• 26. 1. 2020

Zprávy a pozvánky

 • Sborové skupinky

  14. 9. 2013

  POKRAČOVÁNÍ MATERIÁLŮ PRO SKUPINKY V LEDNU 2014

  Sborovými skupinkami chceme podpořit a povzbudit touhu po studiu Písma a budování vzájemných vztahů ve sboru.

  Židům 4:12 Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.

  Věříme v moc Božího slova, a že společné užívání tohoto nástroje povede k tomu, abychom byli více podobni našemu Spasiteli, Pánu Ježíši Kristu.

  Matouš 18:20  Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.”

  Věříme v moc společenství, které nás vzájemně spojuje s Kristem v jedno tělo a povzbuzuje nás k plnému následování Krista.

  Sborové skupinky jsou určeny všem, kteří navštěvují náš sbor a mají zájem o setkávání se nad Božím slovem v užším kruhu přátel. Přehled stávajících skupinek a kontakt na jejich vedoucí najdete zde na sborové nástěnce. Chcete-li skupinku navštěvovat, můžete kontaktovat vedoucí skupinek, nebo také koordinátora sborových skupinek, bratra Jakuba Mrázka, tel.: 776 580 157, email: skupinky.cbostrava@gmail.com . Na tento email nám můžete také poslat Vaše podněty, nápady či tipy na zlepšení služby sborových skupinek.

  Veškeré materiály k programu sborových skupinek, včetně nahrávek kázání, jsou k dispozici ke stažení na www.cb.cz/ostrava/skupinky .

 • U studny

  8. 9. 2013

  Ježíš je vždy hlavní postavou. Stále volá: „Pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi, a já vám dám odpočinutí.“ Po dvou tisících letech stojíme my, kdo jsme u něho vírou složili své hříchy a pod jeho křížem přijali jejich odpuštění, dnes na jeho místě a lidi také voláme. Ne k sobě, ale k němu: „Na místě Kristově, smiřte se s Bohem.“ Nejenom že na jeho místě stojíme, ale máme být jako on. Svým charakterem, láskou, jednáním.

  1. text k přečtení:

  Jan 4,1-42 Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, jak on získává a křtí více učedníků než Jan – ač Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci – 3 opustil Judsko a odešel opět do Galileje. Musel však projít Samařskem. Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému syny Josefovi; tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: “Dej mi pít!” – Jeho učedníci odešli před tím do města, aby nakoupili něco k jídlu. – Samařská žena mu odpoví: “Jak ty jako Žid, můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?” Židé se totiž se Samařany nestýkají.0 Ježíš jí odpověděl: “Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala pít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.” Žena mu řekla: “Pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda.” 13 Ježíš jí odpověděl: “Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.” Ta žena mu řekla: “Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu.” Ježíš jí řekl: “Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!” Žena mu řekla: “Nemám muže.” Nato jí řekl Ježíš: “Správně jsi odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu.” Žena mu řekla: “Pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!” Ježíš jí odpoví: “Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.” Žena mu řekla: “Vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.” Ježíš jí řekl: “Já jsem to – ten, který k tobě mluví.” Vtom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl `nač se ptáš´ nebo `proč s ní mluvíš?´ Žena tam nechala svůj džbán a odešla do města a řekla lidem: “Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko co jsem dělala. Není to snad Mesiáš?” Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezi tím ho prosili jeho učedníci: “Mistře, pojez něco!” 32 On jim řekl: “Já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte.” Učedníci si mezi sebou říkali: “Přinesl mu snad někdo něco k jídlu?” Ježíš jim řekl: “Můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne, a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. 37 Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete.” Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila: “Všecko mi řekl, co jsem dělala.” Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali: “Teď už věříme ne proto, cos nám o něm řekla; sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu Spasitel světa.” Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje. (Pokračování textu…)

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – ZÁŘÍ 2013

  5. 9. 2013

  KLUB_SENIORU_09_2013

  18. 9. setkání v kavárně – Opět začínáme po prázdninách

  25. 9. Prezentace služeb pro zdravotně postižené v MS kraji – Mgr.Jana Martínková

  30. 9. – 2. 10. Hotel KAM – ozdravný pobyt – Malenovice

   

   

  letáček – klub senioru ZÁŘÍ 2013

   

  Začátky vždy v 15.00 hod. Kavárna otevřena od 13.30 do 15.00 hod.

 • Fotografie – 24. 08. 2013 – Svatba Honza a Ashley

  27. 8. 2013

  24. 08. 2013 – Svatba Honza a Ashley

 • Plán služeb na září 2013

  24. 8. 2013

  Plán služeb 09_2013

 • Poklad v hliněné nádobě

  22. 8. 2013

  Jsou slova, která znějí člověku přímo kouzelně. Jsou slova, která dovedou vybičovat lidskou touhu i lidskou aktivitu. Jedním z takových slov je poklad. Lidé odedávna toužili po pokladech. Někteří protože měli nedostatek, jiní z pocitu nespokojenosti. Poklad by jim pomohl, aby se splnila jejich přání. Slýchávali jsme o zlatokopech na Aljašce. Byli jako posedlí touhou po zlatu, říkalo se, že mají zlatou horečku. Dodnes se lidé potápějí, aby objevili poklady potopených lodí. V česku jsou hledači pokladu, který prý kdesi zakopali nacisté v době, kdy se chýlila ke konci 2 svět. válka. I děti hrají rády hru “hledání pokladu”.

   2 Korintským 4,5-11 Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána, a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl `ze tmy ať zazáří světlo´, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích; jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven.  Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. (Pokračování textu…)

 • Fotografie – 04. 08. 2013 – Monika Boráková – příjetí nové členky

  6. 8. 2013

  04. 08. 2013 – Monika Boráková – příjetí nové členky

 • Fotografie – 03. 08. 2013 – svatba Magdy a Davida Klamkovi

  6. 8. 2013

  03. 08. 2013 – svatba Magdy a Davida Klamkových

 • Svatba Krista a Přemek – 10. 8. 2013 v 11:00 hod.

  6. 8. 2013

  Oznameni_Krista_Premek

 • Fotografie – 22. – 24. 06. 2013 – pobyt rodin Bílá holubice 2013

  27. 7. 2013

  22. – 24. 06. 2013 – pobyt rodin Bílá holubice 2013

 • Fotografie – 02. 06. 2013 – křest Jana Bukáčka a Lenky Mesárošové

  27. 7. 2013

  02. 06. 2013 – křest Jana Bukáčka a Lenky Mesárošové

 • Svatba Ashley a Honza – 24. 8. 2013 v 16:00

  27. 7. 2013

  Oznameni_Ashley_HonzaOznameni_Ashley_Honza

 • Svatba Magda a David – 3.8.2013 v 11:00

  27. 7. 2013

  oznameni_Magda_David

 • ŽALM 150

  22. 7. 2013

  Žalmy 150,1-6  Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou mocí, chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost! Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou, chvalte ho bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho zvučnými cymbály, chvalte ho cymbály dunivými! Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.

  Protože jsme na půdě křesťanského sboru, a děláme to tak v každém setkání, rád bych úvodem přečetl něco z bible – bude to Žalm 150. v ekumenickém překladu.

  K přečtenému Žalmu mi dovolte několik stručných poznámek. (Pokračování textu…)

 • Dva vlci – Slovíčko pro děti

  3. 7. 2013

  Jeden večer vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.

  Řekl mu, „Synku, ta bitva v každém z nás je jako bitva mezi dvěma vlky.“

  Jeden je špatný. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist, sebelítost, falešnost, namyšlenost a ego.

  Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra“.

  Vnuk o tom přemýšlel a po minutě se zeptal,

  „A který vlk vyhraje?“

  Děti, co byste řekli děti vy? Který vlk vyhraje?

  – „Starý Indián odpověděl: „Ten kterého krmíš.“ (Pokračování textu…)