ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Marek 2


Marek 2:1 Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma.

Marek 2:2 Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí. A mluvil k nim.

Marek 2:3 Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli.

Marek 2:4 Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel.

Marek 2:5 Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Synu, odpouštějí se ti hříchy."

Marek 2:6 Seděli tam někteří ze zákoníků a v duchu uvažovali:

Marek 2:7 "Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?"

Marek 2:8 Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: "Jak to, že tak uvažujete?

Marek 2:9 Je snadnější říci ochrnutému: `Odpouštějí se ti hříchy,´ anebo říci: `Vstaň, vezmi své lože a choď?´

Marek 2:10 Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - řekne ochrnutému:

Marek 2:11 "Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!"

Marek 2:12 On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: "Něco takového jsme ještě nikdy neviděli."

Marek 2:13 Vyšel opět k moři. Všechen lid k němu přicházel a on je učil.

Marek 2:14 A když šel dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: "Pojď za mnou." On vstal a šel za ním.

Marek 2:15 Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků; bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kteří ho následovali.

Marek 2:16 Když zákoníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům: "Jak to, že jí s celníky a hříšníky?"

Marek 2:17 Ježíš to uslyšel a řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky."

Marek 2:18 Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali se: "Jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?"

Marek 2:19 Ježíš jim řekl: "Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit.

Marek 2:20 Přijdou však dny, kdy od nich ženich bude vzat; potom, v ten den, se budou postit.

Marek 2:21 Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší.

Marek 2:22 A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy a měchy i víno přijdou nazmar. Nové víno do nových měchů!"

Marek 2:23 Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů.

Marek 2:24 Farizeové mu řekli: "Jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí!"

Marek 2:25 Odpověděl jim: "Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním?

Marek 2:26 Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli?"

Marek 2:27 A řekl jim: "Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.

Marek 2:28 Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou."


[INDEX] [MAREK]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]