Zprávy a pozvánky

 • „Konflikt v Gaze očima příhraničního města Sderotu“

  11. 3. 2009

  V sobotu 14. března jsme zváni na přednášku

   „Konflikt v Gaze očima příhraničního města Sderotu“.

  Přednáška se koná v naší modlitebně od 15:00, přednášet bude Ing. Karel Sedláček, ředitel české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém.

 • Peníze, štědrost a dávání

  8. 3. 2009

  V dnešním kázání bych rád navázal na to, co jsme slyšeli minulou neděli od bratra kazatele. Bratr kazatel mluvil o našem postoji k majetku a zdůrazňoval, že potřebujeme vidět svůj majetek ve správné perspektivě. Boháč, který si myslel, že jeho život je zabezpečený velkou úrodou na mnoho let dopředu, byl samotným Bohem prohlášen za blázna. Ještě stejné noci, kdy říkal své duši: „teď máš velké zásoby, klidně si žij, jez a pij, buď veselé mysli!”, Bůh řekl: „Ještě této noci si vyžádají tvou duši”. Ježíš toto podobenství končí slovy: „ Tak je to s každým, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.” Být bohatý před Bohem je to nejdůležitější bohatství, které člověk může kdy nashromáždit. Druhá věc, které si zde musíme všimnout se týka vlastnictví. Nejen majetek, ale ani vlastní duše nepatří tomu, kdo ji má a není schopen ji mít ve své moci. Jednoho dne budeme předkládat účty ze svého života a o tom dni nerozhodujeme my. Náš život tady na Zemi se rovná času, který nám Pán vyměřil. A ten čas běží a na nás záleží, jak ho dokážeme investovat, jak dokážeme zbohatnout před Bohem. Žalm 24 říká: Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.  Všechno, co je stvořeno, je stvořeno Bohem a patří jemu. Náš život je mince, se kterou podnikáme tak, aby vynesla co největší zisk. Toto je pohled, který nám umožní udržovat věci ve správné perspektivě. V této perspektivě chci dnes pokračovat. (Pokračování textu…)

 • Program Klubu seniorů – BŘEZEN 2009

  2. 3. 2009

  4.3. Poplatky ve zdravotnictví – MUDr.Fojtíková

  11.3. Konopná kosmetika

  18.3. Sardinie – p. Zatloukal

  25.3. Filmové odpoledne – Přednosta stanice

  letáček – klub senioru BŘEZEN 2009

  Více na www.cb.cz/ostrava/elim .

 • Večer chval v Odrách

  24. 2. 2009

  V sobotu 28. 2. proběhne od 17:00 ve sborovém domě ČCE v Odrách

  „Večer chval”,

  pod vedením hudební skupiny Bethesda.

  Všichni jsou zváni.

 • Cena za naše spasení

  22. 2. 2009

  1. list Petrův 1, 17-25
  17Jestliže ‘vzýváte jako Otce’ toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. 18Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, 19nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny 20byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli vám na konci časů. 21Skrze něho věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. 22Když jste nyní přijali pravdu a tak očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, z upřímného srdce vytrvale se navzájem milujte. 23Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. 24Neboť ‘všichni lidé jako tráva a všechna jejich krása jako květ trávy. Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky’ – 25to je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu.

   Všechno má svoji cenu. Když jdeme nakupovat, zvažujeme co má pro nás jakou cenu a podle toho se rozhodujeme. Jsou věci, které chceme nebo potřebujeme a jsme ochotni za ně zaplatit jejich cenu. Mohlo by se zdát, že cenu určuje prodávající. Ve skutečnosti to je kupující, ten, kdo platí, ten určuje cenu. Všechno má svoji cenu, nejen zboží. Například, tím, kolik času jsme ochotni někomu věnovat ukazujeme, jakou má pro nás cenu. Co jsme ochotni pro někoho obětovat ukazuje, jakou má pro nás cenu. (příklad Abraham a Izák – Abaraham byl ochoten dát bohu to nejdražší; ) (Pokračování textu…)

 • Plán služeb na BŘEZEN 2009

  22. 2. 2009

  Plán služeb na BŘEZEN 2009.

 • Svatba 21. 02. – Míla Wojkowská a Radim Bartošek

  19. 2. 2009

  V sobotu 21. 2. od 11:00 vstoupí do manželství – Míla Wojkowská a Radim Bartošek.

 • Recitál Mirka Navrátila – 14. 02.

  11. 2. 2009

  14. 02. recitál bratra Mirka Navrátila od 17 hod. v Libresu.
  Vlastní tvorba, zhudebněné žalmy

 • Křest ponořením – 14. 02. 2009

  11. 2. 2009

  V sobotu 14.února v 10 hod. se bude konat křest ponořením v bazénu hotelu Atom.
  Křtěnci: Martina Javorková, Valerie Lapiszová a Markéta Čiklová.

 • Mocné jméno Ježíše Krista – Skutky 3

  8. 2. 2009

   Kniha Skutků má zvláštní postavení v Novém zákoně. Jmenuje se Skutky apoštolů, ale není  předně o apoštolech a tím méně o  jejich skutcích. Výstižnější název by byl název jednoho komentáře k této knize, která se jmenuje Zápas mladé církve. Kniha skutků je svědectvím o Božím jednání skrze rodící se církev ve světě, který ji obklopoval. Hlavním záměrem je ukázat, že církev nebojuje proti existenci Římské říše, dnes bychom řekli, že není illegální odbojovou organizací, ale je Bohem ustanoveným společenstvím, překonávajícím všechny kulturní, rasové a sociální překážky. Vznikla na základě intervence nikoliv podzemní, ale nadzemské. Tento nadpřirozený původ církve je od počátku její historie dotvrzován mimořádnými událostmi a mocnými činy. Uzdravení chromého je jedním z nich. (Pokračování textu…)

 • Setkání pracovníků

  7. 2. 2009

  Dne 7. února 2009 proběhlo v našem sboru setkání pracovníků besídek, dorostu, mládeže a rodičů dětí. Hlavní téma bylo Kdy a jak vést děti k znovuzrození a na toto zajímavé téma přednášel Petr Unucka. Pár fotek z tohoto setkání můžete zhlédnout zde. (Pokračování textu…)

 • TĚŽIŠTĚ TVÉHO ŽIVOTA

  1. 2. 2009

  Už jako malého kluka mne fascinovala v žalmech jedna věta.

  Žalmy 15:5  … Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí.

  Tato věta, zdálo se mi, v sobě skrývá cestu, jak získat v životě pevnost, stabilitu, vyrovnanost… tak abych se nezhroutil, když přijdou těžkosti, zkoušky, možná nástrahy a pasti,….? Asi každý po něčem takové touží, být pevný, nenechat se hned tak něčím rozhodit, umět překonávat krize,…

  Zkusme se porozhlédnout kolem sebe, jestli se něco o stabilitě můžeme naučit pozorováním svého okolí:

  Tak třeba naše kazatelna. Ta je určitě dostatečně pevná a stabilní, ta se jen tak nezhroutí.
  I kdybychom se my všichni rozhodli, že ji odsuneme někam bokem, povalíme ze schodů dolů. Nebo s ní jakkoli pohneme, neuspějeme.

  (Pokračování textu…)

 • Plán služeb na ÚNOR 2009

  1. 2. 2009

  Plán služeb na ÚNOR 2009.

 • Moc slova

  25. 1. 2009

  1. list Petrův 3, 8-17 8Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní, 9neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 10‘Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, 11odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj. 12Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.’ 13Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? 14Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‘Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá 15a Pán, Kristus, budiž svatý’ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, 16ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. 17Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.

   Apoštol Petr mluví k bratrům a sestrám, kteří procházeli pronásledováním. Ve svém listě je ujišťuje, že utrpení a pronásledování, kterému čelí, není důkazem nesprávné víry, ale naopak, potvrzením víry. Kristus, kterého Petr zvěstoval, není nějaká abstraktní bytost. Naopak, je vzkříšený a živý.

  (Pokračování textu…)

 • ProChrist2009

  19. 1. 2009

  30. 03. – 06. 04. 2009 se připravuje evangelizace ProChrist s německým evangelistou Ulrichem Parzanym.  Shromáždění budou přenášena satelitem z Německa do 14-ti zemí a více než 1000 míst.
  Více informací na www.prochrist.cz .