• Podobenství o „perle“

  Mt 13,45-46 : „Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“

  Při setkání zástupců sborů CB našeho seniorátu se host, kazatel ze Švédska zeptal: Jak tomu rozumíte vy? Jako možný výklad je, že  obchodníkem je zde Bůh a perlou člověk:

  L 9,25:  Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Boží Slovo porovnává na „vahách“ cenu člověka a cenu stvoření. Z tohoto textu vyrozumíváme, že jeden člověk má pro Pána Boha větší cenu, váhu, než celý svět, celé ostatní stvoření.

  A tak se chci s vámi podělit o další myšlenky, ke kterým mě inspiroval pro mě nový pohled – „na člověka jako na toho, kdo je v podobenství tou perlou..“

   Protože jsme stvořeni k Božímu obrazu, máme vzácnou hodnotu.  Nejsme si této své hodnoty vědomi, jsme hříchem zašpiněni a někde se ztraceni povalujeme v prachu. Obchodník, ten prodává vše, co má. Aby perlu získal. To vše, co obchodník má, není pro Boha jen to, co vlastní, ale – co  nade vše  miluje. A tím je  jeho Syn – Ježíš Kristus. A Bůh Otec život svého Syna vydává za nás. Aby nás získal, vykoupil. A tak třeba ve věznici těm našim Romům říkám, že právě oni jsou takové černé perly, které mají pro Boha nesmírnou hodnotu a on že je vy-koupil.

  Když toto vírou přijímají, a nechají se ve víře v moc krve Ježíše Krista očistit, mnozí se pak opravdu zatřpytí a i nadále se pak blyští, jako nová stvoření v Kristu.

  Bůh se stále dívá na člověka jako na toho, koho stvořil ke svému obrazu a v kom stále ten svůj obraz vidí. Ty potřebuješ věřit, že i když jsi zhřešil, Bůh v tobě svůj obraz stále vidí… Kdybych neviděl ve vězních Boží obraz, sotva bych jim mohl říkat, že je Bůh miluje.

  Bůh je svatý a stvořil mě ke svému obrazu.. Věřím, že i když je v člověku Boží obraz skryt, porušen, i u věřících, Bůh jej v nás stále vidí. Jakkoli jsem hříchem pokřiven, vložil do mě svůj obraz.. Vložil do člověka schopnost milovat i  potřebu být milován. Potřebuji vidět svoji cenu v Božích očích. Napřed sebe musím vidět jako perlu. Jinak  budeme těžko kázat přesvědčivě druhým, že jsou pro Boha důležití, mají v jeho očích hodnotu, jsou jím milováni. Jako kaplan sdílím Boží pohled na vězně. Perly jsou obalené bahnem, vypadají jako hroudy bláta. Ale Bůh tam vidí perlu. Je mi to velkou pomocí, že Bůh se tak dívá na mé bližní. Je nebezpečné pro křesťany snižovat kohokoliv jakkoliv. Díky jeho pohledu jsem schopen se pokořit, přijmout „mladší bratry“, kteří jsou venku, ve světě. L 15,12.

   Bůh není pouhý obchodník, jako je tomu v podobenství.. Obchodník vidí jen perlu.
  A já nejsem pouhou perlou, ale lidskou bytostí, jsem Bohem milován. (J 3,16!! Evangelista B. Graham: Miluje tě, miluje tě, miluje tě!)
  Jestliže nebudeme vidět svou cenu v tom, že Bůh v nás vidí své vzácné, milované děti, své dcery a syny, nebudeme milovat ani své bratry. Bůh je láska.

   Abraham byl bohatý, měl vojsko, měl stáda, služebníky. Když měl obětovat syna Izáka, dal by za něj z toho cokoli. Syn byl pro něj vším. Jeho napřaženou ruku s nožem Bůh však v posledním okamžiku zastavil. Ale nad svým Synem na kříži se Otec neslitoval. Jeho syn zemřel. To je cena, za kterou mě Bůh koupil. Vykoupil mě za cenu krve svého jednorozeného Syna Ježíše Krista. Na tolik mě ocenil!

  Ef 1,3-14

   Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny6 a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.

  On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.

  Třikrát se ve výše uvedeném textu opakuje, k čemu že jsme určeni, posláni, vydobyti: Abychom se stali – chválou jeho slávy! Bůh v nás vidí vyvolené „perly“, ještě dříve než jsme se k němu obrátili, dokonce dříve než jsme se narodili! Ale tím vše nekončí.

  Zach 9,15b-17!

  Tak je Hospodin, jejich Bůh, v onen den zachrání, stádečko svého lidu. Jako drahokamy v čelence budou zářit nad jeho zemí. Jaká je jeho dobrota, jaká je jeho krása!

  Když se volí královna krásy, dostává nádhernou čelenku s drahokamy, vysoké ceny. Na co se soustředí, na co hledí divák? Na čelenku nebo na krásu miss? .  . . .

  Jsem povolán být perlou v čelence. Chci být vyleštěn, abych odrážel Boží slávu. Aby na mé tváři se zrcadlila Boží sláva, Boží láska. Vydobyl si mě k chvále své slávy.

  1K 3,18 Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.

  Nejsem sám – jsem zasazen v čelence s dalšími. Abychom odráželi společně  Boží slávu. Perly v čelence,  jedna vedle druhé, tvoří církev. On nás, církev, předurčil k tomu, aby byla čelenkou z vzácných perel, drahokamů, v jejichž  ploškách se bude odrážet tvář toho, kdo ji má nasazenou na svém čele. Aby se na tváři nás všech zrcadlila jeho láska.

  Ř 8, 29 Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; ….

  Znovu jsme proměňováni k Božím  obrazu, ke kterému Bůh Adama s Evou stvořil, ale člověk ho porušil. Je to podoba druhého Adama, kterou přijímáme. Uprostřed čelenky září nejzářivější drahokam, Pán Ježíš Kristus.

  Žid 12,10 A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli

  Když  brusič vybrušuje  plošky, létají jiskry. Když  nás nebeský brusič jako perly leští do vysokého lesku, tak to i zabolí! Je to proces Boží výchovy. Vychovává v nás k podílu na své svatosti. K LESKU, který bude odrážet jeho svatost. A to je závazek i výsada!

                                                                                                            Jan Kočnar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                            

  Mt 13,45-46 : „Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“

   

  Jak tomu rozumíte?  Kazatel – Švéd: Vyzval nás podívat se na sebe jako na perlu. Jeho výklad podobenství je tento: Obchodníkem je zde Bůh a perlou člověk.

   

  Tento bratr porovnal na „vahách“ cenu člověka a cenu stvoření.

  L 9,25:  Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří? Z tohoto textu plyne, že jeden člověk má pro Pána Boha větší cenu, váhu, než celý svět, celé ostatní stvoření.

  Přemýšlel jsem o tomto pro mě novém výkladu, novém pohledu na toto podobenství o perle. A tak se chci s vámi podělit o myšlenky, ke kterým mě to ještě inspirovalo.

   

   Protože jsme stvořeni k Božímu obrazu, máme vzácnou hodnotu.  Nejsme si této své hodnoty vědomi, jsme hříchem zašpiněni a někde se ztraceni povalujeme v prachu. Obchodník, ten prodává vše, co má. Aby perlu získal. To vše, co obchodník má, není pro Boha jen to, co vlastní, ale – co  nade vše  miluje. A tím je  jeho Syn – Ježíš Kristus. A Bůh Otec život svého Syna vydává za nás. Aby nás získal, vykoupil. A tak třeba ve věznici těm našim Romům říkám, že právě oni jsou takové černé perly, které mají pro Boha nesmírnou hodnotu a on že je vy-koupil.

  Když toto vírou přijímají, a nechají se ve víře v moc krve Ježíše Krista očistit, mnozí se pak opravdu zatřpytí a i nadále se pak blyští, jako nová stvoření v Kristu.

   

  Bůh se stále dívá na člověka jako na toho, koho stvořil ke svému obrazu a v kom stále ten svůj obraz vidí. Ty potřebuješ věřit, že v tobě Boží obraz Bůh stále vidí… Kdybych neviděl ve vězních Boží obraz, sotva bych jim mohl říkat, že je Bůh miluje.

   

  Bůh je svatý a stvořil mě ke svému obrazu.. Věřím, že i když je v člověku Boží obraz skryt, porušen, i u věřících, Bůh jej v nás stále vidí. Vložil do člověka schopnost milovat i  potřebu být milován. Jakkoli jsem hříchem pokřiven, vložil do mě svůj obraz.. Potřebuji vidět svoji cenu v Božích očích. Napřed sebe musím vidět jako perlu. Jinak  budeme těžko kázat přesvědčivě druhým, že jsou pro Boha důležití, mají v jeho očích hodnotu, jsou jím milováni. Jako kaplan sdílím Boží pohled na vězně. Perly jsou obalené bahnem, vypadají jako hroudy bláta. Ale Bůh tam vidí perlu. Je mi to velkou pomocí, že Bůh se tak dívá na mé bližní. Je nebezpečné pro křesťany snižovat kohokoliv jakkoliv. Díky jeho pohledu jsem schopen se pokořit, milovat „mladší bratry“, kteří jsou venku, ve světě. Přijmout je, když přijdou k Bohu.

   

  Bůh není pouhý obchodník, jako je tomu v podobenství.. Obchodník vidí jen perlu.

  A já nejsem pouhou perlou, ale lidskou bytostí, má cena je v tom, jak jsem Bohem milován. (B. Graham: He loves you, he loves you, he loves you!) Bůh v nás vidí vzácné, milované děti. J 3,16!! Jestliže sami sebe nebudeme vidět jako milované Boží dcery a syny, nebudeme milovat ani své bratry. Bůh je láska.

  Abraham byl bohatý, měl vojsko, měl stáda, služebníky. Když měl obětovat syna Izáka, dal by za něj z toho cokoli. Syn byl pro něj vším.

  Jeho napřaženou ruku s nožem Bůh však v posledním okamžiku zastavil. Ale nad svým Synem na kříži se Otec neslitoval. Jeho syn zemřel.

  To je cena, za kterou mě Bůh koupil. Vykoupil mě za cenu krve svého jednorozeného Syna Ježíše Krista. Na tolik mě ocenil! Vidí v nás „perly“, ještě dříve, než jsme se obrátili, dokonce dříve, než jsme se narodili.  Ef 1,3-13

  3 Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů;

  4 v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.

  5 Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny

  6 a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším.

  7 V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, 8 kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, 9 když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal,

  10 že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.

  11 On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání,

  12 abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy.

  13 V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého

  14 jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.

   

  Vidí v nás vyvolené „perly“, ještě dříve než jsme se k němu obrátili, dokonce dříve než jsme se narodili! Ale tím to nekončí. Třikrát se ve výše uvedeném textu opakuje, k čemu že jsme určeni, posláni, vydobyti. Abychom se stali – chválou jeho slávy!

   

  Zach 9,15b-17!

  Tak je Hospodin, jejich Bůh, v onen den zachrání, stádečko svého lidu. Jako drahokamy v čelence budou zářit nad jeho zemí. Jaká je jeho dobrota, jaká je jeho krása!

                                                          

  Když se volí královna krásy, dostává nádhernou čelenku s drahokamy, vysoké ceny. Na co se soustředí, hledí divák? Na čelenku nebo na miss? .  . . .

   

  Jsem povolán být perlou v čelence. Chci být vyleštěn, abych odrážel Boží slávu. Aby na mé tváři se zrcadlila Boží sláva, Boží láska. Vydobyl si mě k chvále své slávy.

  1K 3,18 Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně.

  Nejsem sám – jsem zasazen v čelence s dalšími. Perly v čelence,  jedna vedle druhé, tvoří církev. On nás, církev, předurčil k tomu, aby byla čelenkou z perel, drahokamů, v jejichž  ploškách se bude odrážet tvář toho, kdo ji má na čele. Abychom odráželi společně  Boží slávu. Aby se na tváři nás všech zrcadlila jeho láska..

   

  Žid 12,10 A to nás naši tělesní otcové vychovávali podle svého uvážení a jen pro krátký čas, kdežto nebeský Otec nás vychovává k vyššímu cíli, k podílu na své svatosti. Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.

   

  Když  brusič vybrušuje  plošky, létají jiskry. Když  nás nebeský brusič jako perly leští do vysokého lesku, tak to i bolí! Je to proces Boží výchovy. Vychovává v nás k podílu na své svatosti. K LESKU, který bude odrážet jeho SVATOST.

  Ř 8, 29 Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; ..

  Uprostřed září nejzářivější drahokam. Znovu jsme proměňováni k  Božím  obrazu, kterou člověk porušil. Je to podoba Pána Ježíše, kterou teď přijímáme.                   Amen

   

   

Comments are closed.