• Sjednoceni v modlitbě
  25. 3. 2020 ve 12:00 - DNES

Zprávy a pozvánky

 • Fotografie – 22. 09. 2013 – Nicole Valešová

  26. 11. 2013

  22. 09. 2013 – Nicole Valešová

 • Fotografie – 14. 04. 2013 – besídky

  26. 11. 2013

  14. 04. 2013 – besídky

 • Modlitba starce

  22. 11. 2013

  Žalmy 71,1-9  Utíkám se k tobě, Hospodine, kéž nikdy nejsem zahanben! Pro svou spravedlnost mě vysvoboď, pomoz mi vyváznout, skloň ke mně své ucho, buď mou spásou. Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít, moje pevná tvrz! Bože můj, pomoz mi vyváznout z moci svévolníka, z rukou bídáka a násilníka. Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám. Na tebe jsem odkázán už ze života matky, oddělil sis mě v matčině nitru, chvalozpěv můj o tobě bude znít stále. Za zázrak mě mnozí měli, tys byl moje mocné útočiště. Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji. Nezamítej mě v čas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil.

  Je to krásný žalm, modlitba člověka, který důvěřuje Pánu Bohu. Někteří vykládači jej považují za modlitbu starce. Ozývá se tam prosba: „Nezamítej mne v čas stáří, neopouštěj mě, když pozbývám sil.“ V. 9.

  Důvěra v Pána Boha ovšem není něco, co starý a nemocný člověk získává nějak samozřejmě. Ta se buduje po celý život. A proto žalmista vyznává: „…v Tebe od mládí doufám. Na tebe jsem odkázán už ze života matky, oddělil sis mě v matčině nitru…“ V. 5,6 S mateřským mlékem sál žalmista svou důvěru v Boha. Možná, že i v jeho životě byly různá selhání, hříchy mládí, ale i pošetilosti člověka v plné síle života. Ale on vždy znovu nalézal u Boha odpuštění i pomoc a záchranu. Něco o tom snad naznačuje tou zmínkou, že jej mnozí měli za zázrak. Totiž to, že i on zůstal věrný Pánu Bohu.    (Pokračování textu…)

 • Sborový den se společným obědem

  10. 11. 2013

  V neděli 17.11.2013 od 9:30 proběhne Sborový den se společným obědem.

  sborovyden2013

  Na tento sborový oběd můžete přinést cokoliv co chcete. Vašim fantaziím se meze nekladou. Přineste vaše oblíbené jídlo, to co se dá lehce znovu sehřát a servírovat (cca 5-6 porcí). Pokud máte i servírovací mísu nebo tác, tak již přineste jídlo v tom. Pokud chtete, tak můžete obojí – i hlavní jídlo a buchtu, nebo jenom jedno z toho.

 • Vyvýšení hada na poušti

  8. 11. 2013

  Jan 3,14   „Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“

  2Kor 5,21  „Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.“

  Vydat se za Kristem znamená vydat se na cestu následování – v činech. Proto Nikodém přišel za Ježíšem. Byl svědkem Ježíšových zázraků, viděl víru jeho učedníků, jejich oddanost svému mistru. Také chtěl žít v souladu slov a činů. Ježíš nikdy nebyl přistižen, že by nedělal to, co sám učil. „Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského“ (Mt 5,20) Nikodém si toho byl dobře vědom. Ježíšovo slovo bylo zákoníkům jako hozená rukavice.

  Farizeové a zákoníci byli v krizi. V krizi byl celý zákon. Nezvládali už dodržovat všechna Mojžíšovská nařízení. Doba je proměnlivá. Vývoj jde kupředu. Časy se mění. Časy se měnily už tehdy. Chrám ještě stál, ale už to dávno nebylo to, co za Šalomouna. Už o tom někteří pochybovali, je-li to skutečně místo, kde se člověk setkává s Bohem. Ježíš to nabourával. Říkal, že Boha nemůžeme ctít jenom na jednom místě.

  „Čiňte všechno, cokoli vám nařídí, ale jejich životem se neřiďte.“ Věru těžký požadavek. (Pokračování textu…)

 • IMPULSY

  3. 11. 2013

  IMPULSY
  Večerní bohoslužba, 16.11. od 18:00.
  Téma: Kdo píše scénář? Promluví Michael Novotný, Stacy Anderson a Jiří Valeš.

  impulsy

 • Fishnet Thanksgiving

  3. 11. 2013

  Celodenní program plný her, znalostních kvízů, příležitostí popovídání s rodilými mluvčími, tradicí ke dni díkůvzdání, aktivit venku i vevnitř.
  Cena při přihlášení 200 Kč, později 250 Kč. Bližší info: 596 964 606, 774 446 610, sdruzeni@fishnetsro.cz .

  Fishnet_thanksgiving

 • OSTRAVA ZPÍVA GOSPEL – PŘIJĎ TAKY !!!

  3. 11. 2013

  Ostrava_zpiva_gospel

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – LISTOPAD 2013

  2. 11. 2013

  KLUB_SENIORU_11_2013

  6. 11. Pomoc s mobily – služby s operátory – p.Michal Leszynski

  13. 11. Turecko – MUDr.Bohumír Blažek

  20. 11. Španělsko – zážitky z pěší evropské trasy E3 – Ing.Rastislav Škuta

  27. 11. Senior slevenka – Pan Ivan Sekanina

   

  letáček – klub senioru LISTOPAD 2013

  Začátky vždy v 15.00 hod. Kavárna otevřena od 13.30 do 15.00 hod.

 • Plán služeb na listopad 2013

  24. 10. 2013

  Plán služeb 11_2013

 • Umývání nohou učedníkům

  8. 10. 2013

  1. Úvod – Rehabilitační ústav

  Jako mladý, svobodný muž jsem pracoval osm let v Rehabilitačním ústavu Hrabyně u Opavy. Byly to desítky, možná stovky lidí, kterým jsem umýval nejen nohy, ale i zadky, předky, i hlavu, celé jsem je koupal. Byli tam umístěni po úrazu páteře, po operaci, ochrnutí vozíčkáři, nemohoucí, ležáci, měli dekubity – proleženiny. Leč nešel jsem tam jenom proto, abych někoho koupal. Šel jsem tam proto, abych lidem zvěstoval Krista. Ne vždy se mi to dařilo.

  Vzpomínám na jednu starší stydlivou paní. Měl jsem službu, ale jiná sestřička ji vykoupala místo mě. Protože paní se styděla, když jsem ji umýval. To je také někdy ponižující. (Umýval jsem doma na posteli také svého tatínka, když už nemohl skoro mluvit, nemohl se hýbat a ležel zcela bezvládný; bylo to jen několik dní před jeho smrtí.)

  Jan 13,1-22  Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: “Pane, ty mi chceš mýt nohy?” Ježíš odpověděl: “Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.” Petr mu řekl: “Nikdy mi nebudeš mýt nohy!” Ježíš odpověděl: “Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl.” Řekl mu Šimon Petr: “Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!”  Ježíš mu řekl: “Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni.” Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy, oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: “Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo Písma: `Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu.´ Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to. Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal. Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil: “Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí.” Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví. (Pokračování textu…)

 • Modlitby za Ostravu

  7. 10. 2013

  Srdečně zveme v neděli 13.10.2013 v 18 hod. na
  20. ekumenický večer modliteb
  MODLITBY ZA OSTRAVU.

  modlitbyzaOstravu20

 • Plán služeb na říjen 2013

  26. 9. 2013

  Plán služeb 10_2013

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – ŘÍJEN 2013

  25. 9. 2013

  KLUB_SENIORU_10_2013 

  30. 9. – 2. 10. Hotel KAM – ozdravný pobyt – Malenovice

  9. 10. Filmové odpoledne – Dýka a kříž

  16. 10. Slovanská epopej – A.Mucha – Milena Slavíková

  23. 10. Návštěva z Jižního Súdánu – Biskup Bernárd

  30. 10. Stárnutí mozku – PhDr. M.Tichopádová

   

  letáček – klub senioru ŘÍJEN 2013

  Začátky vždy v 15.00 hod. Kavárna otevřena od 13.30 do 15.00 hod.

 • Kurz pro pracovníky s dětmi

  24. 9. 2013

  Zveme na Kurz pro pracovníky s dětmi v termínu 8. – 9. 11 .2013 v modlitebně CB Ostrava. Kurz pořádá Dětský odbor RCB a je určen pro pracovníky v besídkách, dětských klubech, Awaně, dorostu …  Začátek v pátek od 17h, konec v sobotu b 18h. Kurzovné 500 Kč na účastníka. Přihlášky nejpozději do 20.10. u br. Jakuba Mrázka, 776 580 157, jakub.mrazek@seznam.cz .