ČESKÝ EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE

Žalmy 103


Žalmy 103:1 Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!

Žalmy 103:2 Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!

Žalmy 103:3 On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,

Žalmy 103:4 vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním,

Žalmy 103:5 po celý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.

Žalmy 103:6 Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným.

Žalmy 103:7 Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele svoje skutky.

Žalmy 103:8 Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný;

Žalmy 103:9 nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně.

Žalmy 103:10 Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí.

Žalmy 103:11 Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí;

Žalmy 103:12 jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti.

Žalmy 103:13 Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

Žalmy 103:14 On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.

Žalmy 103:15 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí;

Žalmy 103:16 sotva ho ovane vítr, už tu není, už se neobjeví na svém místě.

Žalmy 103:17 Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů,

Žalmy 103:18 s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.

Žalmy 103:19 Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí.

Žalmy 103:20 Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušni jeho slova!

Žalmy 103:21 Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůli!

Žalmy 103:22 Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho díla, na všech místech jeho vlády. Dobrořeč, má duše, Hospodinu!


[INDEX] [ŽALMY]:  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]