Úvod

POBOČKA DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 3

STACIONÁŘ PRO DĚTI S KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM


Autismus nabízí šanci koukat s úžasem
a otevřenýma očima na svět,
který bychom jinak míjeli.

Dr. Colin Zimbleman, Ph.D.

 

je od roku 1990 součástí SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 3.

Poslání organizace

 • jsme nezisková organizace, poskytující denní odbornou péči lidem s postižením autistického spektra,
  s mentálním, smyslovým nebo kombinovaným postižením
 • usilujeme o co největší spolupráci s rodinou
 • vycházíme vstříc individuálním potřebám každého klienta
  (např. doprovod klientů ze škol do našeho zařízení /v rámci možností/,
  asistence při převlékání při příchodu a odchodu klienta v zařízení, apod.)

Cíle organizace

 • s pomocí klientů vytvářet přátelské a podnětné prostředí rodinného typu
 • umožnit klientům kontakt s vrstevníky a začlenění v malém kolektivu (maximálně 8 osob)
 • všestranný rozvoj klientů dle jejich individuálních plánů: rozvíjení a udržování
  osvojených rozumových schopností (upevňování dosaženého vzdělání), motorických,
  komunikačních a sociálních dovedností, podporovat klienty v činnostech, které jim
  umožní stát se užitečným
 • podporovat a vést klienty k soběstačnosti (pomoc při stolování, drobném úklidu, apod.)
  a vytvářet podmínky pro smysluplné trávení volného času
 • podporovat samostatné rozhodování klientů a vést je k tomu, aby dokázali vyjadřovat svá
  přání a potřeby
 • umožnit klientům využívat běžné zdroje společnosti v rámci jejich schopností
  a dovedností (využití MHD, pošta, nákupy, výlety, oběd v restauraci apod.)
  a vést je k osvojení a upevnění přiměřeného vhodného chování na veřejnosti
 • včleňování klientů do společnosti prostřednictvím kulturních akcí
 • vzájemná spolupráce s rodinou při tvorbě individuálních plánů a následné konzultace
 • snížit psychickou a fyzickou zátěž zákonných zástupců/opatrovníků klientů

Cílová skupina klientů a kapacita organizace

Věková kategorie klientů:

 • děti předškolního věku (1 - 6 let)
 • mladší děti (7 –10 let)
 • starší děti (11 – 15 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)

Celková kapacita zařízení je maximálně 15 klientů.

Rozsah poskytované služby:

 • Pondělí až pátek od 8.00 do 18.00
 • Možnost pobytu ve stacionáři je individuální podle přání klientů (1x-5x týdně)
  a podle volné kapacity zařízení

Službu poskytujeme:

 • osobám s kombinovaným postižením
 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s tělesným postižením
 • osobám se sluchovým postižením
 • osobám se zdravotním postižením

Službu neposkytujeme:

 • osobě žádající o jiný druh sociální služby než poskytujeme
 • není-li dostatečná kapacita k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců
  před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností
  vyplývajících ze smlouvy

Základní principy poskytování služby

Základní činnosti a úkony

Dokumenty

Úhrada sociální služby

Základní informace

 

CHCETE-LI KRÁČET PO VODÁCH,

MUSÍTE VYSTOUPIT Z LODI.

John Ortberg

Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk.
První z nich je být uznán a milován takový, jaký je.

sestra Michele Pascale Duriezová

Měřítkem poslání není krása jeho myšlenky.
Jeho správnost prokážou činy.

Peter F. Drucker

Povinnost nás uschopňuje dělat různé věci dobře,
ale láska nám dává schopnost dělat je skvěle.

Zig Ziglar

Objeví-li se na světě skrze člověka trochu více lásky a dobroty,
trochu více světla a pravdy, měl život smysl.

A. Delp

Je důležité žít celý život pozorně a bděle,
protože nikdy nevíme, zda to, co s velkou přípravou
a soustředěnosti chceme podat jako kdovíco velkého,
není mnohem bezvýznamnější než nějaká nenápadná poznámka či gesto.

PhDr. Jaroslav Šturma


 


Aktuálně

Nemilujme pouhým slovem,
ale opravdovým činem.

Bible

PŘEJEME VÁM JASNÝ SMĚR
A PEVNÝ KROK NA CESTĚ ROKEM 2018!

 

PRACUJEME NA NOVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.
Těšíme se
a prosíme o trpělivost!
Děkujeme!

 

NAŠE AKTIVITY
ale pokračují
i v novém roce. SLEDOVAT je prozatím můžete

Z D E

 

 

 


Naše perličky

Vykouzlete s námi úsměv Z D E

 

 


SEDMÉ
STACÍKOVSKÉ
NAROZENINY

Čtěte Z D E

 

Stacík je jako krmítko.
Rádi se
do něho vracíme
a je nám
v něm hezky.

 

25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ NAŠEHO STACIONÁŘE

O DIAKONICKÉ SLUŽBĚ (nejen) STACÍKU a o těch,
kteří nesou Krista...
Čtěte
Z D E


NA VIDEO, zachycující různé okamžiky ve stacionáři,
SE MŮŽETE PODÍVAT Z D E

SOLI DEO GLORIA!

 

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZPĚT najdete

Z D E

Historie není pohled,
nýbrž zodpovědnost.

Jan Patočka

 

Když je srdce ve stacíku doma…

 

 


ČTĚTE S NÁMI

 


NAPSALI O NÁS...

 

 

 


F A C E B O O K

 

Leták registrovaných a neregistrovaných služeb

 

Slovník sociálního zabezpečení

Slovník sociálního zabezpečení v pdf

 

Příručka pro osoby se zdravotním postižením

 

KLÍČ
PRO KOMUNIKACI
S OSOBOU
S AUTISMEM

Najdete Z D E

Kratší verzi komunikace najdete Z D E

Desatero komunikace
s lidmi s poruchou autistického spektra najdete
Z D E

 

STŘÍPKY MOUDRA

 

 

SLOVO Z BIBLE
PRO ROK 2018 najdete
Z D E

 

 

 

 © Církev bratrská Praha 3
  online: 1