
5. Mojžíšova 6:4-5

Zpěváci a hudebníci
„V Boha, jehož slovo chválím, v Hospodina, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat člověk?“
Žalmy 56:11-12